ജപ്പാൻ ജപ്പാനിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Acoraceae

Acoraceae

310 266 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Actinidiaceae

Actinidiaceae

102 77 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aizoaceae

Aizoaceae

480 415 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Alismataceae

Alismataceae

968 717 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Amaranthaceae

Amaranthaceae

30,577 24,206 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Amaryllidaceae

Amaryllidaceae

6,821 5,747 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Anacardiaceae

Anacardiaceae

17 10 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Apiaceae

Apiaceae

797 586 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Apocynaceae

Apocynaceae

21,846 18,613 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aquifoliaceae

Aquifoliaceae

203 156 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Araceae

Araceae

4,692 3,992 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Araliaceae

Araliaceae

3,973 3,239 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Arecaceae

Arecaceae

2,051 1,604 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aristolochiaceae

Aristolochiaceae

7 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Asparagaceae

Asparagaceae

10,408 8,501 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Asphodelaceae

Asphodelaceae

6,571 5,790 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aspleniaceae

Aspleniaceae

8,960 7,089 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Asteraceae

Asteraceae

1,52,065 1,21,418 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Balsaminaceae

Balsaminaceae

1,748 1,321 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Berberidaceae

Berberidaceae

7,871 6,419 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Betulaceae

Betulaceae

8,438 5,897 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Bignoniaceae

Bignoniaceae

2,235 1,820 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Boraginaceae

Boraginaceae

979 609 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Brassicaceae

Brassicaceae

43,727 33,271 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Burseraceae

Burseraceae

17 6 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Buxaceae

Buxaceae

759 667 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cabombaceae

Cabombaceae

41 25 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Campanulaceae

Campanulaceae

5,923 4,804 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cannabaceae

Cannabaceae

45 21 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cannaceae

Cannaceae

7,436 6,196 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Caprifoliaceae

Caprifoliaceae

5,779 4,596 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Caryophyllaceae

Caryophyllaceae

7,983 6,218 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Casuarinaceae

Casuarinaceae

945 584 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Celastraceae

Celastraceae

9,690 8,014 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Ceratophyllaceae

Ceratophyllaceae

167 113 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cercidiphyllaceae

Cercidiphyllaceae

292 186 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Chloranthaceae

Chloranthaceae

1 1 നിരീക്ഷണം
Clethraceae

Clethraceae

2 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Colchicaceae

Colchicaceae

1 1 നിരീക്ഷണം
Commelinaceae

Commelinaceae

6,314 5,325 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Convolvulaceae

Convolvulaceae

4,899 3,786 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Coriariaceae

Coriariaceae

4 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cornaceae

Cornaceae

1,260 1,073 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Crassulaceae

Crassulaceae

2,817 2,506 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cucurbitaceae

Cucurbitaceae

1,385 1,129 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cupressaceae

Cupressaceae

6,258 4,831 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cycadaceae

Cycadaceae

3,123 2,699 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cyperaceae

Cyperaceae

4,441 2,778 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Daphniphyllaceae

Daphniphyllaceae

20 11 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Dennstaedtiaceae

Dennstaedtiaceae

11 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Loading...