ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിലെ മരങ്ങൾ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിലെ നാടൻ മരങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Vitex harveyana H.Pearson LC

 
Lamiaceae 15 1 നിരീക്ഷണം
Vitex harveyana
Vitex harveyana
Vitex harveyana
Vitex harveyana

Vitex pooara Corbishley LC

 
Lamiaceae 19 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Vitex pooara
Vitex pooara
Vitex pooara
Vitex pooara

Vitex rehmannii Gürke LC

 
Lamiaceae 13 1 നിരീക്ഷണം
Vitex rehmannii
Vitex rehmannii
Vitex rehmannii
Vitex rehmannii

Vitex zeyheri Sond. ex Schauer LC

 
Lamiaceae 7 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Vitex zeyheri
Vitex zeyheri
Vitex zeyheri
Vitex zeyheri