ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിലെ മരങ്ങൾ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിലെ നാടൻ മരങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Rauvolfia caffra Sond. LC

 
Apocynaceae 76 14 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Rauvolfia caffra
Rauvolfia caffra
Rauvolfia caffra
Rauvolfia caffra