ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിലെ മരങ്ങൾ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിലെ നാടൻ മരങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Olea capensis L. LC

 
Oleaceae 6 1 നിരീക്ഷണം
Olea capensis
Olea capensis
Olea capensis
Olea capensis

Olea europaea L.

ഒലിവ്
Oleaceae 7,750 5,957 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Olea europaea
Olea europaea
Olea europaea
Olea europaea