ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിലെ മരങ്ങൾ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിലെ നാടൻ മരങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Ozoroa engleri R. Fern. & A. Fern. LC

 
Anacardiaceae 29 4 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Ozoroa engleri
Ozoroa engleri
Ozoroa engleri
Ozoroa engleri

Ozoroa paniculosa (Sond.) R.Fern. & A.Fern. LC

 
Anacardiaceae 36 6 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Ozoroa paniculosa
Ozoroa paniculosa
Ozoroa paniculosa
Ozoroa paniculosa

Ozoroa sphaerocarpa R. Fern. & A. Fern. LC

 
Anacardiaceae 32 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Ozoroa sphaerocarpa
Ozoroa sphaerocarpa
Ozoroa sphaerocarpa
Ozoroa sphaerocarpa