ജപ്പാൻ ജപ്പാനിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Aegopodium

Aegopodium

3 1 നിരീക്ഷണം
ഇനം 1
Angelica

Angelica

5 4 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 3
Centella

Centella

383 344 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Cicuta

Cicuta

309 205 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Cryptotaenia

Cryptotaenia

11 7 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Cyclospermum

Cyclospermum

10 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Sium

Sium

49 40 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1