ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിലെ മരങ്ങൾ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിലെ നാടൻ മരങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Mystroxylon aethiopicum (Thunb.) Loes.

 
Celastraceae 74 8 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Mystroxylon aethiopicum
Mystroxylon aethiopicum
Mystroxylon aethiopicum
Mystroxylon aethiopicum