ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിലെ മരങ്ങൾ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിലെ നാടൻ മരങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Schrebera alata (Hochst.) Welw. LC

 
Oleaceae 87 13 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Schrebera alata
Schrebera alata
Schrebera alata
Schrebera alata