ജപ്പാൻ ജപ്പാനിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Abies 5 ഇനം
Abutilon 1 ഇനം
Acalypha 1 ഇനം
Acer 16 ഇനം
Achillea 2 ഇനം
Achyranthes 1 ഇനം
Aconitum 1 ഇനം
Acorus 2 ഇനം
Actaea 2 ഇനം
Actinidia 1 ഇനം
Adenocaulon 1 ഇനം
Adenophora 2 ഇനം
Adiantum 4 ഇനം
Adonis 2 ഇനം
Adoxa 1 ഇനം
Aeginetia 2 ഇനം
Aegopodium 1 ഇനം
Aeschynomene 1 ഇനം
Aesculus 1 ഇനം
Agastache 1 ഇനം
Agrimonia 1 ഇനം
Agrostemma 1 ഇനം
Agrostis 6 ഇനം
Ailanthus 1 ഇനം
Ainsliaea 1 ഇനം
Ajania 2 ഇനം
Ajuga 1 ഇനം
Akebia 1 ഇനം
Alangium 1 ഇനം
Albizia 1 ഇനം
Aldrovanda 1 ഇനം
Alisma 1 ഇനം
Allium 3 ഇനം
Alnus 6 ഇനം
Alocasia 1 ഇനം
Alopecurus 2 ഇനം
Alpinia 1 ഇനം
Alsophila 1 ഇനം
Alternanthera 1 ഇനം
Alyssum 1 ഇനം
Amana 1 ഇനം
Amaranthus 10 ഇനം
Ambrosia 1 ഇനം
Amethystea 1 ഇനം
Amorpha 1 ഇനം
Amorphophallus 1 ഇനം
Ampelopsis 1 ഇനം
Anaphalis 1 ഇനം
Andromeda 1 ഇനം
Andropogon 1 ഇനം
Androsace 1 ഇനം
Anemonopsis 1 ഇനം
Angelica 5 ഇനം
Angiopteris 1 ഇനം
Antennaria 1 ഇനം
Anthemis 2 ഇനം
Anthoxanthum 1 ഇനം
Anthriscus 1 ഇനം
Apluda 1 ഇനം
Apocynum 1 ഇനം
Aquilegia 3 ഇനം
Arabidopsis 1 ഇനം
Arabis 1 ഇനം
Arachniodes 1 ഇനം
Aralia 2 ഇനം
Arctium 1 ഇനം
Arctous 1 ഇനം
Ardisia 3 ഇനം
Arenaria 1 ഇനം
Argentina 1 ഇനം
Arisaema 3 ഇനം
Aristolochia 1 ഇനം
Arrhenatherum 1 ഇനം
Artemisia 11 ഇനം
Arthraxon 1 ഇനം
Arundo 1 ഇനം
Asclepias 1 ഇനം
Asparagus 2 ഇനം
Aspidistra 1 ഇനം
Asplenium 7 ഇനം
Aster 8 ഇനം
Astilbe 4 ഇനം
Astragalus 2 ഇനം
Athyrium 4 ഇനം
Atriplex 2 ഇനം
Aucuba 2 ഇനം
Avena 2 ഇനം
Avenella 1 ഇനം
Azolla 1 ഇനം
Barbarea 3 ഇനം
Barnardia 1 ഇനം
Bassia 1 ഇനം
Beckmannia 1 ഇനം
Berberis 3 ഇനം
Betula 7 ഇനം
Bidens 5 ഇനം
Bistorta 2 ഇനം
Blastus 1 ഇനം
Blechnum 2 ഇനം
Bletilla 1 ഇനം
Blutaparon 1 ഇനം
Boehmeria 4 ഇനം
Boerhavia 1 ഇനം
Bonnaya 1 ഇനം
Bothriochloa 1 ഇനം
Bothriospermum 1 ഇനം
Botrychium 5 ഇനം
Brachypodium 2 ഇനം
Brassica 2 ഇനം
Briza 1 ഇനം
Bromus 6 ഇനം
