ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിലെ മരങ്ങൾ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിലെ നാടൻ മരങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Portulacaria afra Jacq. LC

 
Didiereaceae 3,984 3,684 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Portulacaria afra
Portulacaria afra
Portulacaria afra
Portulacaria afra