ജപ്പാൻ ജപ്പാനിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Abies firma Siebold & Zucc. 15 ചിത്രങ്ങൾ
Abies homolepis Siebold & Zucc. 16 ചിത്രങ്ങൾ
Abies veitchii Lindl. 17 ചിത്രങ്ങൾ
Abutilon theophrasti Medik. 1792 ചിത്രങ്ങൾ
Acalypha australis L. 13 ചിത്രങ്ങൾ
Acer carpinifolium Siebold & Zucc. 20 ചിത്രങ്ങൾ
Acer cissifolium (Siebold & Zucc.) K.Koch 31 ചിത്രങ്ങൾ
Acer crataegifolium Siebold & Zucc. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Acer diabolicum Blume ex K.Koch 18 ചിത്രങ്ങൾ
Acer distylum Siebold & Zucc. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Acer japonicum Thunb. 641 ചിത്രങ്ങൾ
Acer maximowiczianum Miq. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Acer micranthum Siebold & Zucc. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Acer miyabei Maxim. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Acer nipponicum H.Hara 9 ചിത്രങ്ങൾ
Acer palmatum Thunb. 7349 ചിത്രങ്ങൾ
Acer pictum Thunb. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Acer rufinerve Siebold & Zucc. 22 ചിത്രങ്ങൾ
Acer shirasawanum Koidz. 19 ചിത്രങ്ങൾ
Acer sieboldianum Miq. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Acer truncatum Bunge 34 ചിത്രങ്ങൾ
Achillea alpina L. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Achillea millefolium L. 20927 ചിത്രങ്ങൾ
Achyranthes bidentata Blume 2 ചിത്രങ്ങൾ
Acorus calamus L. 280 ചിത്രങ്ങൾ
Acorus gramineus Aiton 27 ചിത്രങ്ങൾ
Actaea rubra (Aiton) Willd. 476 ചിത്രങ്ങൾ
Actaea simplex (DC.) Wormsk. ex Prantl 4 ചിത്രങ്ങൾ
Actinidia arguta (Siebold & Zucc.) Planch. ex Miq. 102 ചിത്രങ്ങൾ
Adenocaulon himalaicum Edgew. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Adiantum capillus-veneris L. 1946 ചിത്രങ്ങൾ
Adiantum diaphanum Blume 18 ചിത്രങ്ങൾ
Adiantum pedatum L. 362 ചിത്രങ്ങൾ
Adoxa moschatellina L. 348 ചിത്രങ്ങൾ
Aeginetia sinensis Beck 4 ചിത്രങ്ങൾ
Aegopodium alpestre Ledeb. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Aeschynomene indica L. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Aesculus turbinata Blume 14 ചിത്രങ്ങൾ
Agastache rugosa (Fisch. & C.A.Mey.) Kuntze 106 ചിത്രങ്ങൾ
Agrimonia pilosa Ledeb. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Agrostemma githago L. 2263 ചിത്രങ്ങൾ
Agrostis canina L. 39 ചിത്രങ്ങൾ
Agrostis gigantea Roth 69 ചിത്രങ്ങൾ
Agrostis mertensii Trin. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Agrostis stolonifera L. 265 ചിത്രങ്ങൾ
Agrostis vinealis Schreb. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Ailanthus altissima (Mill.) Swingle 6629 ചിത്രങ്ങൾ
Ajania pacifica (Nakai) K.Bremer & Humphries 44 ചിത്രങ്ങൾ
Akebia trifoliata (Thunb.) Koidz. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Alangium platanifolium (Siebold & Zucc.) Harms 22 ചിത്രങ്ങൾ
