ജപ്പാൻ ജപ്പാനിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Crassula

Crassula

6 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Orostachys

Orostachys

44 37 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Phedimus

Phedimus

721 584 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 3
Sedum

Sedum

3,809 3,425 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 11