ജപ്പാൻ ജപ്പാനിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Rhus

Rhus

13 8 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Toxicodendron

Toxicodendron

4 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2