Albizia julibrissin Durazz. 7439 ചിത്രങ്ങൾ
Aldrovanda vesiculosa L. 16 ചിത്രങ്ങൾ
Alisma plantago-aquatica L. 969 ചിത്രങ്ങൾ
Allium schoenoprasum L. 2507 ചിത്രങ്ങൾ
Allium thunbergii G.Don 3 ചിത്രങ്ങൾ
Allium tuberosum Rottler ex Spreng. 300 ചിത്രങ്ങൾ
Alnus alnobetula (Ehrh.) K.Koch 793 ചിത്രങ്ങൾ
Alnus firma Siebold & Zucc. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Alnus hirsuta (Spach) Rupr. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Alnus japonica (Thunb.) Steud. 91 ചിത്രങ്ങൾ
Alnus maximowiczii Callier 1 ചിത്രങ്ങൾ
Alnus pendula Matsum. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Alocasia cucullata (Lour.) G.Don 476 ചിത്രങ്ങൾ
Alopecurus aequalis Sobol. 74 ചിത്രങ്ങൾ
Alopecurus pratensis L. 1276 ചിത്രങ്ങൾ
Alpinia zerumbet (Pers.) B.L.Burtt & R.M.Sm. 798 ചിത്രങ്ങൾ
Alternanthera philoxeroides (Mart.) Griseb. 211 ചിത്രങ്ങൾ
Alyssum alyssoides (L.) L. 480 ചിത്രങ്ങൾ
Amaranthus albus L. 266 ചിത്രങ്ങൾ
Amaranthus blitoides S.Watson 213 ചിത്രങ്ങൾ
Amaranthus blitum L. 1089 ചിത്രങ്ങൾ
Amaranthus caudatus L. 1952 ചിത്രങ്ങൾ
Amaranthus cruentus L. 484 ചിത്രങ്ങൾ
Amaranthus deflexus L. 884 ചിത്രങ്ങൾ
Amaranthus hybridus L. 727 ചിത്രങ്ങൾ
Amaranthus retroflexus L. 4810 ചിത്രങ്ങൾ
Amaranthus spinosus L. 666 ചിത്രങ്ങൾ
Amaranthus tricolor L. 407 ചിത്രങ്ങൾ
Ambrosia artemisiifolia L. 2632 ചിത്രങ്ങൾ
Amorpha fruticosa L. 990 ചിത്രങ്ങൾ
Amorphophallus kiusianus (Makino) Makino 1 ചിത്രങ്ങൾ
Anaphalis margaritacea (L.) Benth. & Hook.f. 150 ചിത്രങ്ങൾ
Andromeda polifolia L. 275 ചിത്രങ്ങൾ
Andropogon virginicus L. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Angelica dahurica (Hoffm.) Benth. & Hook.f. ex Franch. & Sav. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Angelica keiskei (Miq.) Koidz. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Angelica polymorpha Maxim. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Angiopteris evecta (G.Forst.) Hoffm. 23 ചിത്രങ്ങൾ
Antennaria dioica (L.) Gaertn. 868 ചിത്രങ്ങൾ
Anthemis arvensis L. 2102 ചിത്രങ്ങൾ
Anthemis cotula L. 732 ചിത്രങ്ങൾ
Anthoxanthum odoratum L. 1036 ചിത്രങ്ങൾ
Aphananthe aspera (Thunb.) Planch. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Apluda mutica L. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Apocynum venetum L. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Aquilegia buergeriana Siebold & Zucc. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Aquilegia flabellata Siebold & Zucc. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Aquilegia oxysepala Trautv. & C.A.Mey. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Arabidopsis thaliana (L.) Heynh. 1094 ചിത്രങ്ങൾ
Arabis hirsuta (L.) Scop. 689 ചിത്രങ്ങൾ
