ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിലെ മരങ്ങൾ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിലെ നാടൻ മരങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Pterocarpus angolensis DC. LC

 
Fabaceae 35 4 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Pterocarpus angolensis
Pterocarpus angolensis
Pterocarpus angolensis
Pterocarpus angolensis

Pterocarpus rotundifolius (Sond.) Druce LC

 
Fabaceae 62 11 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Pterocarpus rotundifolius
Pterocarpus rotundifolius
Pterocarpus rotundifolius
Pterocarpus rotundifolius