Broussonetia 1 ഇനം
Buddleja 1 ഇനം
Buglossoides 1 ഇനം
Bulbophyllum 1 ഇനം
Bulbostylis 2 ഇനം
Buxus 2 ഇനം
Cabomba 1 ഇനം
Caesalpinia 1 ഇനം
Cakile 1 ഇനം
Calamagrostis 6 ഇനം
Calanthe 2 ഇനം
Calla 1 ഇനം
Callerya 1 ഇനം
Callicarpa 3 ഇനം
Callistephus 1 ഇനം
Callitriche 2 ഇനം
Caltha 1 ഇനം
Calypso 1 ഇനം
Calystegia 3 ഇനം
Camelina 2 ഇനം
Camellia 3 ഇനം
Campanula 3 ഇനം
Campsis 1 ഇനം
Canarium 1 ഇനം
Canavalia 1 ഇനം
Canna 1 ഇനം
Capsella 1 ഇനം
Cardamine 7 ഇനം
Cardiocrinum 1 ഇനം
Carduus 1 ഇനം
Carex 44 ഇനം
Carpesium 3 ഇനം
Carpinus 5 ഇനം
Carrichtera 1 ഇനം
Carthamus 1 ഇനം
Caryopteris 1 ഇനം
Cassytha 1 ഇനം
Castanea 1 ഇനം
Castanopsis 1 ഇനം
Casuarina 1 ഇനം
Catalpa 1 ഇനം
Celastrus 1 ഇനം
Celosia 1 ഇനം
Celtis 2 ഇനം
Cenchrus 4 ഇനം
Centella 1 ഇനം
Cephalanthera 1 ഇനം
Cephalotaxus 1 ഇനം
Cerastium 1 ഇനം
Ceratophyllum 1 ഇനം
Ceratopteris 1 ഇനം
Cercidiphyllum 2 ഇനം
Chaenomeles 2 ഇനം
Chamaecyparis 2 ഇനം
Chamaedaphne 1 ഇനം
Chelonopsis 1 ഇനം
Chenopodiastrum 1 ഇനം
Chenopodium 4 ഇനം
Chimaphila 1 ഇനം
Chimonobambusa 1 ഇനം
Chionanthus 1 ഇനം
Chloranthus 1 ഇനം
Chloris 1 ഇനം
Chorispora 1 ഇനം
Chrysanthemum 4 ഇനം
Chrysopogon 1 ഇനം
Chrysosplenium 3 ഇനം
Cicuta 1 ഇനം
Cinnamomum 2 ഇനം
Circaea 1 ഇനം
Cirsium 2 ഇനം
Citrus 3 ഇനം
Cladium 1 ഇനം
Cladrastis 1 ഇനം
Clematis 5 ഇനം
Clerodendrum 2 ഇനം
Clethra 1 ഇനം
Cleyera 1 ഇനം
Clinopodium 2 ഇനം
Clintonia 1 ഇനം
Cnidium 1 ഇനം
Cocculus 2 ഇനം
Cochlearia 1 ഇനം
Codonacanthus 1 ഇനം
Codonopsis 1 ഇനം
Coix 1 ഇനം
Colocasia 1 ഇനം
Comanthosphace 2 ഇനം
Comarum 1 ഇനം
Commelina 5 ഇനം
Conandron 1 ഇനം
Convolvulus 1 ഇനം
Cordia 1 ഇനം
Coreopsis 1 ഇനം
Coriaria 1 ഇനം
Cornus 5 ഇനം
Corydalis 3 ഇനം
Corylopsis 3 ഇനം
Corylus 2 ഇനം
Crassocephalum 1 ഇനം
Crassula 1 ഇനം
Crataegus 2 ഇനം
Crepidiastrum 1 ഇനം
Crinum 1 ഇനം
Crocosmia 2 ഇനം
Crotalaria 1 ഇനം
Croton 1 ഇനം
Cryptogramma 2 ഇനം
Cryptomeria 1 ഇനം