Arachniodes simplicior (Makino) Ohwi 18 ചിത്രങ്ങൾ
Aralia cordata Thunb. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Aralia elata (Miq.) Seem. 321 ചിത്രങ്ങൾ
Arctium lappa L. 5499 ചിത്രങ്ങൾ
Arctous alpina (L.) Nied. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Ardisia crenata Sims 528 ചിത്രങ്ങൾ
Ardisia elliptica Thunb. 75 ചിത്രങ്ങൾ
Arenaria serpyllifolia L. 698 ചിത്രങ്ങൾ
Argentina anserina (L.) Rydb. 2372 ചിത്രങ്ങൾ
Arisaema ringens (Thunb.) Schott 4 ചിത്രങ്ങൾ
Arisaema serratum (Thunb.) Schott 3 ചിത്രങ്ങൾ
Arisaema sikokianum Franch. & Sav. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Aristolochia kaempferi Willd. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Arrhenatherum elatius (L.) P.Beauv. ex J.Presl & C.Presl 805 ചിത്രങ്ങൾ
Artemisia absinthium L. 2506 ചിത്രങ്ങൾ
Artemisia annua L. 1602 ചിത്രങ്ങൾ
Artemisia dracunculus L. 969 ചിത്രങ്ങൾ
Artemisia princeps Pamp. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Artemisia schmidtiana Maxim. 89 ചിത്രങ്ങൾ
Artemisia scoparia Waldst. & Kit. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Artemisia stelleriana Besser 73 ചിത്രങ്ങൾ
Artemisia tilesii Ledeb. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Artemisia vulgaris L. 10146 ചിത്രങ്ങൾ
Arthraxon hispidus (Thunb.) Makino 32 ചിത്രങ്ങൾ
Arundo donax L. 1740 ചിത്രങ്ങൾ
Asclepias curassavica L. 1512 ചിത്രങ്ങൾ
Asparagus cochinchinensis (Lour.) Merr. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Asparagus schoberioides Kunth 2 ചിത്രങ്ങൾ
Aspidistra elatior Blume 640 ചിത്രങ്ങൾ
Asplenium antiquum Makino 12 ചിത്രങ്ങൾ
Asplenium ruta-muraria L. 1104 ചിത്രങ്ങൾ
Asplenium septentrionale (L.) Hoffm. 279 ചിത്രങ്ങൾ
Asplenium trichomanes L. 3159 ചിത്രങ്ങൾ
Asplenium viride Huds. 300 ചിത്രങ്ങൾ
Aster ageratoides Turcz. 15 ചിത്രങ്ങൾ
Aster microcephalus (Miq.) Franch. & Sav. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Aster tataricus L.f. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Astilbe japonica (C.Morren & Decne.) A.Gray 1169 ചിത്രങ്ങൾ
Astilbe rubra Hook.f. & Thomson 20 ചിത്രങ്ങൾ
Astilbe simplicifolia Makino 2 ചിത്രങ്ങൾ
Astilbe thunbergii (Siebold & Zucc.) Miq. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Astragalus sinaicus Boiss. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Athyrium distentifolium Tausch ex Opiz 102 ചിത്രങ്ങൾ
Athyrium niponicum (Mett.) Hance 3 ചിത്രങ്ങൾ
Athyrium otophorum (Miq.) Koidz. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Athyrium vidalii (Franch. & Sav.) Nakai 5 ചിത്രങ്ങൾ
Atriplex littoralis L. 135 ചിത്രങ്ങൾ
Atriplex prostrata Boucher ex DC. 760 ചിത്രങ്ങൾ
Aucuba chinensis Benth. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Aucuba japonica Thunb. 2895 ചിത്രങ്ങൾ
