ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിലെ മരങ്ങൾ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിലെ നാടൻ മരങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Lannea discolor (Sond.) Engl. LC

 
Anacardiaceae 15 4 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Lannea discolor
Lannea discolor
Lannea discolor
Lannea discolor

Lannea schweinfurthii Engl.

 
Anacardiaceae 66 9 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Lannea schweinfurthii
Lannea schweinfurthii
Lannea schweinfurthii
Lannea schweinfurthii