Cryptotaenia 1 ഇനം
Cucumis 1 ഇനം
Curculigo 1 ഇനം
Cuscuta 5 ഇനം
Cyanthillium 1 ഇനം
Cycas 1 ഇനം
Cyclospermum 1 ഇനം
Cymbidium 2 ഇനം
Cynodon 1 ഇനം
Cynoglossum 2 ഇനം
Cyperus 15 ഇനം
Cypripedium 3 ഇനം
Cyrtomium 2 ഇനം
Cystopteris 2 ഇനം
Cytisus 1 ഇനം
Dactylis 1 ഇനം
Dactylorhiza 1 ഇനം
Damnacanthus 1 ഇനം
Daphne 1 ഇനം
Daphniphyllum 1 ഇനം
Dasiphora 1 ഇനം
Davallia 1 ഇനം
Dendrobium 1 ഇനം
Dendropanax 1 ഇനം
Deparia 1 ഇനം
Deschampsia 1 ഇനം
Descurainia 2 ഇനം
Deutzia 3 ഇനം
Dianella 1 ഇനം
Dianthus 2 ഇനം
Dicentra 1 ഇനം
Dichondra 1 ഇനം
Digitaria 4 ഇനം
Diodia 1 ഇനം
Dioscorea 2 ഇനം
Diospyros 2 ഇനം
Diplachne 1 ഇനം
Diplazium 2 ഇനം
Diplopterygium 1 ഇനം
Diplotaxis 1 ഇനം
Disanthus 1 ഇനം
Disporum 1 ഇനം
Distylium 1 ഇനം
Draba 3 ഇനം
Drosera 3 ഇനം
Drymaria 1 ഇനം
Dryopteris 6 ഇനം
Dumasia 1 ഇനം
Dysphania 1 ഇനം
Echinochloa 2 ഇനം
Eclipta 1 ഇനം
Edgeworthia 1 ഇനം
Ehretia 2 ഇനം
Elaeagnus 6 ഇനം
Elatine 1 ഇനം
Eleocharis 6 ഇനം
Eleusine 2 ഇനം
Eleutherococcus 2 ഇനം
Elliottia 2 ഇനം
Elodea 1 ഇനം
Elsholtzia 1 ഇനം
Elymus 4 ഇനം
Emilia 1 ഇനം
Enkianthus 3 ഇനം
Entada 1 ഇനം
Epilobium 9 ഇനം
Epimedium 5 ഇനം
Epipogium 1 ഇനം
Equisetum 9 ഇനം
Eragrostis 6 ഇനം
Eranthis 1 ഇനം
Eremochloa 1 ഇനം
Erigeron 5 ഇനം
Eriobotrya 1 ഇനം
Eriochloa 1 ഇനം
Eriophorum 1 ഇനം
Erodium 3 ഇനം
Eruca 1 ഇനം
Erucastrum 1 ഇനം
Erysimum 1 ഇനം
Erythronium 1 ഇനം
Eschenbachia 1 ഇനം
Euonymus 10 ഇനം
Eupatorium 3 ഇനം
Euphorbia 7 ഇനം
Euptelea 1 ഇനം
Eurya 1 ഇനം
Euryale 1 ഇനം
Eurybia 1 ഇനം
Eutrema 2 ഇനം
Fagopyrum 3 ഇനം
Fagus 2 ഇനം
Fallopia 2 ഇനം
Farfugium 1 ഇനം
Fatoua 1 ഇനം
Fatsia 1 ഇനം
Festuca 2 ഇനം
Ficus 4 ഇനം
Filipendula 1 ഇനം
Fimbristylis 3 ഇനം
Firmiana 1 ഇനം
Flagellaria 1 ഇനം
Flueggea 1 ഇനം
Forsythia 3 ഇനം
Fragaria 2 ഇനം
Fraxinus 5 ഇനം
Freesia 1 ഇനം
Fritillaria 1 ഇനം
Froelichia 1 ഇനം
Gagea 2 ഇനം
Galeopsis 1 ഇനം
Galinsoga 2 ഇനം
Galium 7 ഇനം