Avena fatua L. 1385 ചിത്രങ്ങൾ
Avena sativa L. 862 ചിത്രങ്ങൾ
Avenella flexuosa (L.) Drejer 157 ചിത്രങ്ങൾ
Azolla filiculoides Lam. 254 ചിത്രങ്ങൾ
Barbarea orthoceras Ledeb. 158 ചിത്രങ്ങൾ
Barbarea verna (Mill.) Asch. 771 ചിത്രങ്ങൾ
Barbarea vulgaris R.Br. 3575 ചിത്രങ്ങൾ
Barnardia japonica (Thunb.) Schult. & Schult.f. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Bassia scoparia (L.) A.J.Scott 42 ചിത്രങ്ങൾ
Beckmannia syzigachne (Steud.) Fernald 12 ചിത്രങ്ങൾ
Berberis amurensis Rupr. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Berberis bealei Fortune 4 ചിത്രങ്ങൾ
Berberis thunbergii DC. 4644 ചിത്രങ്ങൾ
Betula chichibuensis H.Hara 6 ചിത്രങ്ങൾ
Betula ermanii Cham. 51 ചിത്രങ്ങൾ
Betula globispica Shirai 1 ചിത്രങ്ങൾ
Betula grossa Siebold & Zucc. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Betula maximowicziana Regel 23 ചിത്രങ്ങൾ
Betula pendula Roth 7398 ചിത്രങ്ങൾ
Betula schmidtii Regel 2 ചിത്രങ്ങൾ
Bidens bipinnata L. 1435 ചിത്രങ്ങൾ
Bidens cernua L. 272 ചിത്രങ്ങൾ
Bidens pilosa L. 1591 ചിത്രങ്ങൾ
Bidens tripartita L. 662 ചിത്രങ്ങൾ
Bistorta officinalis Delarbre 3259 ചിത്രങ്ങൾ
Blechnum orientale L. 14 ചിത്രങ്ങൾ
Blechnum spicant (L.) Roth 875 ചിത്രങ്ങൾ
Bletilla striata (Thunb.) Rchb.f. 211 ചിത്രങ്ങൾ
Blutaparon vermiculare (L.) Mears 34 ചിത്രങ്ങൾ
Boehmeria nivea (L.) Gaudich. 58 ചിത്രങ്ങൾ
Boehmeria platanifolia (Franch. & Sav.) C.H.Wright 9 ചിത്രങ്ങൾ
Boehmeria sieboldiana Blume 5 ചിത്രങ്ങൾ
Boerhavia repens L. 33 ചിത്രങ്ങൾ
Bothriochloa bladhii (Retz.) S.T.Blake 1 ചിത്രങ്ങൾ
Botrychium lanceolatum (S.G.Gmel.) Ångstr. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Botrychium lunaria (L.) Sw. 275 ചിത്രങ്ങൾ
Botrychium multifidum (S.G.Gmel.) Rupr. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Botrychium virginianum (L.) Sw. 174 ചിത്രങ്ങൾ
Brachypodium distachyon (L.) P.Beauv. 84 ചിത്രങ്ങൾ
Brachypodium sylvaticum (Huds.) P.Beauv. 650 ചിത്രങ്ങൾ
Brassica juncea (L.) Czern. 447 ചിത്രങ്ങൾ
Brassica napus L. 5073 ചിത്രങ്ങൾ
Briza maxima L. 1144 ചിത്രങ്ങൾ
Bromus catharticus Vahl 61 ചിത്രങ്ങൾ
Bromus hordeaceus L. 1521 ചിത്രങ്ങൾ
Bromus inermis Leyss. 80 ചിത്രങ്ങൾ
Bromus secalinus L. 139 ചിത്രങ്ങൾ
Bromus sterilis L. 110 ചിത്രങ്ങൾ
Bromus tectorum L. 68 ചിത്രങ്ങൾ
Broussonetia papyrifera (L.) L'Hér. ex Vent. 873 ചിത്രങ്ങൾ
Buddleja japonica Hemsl. 22 ചിത്രങ്ങൾ
Buglossoides arvensis (L.) I.M.Johnst. 594 ചിത്രങ്ങൾ
Bulbostylis barbata (Rottb.) C.B.Clarke 2 ചിത്രങ്ങൾ
Buxus microphylla Siebold & Zucc. 84 ചിത്രങ്ങൾ
Cabomba caroliniana A.Gray 40 ചിത്രങ്ങൾ
Caesalpinia pulcherrima (L.) Sw. 1654 ചിത്രങ്ങൾ
Cakile edentula (Bigelow) Hook. 172 ചിത്രങ്ങൾ
Calamagrostis arundinacea (L.) Roth 75 ചിത്രങ്ങൾ
Calamagrostis epigejos (L.) Roth 1185 ചിത്രങ്ങൾ
