ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിലെ മരങ്ങൾ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിലെ നാടൻ മരങ്ങൾപര്യവേക്ഷണം

Lannea schweinfurthii Engl.

 
81 19 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Anacardiaceae
Lannea schweinfurthii
Lannea schweinfurthii
Lannea schweinfurthii
Lannea schweinfurthii