Gamblea 1 ഇനം
Gardenia 1 ഇനം
Gastrochilus 1 ഇനം
Gaultheria 1 ഇനം
Gentiana 8 ഇനം
Geranium 11 ഇനം
Geum 3 ഇനം
Ginkgo 1 ഇനം
Glaucidium 1 ഇനം
Gleditsia 1 ഇനം
Glehnia 1 ഇനം
Glochidion 1 ഇനം
Glycine 1 ഇനം
Gnaphalium 2 ഇനം
Gomphrena 1 ഇനം
Goodyera 3 ഇനം
Gratiola 1 ഇനം
Guizotia 1 ഇനം
Gymnadenia 1 ഇനം
Gymnocarpium 3 ഇനം
Gynostemma 1 ഇനം
Gynura 1 ഇനം
Gypsophila 1 ഇനം
Habenaria 1 ഇനം
Hackelochloa 1 ഇനം
Hakonechloa 1 ഇനം
Hamamelis 1 ഇനം
Hammarbya 1 ഇനം
Helianthus 2 ഇനം
Helminthostachys 1 ഇനം
Helwingia 1 ഇനം
Hemerocallis 5 ഇനം
Herminium 1 ഇനം
Heteranthera 1 ഇനം
Heteropogon 1 ഇനം
Hibiscus 5 ഇനം
Hieracium 1 ഇനം
Histiopteris 1 ഇനം
Holcus 1 ഇനം
Hordeum 4 ഇനം
Hosta 7 ഇനം
Houttuynia 1 ഇനം
Hovenia 1 ഇനം
Hoya 1 ഇനം
Humulus 1 ഇനം
Huperzia 4 ഇനം
Hydrangea 7 ഇനം
Hydrilla 1 ഇനം
Hylodesmum 2 ഇനം
Hymenophyllum 1 ഇനം
Hyoscyamus 1 ഇനം
Hypericum 8 ഇനം
Hypochaeris 1 ഇനം
Hypodematium 1 ഇനം
Idesia 1 ഇനം
Ilex 5 ഇനം
Impatiens 2 ഇനം
Imperata 1 ഇനം
Indigofera 2 ഇനം
Ipomoea 5 ഇനം
Iris 9 ഇനം
Isatis 1 ഇനം
Isodon 3 ഇനം
Japonicalia 1 ഇനം
Juncus 11 ഇനം
Juniperus 4 ഇനം
Kadsura 1 ഇനം
Kalopanax 1 ഇനം
Kerria 1 ഇനം
Kirengeshoma 1 ഇനം
Koeleria 1 ഇനം
Koelreuteria 1 ഇനം
Kummerowia 2 ഇനം
Lactuca 2 ഇനം
Lagenophora 1 ഇനം
Lamium 2 ഇനം
Larix 1 ഇനം
Lathyrus 1 ഇനം
Leersia 1 ഇനം
Lemmaphyllum 1 ഇനം
Lemna 6 ഇനം
Leontodon 1 ഇനം
Leonurus 1 ഇനം
Lepidium 2 ഇനം
Leptochilus 1 ഇനം
Leptochloa 1 ഇനം
Leptodesmia 1 ഇനം
Lespedeza 4 ഇനം
Leucojum 1 ഇനം
Leymus 1 ഇനം
Ligularia 3 ഇനം
Ligustrum 4 ഇനം
Lilium 8 ഇനം
Limonium 1 ഇനം
Lindera 2 ഇനം
Lindsaea 1 ഇനം
Linum 2 ഇനം
Liparis 2 ഇനം
Liriope 3 ഇനം
Lithocarpus 2 ഇനം
Litsea 1 ഇനം
Livistona 1 ഇനം
Lobelia 3 ഇനം
Lolium 5 ഇനം
Lonicera 2 ഇനം
Lophatherum 1 ഇനം
Loropetalum 1 ഇനം
Lotus 3 ഇനം
Loxogramme 1 ഇനം
Ludwigia 2 ഇനം
Luzula 1 ഇനം
Lycium 1 ഇനം
Lycopodiella 2 ഇനം
Lycopodium 4 ഇനം
Lycopus 1 ഇനം
