ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിലെ മരങ്ങൾ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിലെ നാടൻ മരങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Salix mucronata Thunb.

 
Salicaceae 4 1 നിരീക്ഷണം
Salix mucronata
Salix mucronata
Salix mucronata
Salix mucronata