ജപ്പാൻ ജപ്പാനിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Achillea

Achillea

20,944 17,773 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Adenocaulon

Adenocaulon

3 1 നിരീക്ഷണം
ഇനം 1
Ajania

Ajania

49 31 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Ambrosia

Ambrosia

2,640 2,016 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Anaphalis

Anaphalis

150 118 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Antennaria

Antennaria

869 521 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Anthemis

Anthemis

2,837 2,240 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Arctium

Arctium

5,512 4,448 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Artemisia

Artemisia

15,416 12,328 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 9
Aster

Aster

26 15 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 3
Bidens

Bidens

3,973 2,959 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 4
Callistephus

Callistephus

2,451 2,112 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Carduus

Carduus

1,356 994 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Carpesium

Carpesium

18 11 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Carthamus

Carthamus

508 434 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Chrysanthemum

Chrysanthemum

2,872 2,561 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 3
Cirsium

Cirsium

1 1 നിരീക്ഷണം
ഇനം 1
Coreopsis

Coreopsis

1,871 1,701 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Crassocephalum

Crassocephalum

92 70 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Crepidiastrum

Crepidiastrum

1 1 നിരീക്ഷണം
ഇനം 1
Cyanthillium

Cyanthillium

285 191 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Eclipta

Eclipta

712 536 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Emilia

Emilia

95 47 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Erigeron

Erigeron

12,083 9,485 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 5
Eupatorium

Eupatorium

3 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Farfugium

Farfugium

573 486 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Galinsoga

Galinsoga

4,109 3,141 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Gnaphalium

Gnaphalium

619 437 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Guizotia

Guizotia

348 251 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Gynura

Gynura

6 4 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Helianthus

Helianthus

12,565 10,637 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Hieracium

Hieracium

1,320 881 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Hypochaeris

Hypochaeris

716 534 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Lactuca

Lactuca

23 13 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Lagenophora

Lagenophora

8 8 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Leontodon

Leontodon

392 256 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Ligularia

Ligularia

227 171 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Matricaria

Matricaria

2,045 1,735 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Nipponanthemum

Nipponanthemum

109 75 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Parasenecio

Parasenecio

4 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Parthenium

Parthenium

625 429 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Petasites

Petasites

293 268 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Pilosella

Pilosella

4,472 3,706 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Pseudognaphalium

Pseudognaphalium

3 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Rudbeckia

Rudbeckia

1,260 997 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Senecio

Senecio

5,617 4,485 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Serratula

Serratula

1 1 നിരീക്ഷണം
ഇനം 1
Sigesbeckia

Sigesbeckia

76 60 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Solidago

Solidago

11,542 9,182 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 3
Sonchus

Sonchus

16,981 12,183 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 3
Loading...