Calamagrostis pseudophragmites (Haller f.) Koeler 12 ചിത്രങ്ങൾ
Calamagrostis purpurea (Trin.) Trin. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Calamagrostis sesquiflora (Trin.) Tzvelev 1 ചിത്രങ്ങൾ
Calamagrostis stricta (Timm) Koeler 7 ചിത്രങ്ങൾ
Calanthe discolor Lindl. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Calla palustris L. 680 ചിത്രങ്ങൾ
Callerya reticulata (Benth.) Schot 3 ചിത്രങ്ങൾ
Callicarpa dichotoma (Lour.) K.Koch 38 ചിത്രങ്ങൾ
Callicarpa japonica Thunb. 91 ചിത്രങ്ങൾ
Callicarpa mollis Siebold & Zucc. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Callistephus chinensis (L.) Nees 2439 ചിത്രങ്ങൾ
Callitriche palustris L. 170 ചിത്രങ്ങൾ
Callitriche terrestris Raf. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Caltha palustris L. 5438 ചിത്രങ്ങൾ
Calypso bulbosa (L.) Oakes 369 ചിത്രങ്ങൾ
Calystegia hederacea Wall. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Calystegia sepium (L.) R.Br. 87 ചിത്രങ്ങൾ
Camelina microcarpa Andrz. ex DC. 67 ചിത്രങ്ങൾ
Camelina sativa (L.) Crantz 86 ചിത്രങ്ങൾ
Camellia japonica L. 6955 ചിത്രങ്ങൾ
Camellia sasanqua Thunb. 593 ചിത്രങ്ങൾ
Camellia sinensis (L.) Kuntze 300 ചിത്രങ്ങൾ
Campanula glomerata L. 4273 ചിത്രങ്ങൾ
Campanula lasiocarpa Cham. 13 ചിത്രങ്ങൾ
Campanula punctata Lam. 150 ചിത്രങ്ങൾ
Campsis grandiflora (Thunb.) K.Schum. 2083 ചിത്രങ്ങൾ
Canarium album (Lour.) DC. 17 ചിത്രങ്ങൾ
Canavalia gladiata (Jacq.) DC. 13 ചിത്രങ്ങൾ
Canna indica L. 7401 ചിത്രങ്ങൾ
Capsella bursa-pastoris (L.) Medik. 5449 ചിത്രങ്ങൾ
Cardamine flexuosa With. 3044 ചിത്രങ്ങൾ
Cardamine hirsuta L. 1479 ചിത്രങ്ങൾ
Cardamine impatiens L. 1089 ചിത്രങ്ങൾ
Cardamine leucantha (Tausch) O.E.Schulz 2 ചിത്രങ്ങൾ
Cardamine parviflora L. 686 ചിത്രങ്ങൾ
Cardamine pratensis L. 8769 ചിത്രങ്ങൾ
Cardiocrinum cordatum (Thunb.) Makino 2 ചിത്രങ്ങൾ
Carduus acanthoides L. 1353 ചിത്രങ്ങൾ
Carex atrata L. 73 ചിത്രങ്ങൾ
Carex bigelowii Torr. ex Schwein. 16 ചിത്രങ്ങൾ
Carex bohemica Schreb. 71 ചിത്രങ്ങൾ
Carex brunnea Thunb. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Carex brunnescens (Pers.) Poir. 38 ചിത്രങ്ങൾ
Carex buxbaumii Wahlenb. 67 ചിത്രങ്ങൾ
Carex canescens L. 97 ചിത്രങ്ങൾ
Carex capillaris L. 51 ചിത്രങ്ങൾ
Carex caryophyllea Latourr. 249 ചിത്രങ്ങൾ
Carex cespitosa L. 16 ചിത്രങ്ങൾ
Carex conica Boott 7 ചിത്രങ്ങൾ
Carex diandra Schrank 60 ചിത്രങ്ങൾ
Carex dispalata Boott 4 ചിത്രങ്ങൾ
Carex disperma Dewey 2 ചിത്രങ്ങൾ
Carex distans L. 130 ചിത്രങ്ങൾ
Carex echinata Murray 169 ചിത്രങ്ങൾ
Carex hachijoensis Akiyama 7 ചിത്രങ്ങൾ
Carex humilis Leyss. 155 ചിത്രങ്ങൾ
Carex kobomugi Ohwi 1 ചിത്രങ്ങൾ
Carex lachenalii Schkuhr 41 ചിത്രങ്ങൾ
Carex lasiocarpa Ehrh. 38 ചിത്രങ്ങൾ
Carex limosa L. 103 ചിത്രങ്ങൾ
