ജപ്പാൻ ജപ്പാനിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Asparagus

Asparagus

6 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Aspidistra

Aspidistra

671 600 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Barnardia

Barnardia

4 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Hosta

Hosta

5,303 4,512 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 5
Liriope

Liriope

652 514 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 3
Maianthemum

Maianthemum

1,133 840 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Ophiopogon

Ophiopogon

491 421 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Polygonatum

Polygonatum

2,263 1,712 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Reineckea

Reineckea

1 1 നിരീക്ഷണം
ഇനം 1
Rohdea

Rohdea

6 6 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1