Lycoris 4 ഇനം
Lygodium 1 ഇനം
Lysichiton 1 ഇനം
Lysimachia 2 ഇനം
Lysionotus 1 ഇനം
Maackia 1 ഇനം
Machilus 1 ഇനം
Macleaya 1 ഇനം
Macrothelypteris 1 ഇനം
Magnolia 6 ഇനം
Maianthemum 2 ഇനം
Malaxis 1 ഇനം
Mallotus 1 ഇനം
Malus 1 ഇനം
Malva 6 ഇനം
Malvastrum 1 ഇനം
Marsilea 2 ഇനം
Matricaria 1 ഇനം
Mazus 2 ഇനം
Medicago 10 ഇനം
Meehania 1 ഇനം
Megathyrsus 1 ഇനം
Melia 1 ഇനം
Melica 1 ഇനം
Melilotus 2 ഇനം
Melochia 1 ഇനം
Menispermum 1 ഇനം
Mentha 1 ഇനം
Mercurialis 1 ഇനം
Micranthemum 1 ഇനം
Microstegium 1 ഇനം
Microtis 1 ഇനം
Microtropis 1 ഇനം
Milium 1 ഇനം
Miscanthus 3 ഇനം
Mitella 1 ഇനം
Modiola 1 ഇനം
Moehringia 2 ഇനം
Monotropa 1 ഇനം
Monotropastrum 1 ഇനം
Morus 1 ഇനം
Mosla 1 ഇനം
Mucuna 2 ഇനം
Muhlenbergia 1 ഇനം
Murdannia 3 ഇനം
Musa 2 ഇനം
Nabalus 1 ഇനം
Nageia 1 ഇനം
Najas 4 ഇനം
Nandina 1 ഇനം
Nanocnide 1 ഇനം
Narcissus 1 ഇനം
Narthecium 1 ഇനം
Neanotis 1 ഇനം
Nelumbo 1 ഇനം
Neocheiropteris 1 ഇനം
Neolitsea 1 ഇനം
Neoshirakia 1 ഇനം
Neottia 1 ഇനം
Nepeta 1 ഇനം
Nephrolepis 3 ഇനം
Nerium 1 ഇനം
Nertera 1 ഇനം
Nipponanthemum 1 ഇനം
Nuphar 1 ഇനം
Odontosoria 1 ഇനം
Oenothera 1 ഇനം
Onoclea 2 ഇനം
Onychium 1 ഇനം
Ophioglossum 4 ഇനം
Ophiopogon 2 ഇനം
Oplismenus 1 ഇനം
Orixa 1 ഇനം
Orostachys 2 ഇനം
Oryza 1 ഇനം
Osmanthus 2 ഇനം
Osmunda 1 ഇനം
Ostericum 1 ഇനം
Ostrya 1 ഇനം
Ottelia 1 ഇനം
Oxalis 5 ഇനം
Oxybasis 1 ഇനം
Oxyria 1 ഇനം
Oxytropis 2 ഇനം
Pachysandra 1 ഇനം
Paederia 1 ഇനം
Paeonia 1 ഇനം
Paliurus 1 ഇനം
Panicum 4 ഇനം
Parasenecio 2 ഇനം
Parnassia 1 ഇനം
Parthenium 1 ഇനം
Parthenocissus 1 ഇനം
Paspalum 4 ഇനം
Pecteilis 1 ഇനം
Pedicularis 1 ഇനം
Peltoboykinia 1 ഇനം
Perilla 1 ഇനം
Persicaria 9 ഇനം
Pertya 1 ഇനം
Petasites 1 ഇനം
Phaius 1 ഇനം
Phalaris 3 ഇനം
Phedimus 3 ഇനം
Phegopteris 1 ഇനം
Phellodendron 1 ഇനം
Phleum 3 ഇനം
Photinia 1 ഇനം
Phragmites 1 ഇനം
Phryma 1 ഇനം
Phyla 1 ഇനം
Phyllanthus 2 ഇനം
Phyllostachys 3 ഇനം
Physalis 1 ഇനം
