ജപ്പാൻ ജപ്പാനിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Alnus

Alnus

1,287 867 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 6
Betula

Betula

9,215 6,402 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 7
Carpinus

Carpinus

59 31 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 5
Corylus

Corylus

1 1 നിരീക്ഷണം
ഇനം 1
Ostrya

Ostrya

8 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1