ജപ്പാൻ ജപ്പാനിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Acoraceae

Acoraceae

444 370 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Actinidiaceae

Actinidiaceae

149 115 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aizoaceae

Aizoaceae

617 492 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Alismataceae

Alismataceae

1,274 925 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Amaranthaceae

Amaranthaceae

40,489 31,945 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Amaryllidaceae

Amaryllidaceae

9,190 7,704 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Anacardiaceae

Anacardiaceae

51 40 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Apiaceae

Apiaceae

966 748 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Apocynaceae

Apocynaceae

29,073 24,663 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aquifoliaceae

Aquifoliaceae

316 238 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Araceae

Araceae

6,200 5,238 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Araliaceae

Araliaceae

5,517 4,479 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Arecaceae

Arecaceae

3,021 2,305 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aristolochiaceae

Aristolochiaceae

7 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Asparagaceae

Asparagaceae

14,520 11,867 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Asphodelaceae

Asphodelaceae

7,673 6,777 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aspleniaceae

Aspleniaceae

11,432 8,931 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Asteraceae

Asteraceae

1,96,251 1,56,524 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Balsaminaceae

Balsaminaceae

1,936 1,441 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Berberidaceae

Berberidaceae

11,053 8,872 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Betulaceae

Betulaceae

10,430 7,206 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Bignoniaceae

Bignoniaceae

3,183 2,585 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Boraginaceae

Boraginaceae

1,459 922 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Brassicaceae

Brassicaceae

57,058 42,993 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Burseraceae

Burseraceae

23 10 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Buxaceae

Buxaceae

1,156 988 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cabombaceae

Cabombaceae

48 32 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Campanulaceae

Campanulaceae

7,680 6,190 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cannabaceae

Cannabaceae

134 76 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cannaceae

Cannaceae

9,040 7,515 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Caprifoliaceae

Caprifoliaceae

7,312 5,730 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Caryophyllaceae

Caryophyllaceae

10,023 7,762 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Casuarinaceae

Casuarinaceae

1,238 824 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Celastraceae

Celastraceae

13,354 11,040 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Ceratophyllaceae

Ceratophyllaceae

210 144 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cercidiphyllaceae

Cercidiphyllaceae

547 360 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Chloranthaceae

Chloranthaceae

1 1 നിരീക്ഷണം
Clethraceae

Clethraceae

11 7 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Colchicaceae

Colchicaceae

1 1 നിരീക്ഷണം
Commelinaceae

Commelinaceae

8,335 7,046 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Convolvulaceae

Convolvulaceae

6,707 5,216 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Coriariaceae

Coriariaceae

7 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cornaceae

Cornaceae

1,632 1,361 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Crassulaceae

Crassulaceae

3,986 3,542 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cucurbitaceae

Cucurbitaceae

2,022 1,642 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cupressaceae

Cupressaceae

9,030 6,865 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cycadaceae

Cycadaceae

4,214 3,588 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cyperaceae

Cyperaceae

5,687 3,662 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Daphniphyllaceae

Daphniphyllaceae

38 20 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Dennstaedtiaceae

Dennstaedtiaceae

16 5 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Loading...