ജപ്പാൻ ജപ്പാനിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Alnus

Alnus

876 577 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 6
Betula

Betula

7,306 5,158 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 7
Carpinus

Carpinus

25 12 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 4
Ostrya

Ostrya

4 1 നിരീക്ഷണം
ഇനം 1