Phytolacca 1 ഇനം
Picea 4 ഇനം
Picrasma 1 ഇനം
Pilosella 1 ഇനം
Pinellia 2 ഇനം
Pinus 5 ഇനം
Piper 1 ഇനം
Pistia 1 ഇനം
Pittosporum 1 ഇനം
Plantago 2 ഇനം
Platycarya 1 ഇനം
Platycodon 1 ഇനം
Pleioblastus 6 ഇനം
Poa 7 ഇനം
Podocarpus 1 ഇനം
Pogonatherum 1 ഇനം
Pogostemon 1 ഇനം
Pollia 1 ഇനം
Polygala 2 ഇനം
Polygonatum 2 ഇനം
Polygonum 1 ഇനം
Polypogon 1 ഇനം
Polystichum 8 ഇനം
Ponerorchis 1 ഇനം
Populus 3 ഇനം
Potamogeton 9 ഇനം
Potentilla 10 ഇനം
Premna 1 ഇനം
Primula 3 ഇനം
Prunella 1 ഇനം
Prunus 10 ഇനം
Psammophiliella 1 ഇനം
Pseudocydonia 1 ഇനം
Pseudognaphalium 1 ഇനം
Pseudosasa 1 ഇനം
Psilotum 1 ഇനം
Psychotria 1 ഇനം
Pteris 4 ഇനം
Pterocarya 2 ഇനം
Pterostyrax 1 ഇനം
Pulsatilla 1 ഇനം
Pyrrosia 1 ഇനം
Pyrus 2 ഇനം
Quercus 12 ഇനം
Ranunculus 3 ഇനം
Reineckea 1 ഇനം
Reinwardtia 1 ഇനം
Reynoutria 4 ഇനം
Rhamnus 2 ഇനം
Rhaphiolepis 1 ഇനം
Rhapis 2 ഇനം
Rhododendron 28 ഇനം
Rhodotypos 1 ഇനം
Rhus 1 ഇനം
Rhynchosia 1 ഇനം
Rhynchospora 2 ഇനം
Ribes 4 ഇനം
Robinia 2 ഇനം
Rodgersia 1 ഇനം
Rohdea 1 ഇനം
Rosa 5 ഇനം
Rostraria 1 ഇനം
Rubia 1 ഇനം
Rubus 14 ഇനം
Rudbeckia 1 ഇനം
Rumex 7 ഇനം
Ruppia 2 ഇനം
Saccharum 1 ഇനം
Sacciolepis 1 ഇനം
Sageretia 1 ഇനം
Sagina 1 ഇനം
Salix 11 ഇനം
Salvia 4 ഇനം
Salvinia 1 ഇനം
Sanguisorba 4 ഇനം
Sapindus 1 ഇനം
Sarcandra 1 ഇനം
Sasa 4 ഇനം
Saururus 1 ഇനം
Saussurea 1 ഇനം
Saxifraga 3 ഇനം
Scabiosa 2 ഇനം
Schefflera 1 ഇനം
Scheuchzeria 1 ഇനം
Schisandra 1 ഇനം
Schoenoplectus 2 ഇനം
Sciadopitys 1 ഇനം
Scirpus 2 ഇനം
Scleria 1 ഇനം
Scopolia 1 ഇനം
Scutellaria 2 ഇനം
Secale 1 ഇനം
Sedum 11 ഇനം
Selaginella 4 ഇനം
Semiaquilegia 1 ഇനം
Semiarundinaria 2 ഇനം
Senecio 2 ഇനം
Serissa 1 ഇനം
Serratula 1 ഇനം
Sesamum 1 ഇനം
Sesbania 1 ഇനം
Sesuvium 1 ഇനം
Setaria 6 ഇനം
Sibbaldia 1 ഇനം
Sida 2 ഇനം
Sigesbeckia 3 ഇനം
Sisyrinchium 4 ഇനം
Sium 1 ഇനം
Skimmia 1 ഇനം
Smilax 1 ഇനം
Solanum 9 ഇനം
Solidago 3 ഇനം
Sonchus 3 ഇനം
Sorbaria 1 ഇനം
