ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിലെ മരങ്ങൾ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിലെ നാടൻ മരങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Tabernaemontana elegans Stapf LC

 
Apocynaceae 149 25 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Tabernaemontana elegans
Tabernaemontana elegans
Tabernaemontana elegans
Tabernaemontana elegans