ജപ്പാൻ ജപ്പാനിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Livistona

Livistona

306 229 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Rhapis

Rhapis

65 50 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Trachycarpus

Trachycarpus

1,590 1,254 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1