Carex livida (Wahlenb.) Willd. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Carex lyngbyei Hornem. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Carex macrocephala Willd. ex Spreng. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Carex magellanica Lam. 63 ചിത്രങ്ങൾ
Carex michauxiana Boeckeler 2 ചിത്രങ്ങൾ
Carex morrowii Boott 97 ചിത്രങ്ങൾ
Carex oligosperma Michx. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Carex oshimensis Nakai 7 ചിത്രങ്ങൾ
Carex pauciflora Lightf. 76 ചിത്രങ്ങൾ
Carex pseudocyperus L. 291 ചിത്രങ്ങൾ
Carex pumila Thunb. 23 ചിത്രങ്ങൾ
Carex stipata Muhl. ex Willd. 44 ചിത്രങ്ങൾ
Carex subspathacea Wormsk. ex Hornem. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Carex tenuiflora Wahlenb. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Carex umbrosa Host 53 ചിത്രങ്ങൾ
Carex utriculata Boott 7 ചിത്രങ്ങൾ
Carex vaginata Tausch 62 ചിത്രങ്ങൾ
Carpesium abrotanoides L. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Carpesium cernuum L. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Carpinus cordata Blume 4 ചിത്രങ്ങൾ
Carpinus japonica Blume 17 ചിത്രങ്ങൾ
Carpinus laxiflora (Siebold & Zucc.) Blume 3 ചിത്രങ്ങൾ
Carpinus turczaninovii Hance 1 ചിത്രങ്ങൾ
Carrichtera annua (L.) DC. 171 ചിത്രങ്ങൾ
Carthamus tinctorius L. 508 ചിത്രങ്ങൾ
Caryopteris incana (Thunb. ex Houtt.) Miq. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Cassytha filiformis L. 109 ചിത്രങ്ങൾ
Castanea crenata Siebold & Zucc. 70 ചിത്രങ്ങൾ
Casuarina cunninghamiana Miq. 942 ചിത്രങ്ങൾ
Catalpa ovata G.Don 146 ചിത്രങ്ങൾ
Celastrus orbiculatus Thunb. 208 ചിത്രങ്ങൾ
Celosia argentea L. 5744 ചിത്രങ്ങൾ
Celtis sinensis Pers. 41 ചിത്രങ്ങൾ
Cenchrus alopecuroides (L.) Thunb. 18 ചിത്രങ്ങൾ
Cenchrus americanus (L.) Morrone 13 ചിത്രങ്ങൾ
Cenchrus echinatus L. 49 ചിത്രങ്ങൾ
Centella asiatica (L.) Urb. 415 ചിത്രങ്ങൾ
Cephalanthera longifolia (L.) Fritsch 2551 ചിത്രങ്ങൾ
Cerastium glomeratum Thuill. 1971 ചിത്രങ്ങൾ
Ceratophyllum demersum L. 167 ചിത്രങ്ങൾ
Ceratopteris thalictroides (L.) Brongn. 18 ചിത്രങ്ങൾ
Cercidiphyllum japonicum Siebold & Zucc. ex J.J.Hoffm. & J.H.Schult.bis 286 ചിത്രങ്ങൾ
Cercidiphyllum magnificum (Nakai) Nakai 5 ചിത്രങ്ങൾ
Chaenomeles japonica (Thunb.) Lindl. ex Spach 7667 ചിത്രങ്ങൾ
Chamaecyparis obtusa (Siebold & Zucc.) Endl. 609 ചിത്രങ്ങൾ
Chamaecyparis pisifera (Siebold & Zucc.) Endl. 248 ചിത്രങ്ങൾ
Chamaedaphne calyculata (L.) Moench 93 ചിത്രങ്ങൾ
Chenopodiastrum hybridum (L.) S.Fuentes, Uotila & Borsch 262 ചിത്രങ്ങൾ
Chenopodium album L. 9590 ചിത്രങ്ങൾ
Chenopodium ficifolium Sm. 246 ചിത്രങ്ങൾ
Chenopodium giganteum D.Don 133 ചിത്രങ്ങൾ
Chimaphila umbellata (L.) W.P.C.Barton 76 ചിത്രങ്ങൾ
Chimonobambusa marmorea (Mitford) Makino 2 ചിത്രങ്ങൾ
Chionanthus retusus Lindl. & Paxton 24 ചിത്രങ്ങൾ
