ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിലെ മരങ്ങൾ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിലെ നാടൻ മരങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Searsia chirindensis (Baker f.) Moffett LC

 
Anacardiaceae 14 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Searsia chirindensis
Searsia chirindensis
Searsia chirindensis
Searsia chirindensis

Searsia gueinzii (Sond.) F.A.Barkley LC

 
Anacardiaceae 107 10 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Searsia gueinzii
Searsia gueinzii
Searsia gueinzii
Searsia gueinzii

Searsia lancea (L.f.) F.A.Barkley LC

 
Anacardiaceae 60 29 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Searsia lancea
Searsia lancea
Searsia lancea
Searsia lancea

Searsia leptodictya (Diels) T. S. Yi et al. LC

 
Anacardiaceae 26 6 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Searsia leptodictya
Searsia leptodictya
Searsia leptodictya
Searsia leptodictya

Searsia lucida (L.) F.A.Barkley LC

 
Anacardiaceae 4 1 നിരീക്ഷണം
Searsia lucida
Searsia lucida
Searsia lucida
Searsia lucida

Searsia pendulina (Jacq.) Moffett

 
Anacardiaceae 5 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Searsia pendulina
Searsia pendulina
Searsia pendulina
Searsia pendulina

Searsia pyroides (Burch.) T. S. Yi et al. LC

 
Anacardiaceae 113 21 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Searsia pyroides
Searsia pyroides
Searsia pyroides
Searsia pyroides

Searsia rehmanniana (Engl.) Moffett LC

 
Anacardiaceae 5 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Searsia rehmanniana
Searsia rehmanniana
Searsia rehmanniana
Searsia rehmanniana

Searsia tumulicola (S.Moore) Moffett LC

 
Anacardiaceae 11 1 നിരീക്ഷണം
Searsia tumulicola
Searsia tumulicola
Searsia tumulicola
Searsia tumulicola

Searsia zeyheri (Sond.) Moffett

 
Anacardiaceae 38 8 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Searsia zeyheri
Searsia zeyheri
Searsia zeyheri
Searsia zeyheri