ജപ്പാൻ ജപ്പാനിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Abies

Abies

71 36 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 4
Abutilon

Abutilon

2,376 1,862 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Acalypha

Acalypha

21 15 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Acer

Acer

10,936 9,116 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 16
Achillea

Achillea

22,943 19,290 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Achyranthes

Achyranthes

11 6 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Acorus

Acorus

444 370 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Actaea

Actaea

597 515 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Actinidia

Actinidia

150 116 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Adenocaulon

Adenocaulon

7 4 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Adenophora

Adenophora

4 4 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Adiantum

Adiantum

2,970 2,581 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 4
Adonis

Adonis

3 1 നിരീക്ഷണം
ഇനം 1
Adoxa

Adoxa

490 360 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Aeginetia

Aeginetia

22 8 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Aegopodium

Aegopodium

3 1 നിരീക്ഷണം
ഇനം 1
Aeschynomene

Aeschynomene

16 11 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Aesculus

Aesculus

19 9 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Agastache

Agastache

196 137 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Agrimonia

Agrimonia

8 6 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Agrostemma

Agrostemma

2,914 2,424 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Agrostis

Agrostis

501 325 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 6
Ailanthus

Ailanthus

8,828 6,668 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Ainsliaea

Ainsliaea

1 1 നിരീക്ഷണം
ഇനം 1
Ajania

Ajania

140 99 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Akebia

Akebia

7 4 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Alangium

Alangium

27 14 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Albizia

Albizia

10,020 8,183 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Aldrovanda

Aldrovanda

20 19 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Alisma

Alisma

1,286 933 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Allium

Allium

3,773 3,175 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 3
Alnus

Alnus

1,287 867 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 6
Alocasia

Alocasia

690 625 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Alopecurus

Alopecurus

1,896 1,420 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Alpinia

Alpinia

1,184 915 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Alternanthera

Alternanthera

278 201 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Alyssum

Alyssum

611 382 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Amaranthus

Amaranthus

16,070 12,508 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 10
Ambrosia

Ambrosia

3,571 2,775 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Amethystea

Amethystea

1 1 നിരീക്ഷണം
ഇനം 1
Amorpha

Amorpha

1,395 941 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Amorphophallus

Amorphophallus

1 1 നിരീക്ഷണം
ഇനം 1
Ampelopsis

Ampelopsis

1 1 നിരീക്ഷണം
ഇനം 1
Anaphalis

Anaphalis

199 159 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Andromeda

Andromeda

393 308 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Andropogon

Andropogon

2 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Androsace

Androsace

8 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Anemonopsis

Anemonopsis

4 1 നിരീക്ഷണം
ഇനം 1
Angelica

Angelica

8 6 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 4
Angiopteris

Angiopteris

25 24 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Loading...