ജപ്പാൻ ജപ്പാനിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Crassula

Crassula

5 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Orostachys

Orostachys

31 27 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Phedimus

Phedimus

436 353 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Sedum

Sedum

2,185 1,980 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 8