ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിലെ മരങ്ങൾ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിലെ നാടൻ മരങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Kirkia acuminata Oliv. LC

 
Kirkiaceae 91 12 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Kirkia acuminata
Kirkia acuminata
Kirkia acuminata
Kirkia acuminata

Kirkia wilmsii Engl. LC

 
Kirkiaceae 7 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Kirkia wilmsii
Kirkia wilmsii
Kirkia wilmsii
Kirkia wilmsii