ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിലെ മരങ്ങൾ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിലെ നാടൻ മരങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Senegalia ataxacantha
Senegalia ataxacantha
Senegalia ataxacantha
Senegalia ataxacantha

Senegalia burkei (Benth.) Kyal. & Boatwr. LC

 
Fabaceae 24 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Senegalia burkei
Senegalia burkei
Senegalia burkei
Senegalia burkei

Senegalia caffra (Thunb.) P.J.H. Hurter & Mabb. LC

 
Fabaceae 46 7 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Senegalia caffra
Senegalia caffra
Senegalia caffra
Senegalia caffra

Senegalia erubescens (Welw. ex Oliv.) Kyal. & Boatwr.

 
Fabaceae 69 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Senegalia erubescens
Senegalia erubescens
Senegalia erubescens
Senegalia erubescens

Senegalia galpinii (Burtt Davy) Seigler & Ebinger LC

 
Fabaceae 17 4 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Senegalia galpinii
Senegalia galpinii
Senegalia galpinii
Senegalia galpinii

Senegalia mellifera (Vahl) Seigler & Ebinger LC

 
Fabaceae 21 1 നിരീക്ഷണം
Senegalia mellifera
Senegalia mellifera
Senegalia mellifera
Senegalia mellifera

Senegalia nigrescens (Oliv.) P.J.H. Hurter

 
Fabaceae 83 15 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Senegalia nigrescens
Senegalia nigrescens
Senegalia nigrescens
Senegalia nigrescens

Senegalia rehmanniana

 
Fabaceae 27 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Senegalia rehmanniana
Senegalia rehmanniana
Senegalia rehmanniana
Senegalia rehmanniana

Senegalia senegal (L.) Britton

 
Fabaceae 58 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Senegalia senegal
Senegalia senegal
Senegalia senegal
Senegalia senegal