ജപ്പാൻ ജപ്പാനിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Actaea

Actaea

487 428 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Adonis

Adonis

3 1 നിരീക്ഷണം
ഇനം 1
Aquilegia

Aquilegia

6 4 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 3
Caltha

Caltha

7,025 5,749 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Clematis

Clematis

450 360 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 4
Glaucidium

Glaucidium

4 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Ranunculus

Ranunculus

12,283 9,933 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Semiaquilegia

Semiaquilegia

3 1 നിരീക്ഷണം
ഇനം 1
Thalictrum

Thalictrum

4 1 നിരീക്ഷണം
ഇനം 1
Trautvetteria

Trautvetteria

1 1 നിരീക്ഷണം
ഇനം 1