ജപ്പാൻ ജപ്പാനിലെ സസ്യങ്ങൾ സംഭാവനകൾ

一太 三原
一太 三原 25 നവം. 2022

തിരിച്ചറിയാത്തത്

 

ഇല
leaf
stan davis
stan davis 25 നവം. 2022

തിരിച്ചറിയാത്തത്

 

ഇല
leaf
省三 小谷
省三 小谷 8 ഒക്ടോ. 2022

Picris hieracioides L. var. glabrescens (Regel)

 

പുഷ്പം
flower
省三 小谷
省三 小谷 8 ഒക്ടോ. 2022

Aster microcephalus (Miq.) Franch. et Sav. var. ovatus (Franch. et Sav.) Soejima et Mot. Ito

 

പുഷ്പം
flower
道草
道草 25 നവം. 2022

Calamintha nepeta (L.) Savi

 

പുഷ്പം
flower
ഇല
leaf
道草
道草 25 നവം. 2022

Grevillea lanigera A.Cunn. ex R.Br.

 

പുഷ്പം
flower
ഇല
leaf
ശീലം
habit
一太 三原
一太 三原 20 നവം. 2022

Myriophyllum aquaticum (Vell.) Verdc.

 

ശീലം
habit
省三 小谷
省三 小谷 17 ഓഗ. 2022

Chamaenerion angustifolium (L.) Scop. subsp. angustifolium

 

പുഷ്പം
flower
പുഷ്പം
flower
Loading...