ജപ്പാൻ ജപ്പാനിലെ സസ്യങ്ങൾ സംഭാവനകൾ

Orly24
Orly24 22 ഒക്ടോ. 2021

Arachnoides simplicior variegata

 

ഇല
leaf
ഇല
leaf
Darkmattersun Sirius
Darkmattersun Sirius 22 ഒക്ടോ. 2021

貢 仲田
貢 仲田 21 ഒക്ടോ. 2021

さといも

 

ശീലം
habit
道草
道草 21 ഒക്ടോ. 2021

Tricyrtis formosana Baker

 

പുഷ്പം
flower
ശീലം
habit
??? 囧
??? 囧 15 ഒക്ടോ. 2021

Liquidambar styraciflua L.

 

ഇല
leaf
ഇല
leaf
Dita Marikovszka
Dita Marikovszka 18 ഒക്ടോ. 2021

Ginkgo biloba ഇല
leaf
Dita Marikovszka
Dita Marikovszka 18 ഒക്ടോ. 2021

Dita Marikovszka
Dita Marikovszka 18 ഒക്ടോ. 2021

Koelreuteria paniculata Laxm.

കനകമഴമരം Sapindaceae

Koelreuteria paniculata പുഷ്പം
flower
Dita Marikovszka
Dita Marikovszka 17 ഒക്ടോ. 2021

Amaranthus tricolor L.

മധുരച്ചീര Amaranthaceae

Amaranthus tricolor ഇല
leaf
a*shiro
a*shiro 17 ഒക്ടോ. 2021

Chamelaucium uncinatum Schauer

 

പുഷ്പം
flower
Jacques Riot
Jacques Riot 15 ഒക്ടോ. 2021

തിരിച്ചറിയാത്തത്

 

പുഷ്പം
flower
Loading...