ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിലെ മരങ്ങൾ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിലെ നാടൻ മരങ്ങൾസ്ഥിതിവിവരക്കണക്കുകൾ

287 ചിത്രീകരിച്ച ഇനങ്ങൾ

290 ഇനം

1,685 സംഭാവന ചെയ്യുന്നവർഅവരുടെ നിരീക്ഷണങ്ങൾ സംഭാവന ചെയ്ത മുദ്രണം ചെയ്ത ഉപയോക്താക്കൾ

9,788 ഉപയോക്താക്കൾതിരിച്ചറിയൽ അഭ്യർത്ഥനകൾ നടത്തിയ ലോഗിൻ ചെയ്ത ഉപയോക്താക്കൾ

3,00,999 അന്വേഷണങ്ങൾ
3,633 observations shared in this flora

1,633 സാധുവായ നിരീക്ഷണങ്ങൾ

39,582 pl@ntNet observations matching this flora

59,469 pl@ntNet images matching this flora