ജപ്പാൻ ജപ്പാനിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Abies

Abies

48 25 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 3
Abutilon

Abutilon

1,801 1,398 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Acalypha

Acalypha

13 11 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Acer

Acer

8,212 6,911 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 16
Achillea

Achillea

20,942 17,771 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Achyranthes

Achyranthes

2 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Acorus

Acorus

310 266 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Actaea

Actaea

480 424 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Actinidia

Actinidia

102 77 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Adenocaulon

Adenocaulon

3 1 നിരീക്ഷണം
ഇനം 1
Adiantum

Adiantum

2,338 2,081 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 3
Adoxa

Adoxa

348 264 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Aeginetia

Aeginetia

4 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Aegopodium

Aegopodium

3 1 നിരീക്ഷണം
ഇനം 1
Aeschynomene

Aeschynomene

9 8 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Aesculus

Aesculus

14 7 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Agastache

Agastache

109 66 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Agrimonia

Agrimonia

7 5 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Agrostemma

Agrostemma

2,267 1,893 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Agrostis

Agrostis

393 253 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 5
Ailanthus

Ailanthus

6,632 4,965 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Ajania

Ajania

49 31 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Akebia

Akebia

3 1 നിരീക്ഷണം
ഇനം 1
Alangium

Alangium

22 12 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Albizia

Albizia

7,452 6,078 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Aldrovanda

Aldrovanda

16 16 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Alisma

Alisma

968 717 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Allium

Allium

2,810 2,363 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 3
Alnus

Alnus

892 588 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 6
Alocasia

Alocasia

479 437 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Alopecurus

Alopecurus

1,350 1,024 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Alpinia

Alpinia

801 614 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Alternanthera

Alternanthera

211 158 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Alyssum

Alyssum

481 294 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Amaranthus

Amaranthus

11,529 8,969 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 10
Ambrosia

Ambrosia

2,635 2,012 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Amorpha

Amorpha

992 632 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Amorphophallus

Amorphophallus

1 1 നിരീക്ഷണം
ഇനം 1
Anaphalis

Anaphalis

150 118 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Andromeda

Andromeda

272 212 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Andropogon

Andropogon

1 1 നിരീക്ഷണം
ഇനം 1
Angelica

Angelica

4 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 3
Angiopteris

Angiopteris

23 23 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Antennaria

Antennaria

869 521 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Anthemis

Anthemis

2,837 2,240 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Anthoxanthum

Anthoxanthum

1,037 781 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Aphananthe

Aphananthe

4 1 നിരീക്ഷണം
ഇനം 1
Apluda

Apluda

1 1 നിരീക്ഷണം
ഇനം 1
Apocynum

Apocynum

5 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Aquilegia

Aquilegia

6 4 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 3
Loading...