Sorbus 3 ഇനം
Sorghum 2 ഇനം
Sparganium 3 ഇനം
Spartium 1 ഇനം
Spermacoce 1 ഇനം
Sphagneticola 1 ഇനം
Spinifex 1 ഇനം
Spiraea 12 ഇനം
Spiranthes 1 ഇനം
Spirodela 1 ഇനം
Spodiopogon 1 ഇനം
Sporobolus 1 ഇനം
Spuriopimpinella 1 ഇനം
Stachyurus 1 ഇനം
Staphylea 1 ഇനം
Stellaria 4 ഇനം
Stephania 1 ഇനം
Stewartia 2 ഇനം
Streptopus 2 ഇനം
Stuckenia 1 ഇനം
Styphnolobium 1 ഇനം
Styrax 2 ഇനം
Swertia 3 ഇനം
Symplocarpus 1 ഇനം
Symplocos 2 ഇനം
Synedrella 1 ഇനം
Synurus 3 ഇനം
Syringa 1 ഇനം
Syzygium 1 ഇനം
Tagetes 1 ഇനം
Tamarix 1 ഇനം
Tanacetum 1 ഇനം
Taraxacum 3 ഇനം
Taxus 1 ഇനം
Tetrapanax 1 ഇനം
Teucrium 1 ഇനം
Thalictrum 1 ഇനം
Thelypteris 4 ഇനം
Themeda 1 ഇനം
Thermopsis 1 ഇനം
Thladiantha 1 ഇനം
Thlaspi 1 ഇനം
Thuja 1 ഇനം
Thujopsis 1 ഇനം
Thymus 1 ഇനം
Tiarella 1 ഇനം
Tilia 4 ഇനം
Torenia 1 ഇനം
Torreya 1 ഇനം
Torreyochloa 1 ഇനം
Tournefortia 1 ഇനം
Toxicodendron 2 ഇനം
Trachelospermum 2 ഇനം
Trachycarpus 1 ഇനം
Tradescantia 1 ഇനം
Trautvetteria 1 ഇനം
Triadica 1 ഇനം
Triantha 1 ഇനം
Tribulus 1 ഇനം
Trichophorum 2 ഇനം
Trichosanthes 1 ഇനം
Tricyrtis 5 ഇനം
Tridax 1 ഇനം
Trifolium 16 ഇനം
Triglochin 2 ഇനം
Trillium 1 ഇനം
Triodanis 1 ഇനം
Triosteum 2 ഇനം
Tripolium 1 ഇനം
Tripora 1 ഇനം
Trisetum 1 ഇനം
Triticum 1 ഇനം
Trochodendron 1 ഇനം
Tsuga 2 ഇനം
Typha 3 ഇനം
Ulex 1 ഇനം
Ulmus 1 ഇനം
Urena 1 ഇനം
Urochloa 1 ഇനം
Utricularia 7 ഇനം
Vaccinium 3 ഇനം
Valeriana 1 ഇനം
Vallisneria 1 ഇനം
Vanda 1 ഇനം
Verbena 1 ഇനം
Verbesina 1 ഇനം
Veronica 1 ഇനം
Veronicastrum 1 ഇനം
Viburnum 5 ഇനം
Vicia 6 ഇനം
Vigna 4 ഇനം
Viola 12 ഇനം
Vitex 2 ഇനം
Vitis 3 ഇനം
Volkameria 1 ഇനം
Wahlenbergia 1 ഇനം
Waldsteinia 2 ഇനം
Weigela 1 ഇനം
Wisteria 2 ഇനം
Wolffia 1 ഇനം
Woodsia 2 ഇനം
Woodwardia 1 ഇനം
Xanthium 1 ഇനം
Youngia 1 ഇനം
Zannichellia 1 ഇനം
Zanthoxylum 3 ഇനം
Zea 1 ഇനം
Zelkova 1 ഇനം
Zeuxine 1 ഇനം
Zingiber 1 ഇനം
Ziziphus 1 ഇനം
Zornia 1 ഇനം
Zostera 1 ഇനം
Zoysia 2 ഇനം