ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിലെ മരങ്ങൾ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിലെ നാടൻ മരങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Strychnos madagascariensis Poir. LC

 
Loganiaceae 64 6 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Strychnos madagascariensis
Strychnos madagascariensis
Strychnos madagascariensis
Strychnos madagascariensis

Strychnos pungens Soler. LC

 
Loganiaceae 42 4 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Strychnos pungens
Strychnos pungens
Strychnos pungens
Strychnos pungens

Strychnos spinosa Lam.

 
Loganiaceae 110 33 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Strychnos spinosa
Strychnos spinosa
Strychnos spinosa
Strychnos spinosa