ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിലെ മരങ്ങൾ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിലെ നാടൻ മരങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Rhamnus prinoides L'Her. LC

 
Rhamnaceae 53 9 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Rhamnus prinoides
Rhamnus prinoides
Rhamnus prinoides
Rhamnus prinoides