ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിലെ മരങ്ങൾ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിലെ നാടൻ മരങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Tarchonanthus camphoratus L. LC

 
Asteraceae 22 12 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Tarchonanthus camphoratus
Tarchonanthus camphoratus
Tarchonanthus camphoratus
Tarchonanthus camphoratus