ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിലെ മരങ്ങൾ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിലെ നാടൻ മരങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Loxostylis alata A. Spreng. ex Rchb. LC

 
Anacardiaceae 50 5 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Loxostylis alata
Loxostylis alata
Loxostylis alata
Loxostylis alata