Chloranthus fortunei (A.Gray) Solms 1 ചിത്രങ്ങൾ
Chloris virgata Sw. 46 ചിത്രങ്ങൾ
Chorispora tenella (Pall.) DC. 104 ചിത്രങ്ങൾ
Chrysanthemum arcticum L. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Chrysanthemum indicum L. 2838 ചിത്രങ്ങൾ
Chrysanthemum zawadskii Herbich 15 ചിത്രങ്ങൾ
Chrysopogon aciculatus (Retz.) Trin. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Chrysosplenium macrostemon Maxim. ex Franch. & Sav. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Cicuta virosa L. 306 ചിത്രങ്ങൾ
Cinnamomum camphora (L.) J.Presl 493 ചിത്രങ്ങൾ
Cinnamomum tenuifolium (Makino) Sugim. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Circaea alpina L. 143 ചിത്രങ്ങൾ
Cirsium japonicum DC. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Citrus japonica Thunb. 129 ചിത്രങ്ങൾ
Citrus trifoliata L. 113 ചിത്രങ്ങൾ
Cladium mariscus (L.) Pohl 179 ചിത്രങ്ങൾ
Cladrastis platycarpa (Maxim.) Makino 9 ചിത്രങ്ങൾ
Clematis apiifolia DC. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Clematis florida Thunb. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Clematis stans Siebold & Zucc. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Clematis terniflora DC. 411 ചിത്രങ്ങൾ
Clerodendrum japonicum (Thunb.) Sweet 11 ചിത്രങ്ങൾ
Clerodendrum trichotomum Thunb. 351 ചിത്രങ്ങൾ
Clethra barbinervis Siebold & Zucc. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Cleyera japonica Thunb. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Clinopodium gracile (Benth.) Kuntze 10 ചിത്രങ്ങൾ
Cocculus laurifolius DC. 74 ചിത്രങ്ങൾ
Cocculus orbiculatus (L.) DC. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Cochlearia groenlandica L. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Coix lacryma-jobi L. 223 ചിത്രങ്ങൾ
Colocasia esculenta (L.) Schott 2185 ചിത്രങ്ങൾ
Comarum palustre L. 580 ചിത്രങ്ങൾ
Commelina benghalensis L. 359 ചിത്രങ്ങൾ
Commelina communis L. 1115 ചിത്രങ്ങൾ
Commelina diffusa Burm.f. 219 ചിത്രങ്ങൾ
Commelina erecta L. 1046 ചിത്രങ്ങൾ
Commelina virginica L. 38 ചിത്രങ്ങൾ
Convolvulus althaeoides L. 1860 ചിത്രങ്ങൾ
Cordia dichotoma G.Forst. 49 ചിത്രങ്ങൾ
Coreopsis tinctoria Nutt. 1866 ചിത്രങ്ങൾ
Coriaria japonica A.Gray 4 ചിത്രങ്ങൾ
Cornus canadensis L. 939 ചിത്രങ്ങൾ
Cornus controversa Hemsl. 36 ചിത്രങ്ങൾ
Cornus macrophylla Wall. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Cornus officinalis Siebold & Zucc. 29 ചിത്രങ്ങൾ
Cornus suecica L. 230 ചിത്രങ്ങൾ
Corydalis decumbens (Thunb.) Pers. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Corydalis incisa (Thunb.) Pers. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Corylopsis glabrescens Franch. & Sav. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Corylopsis pauciflora Siebold & Zucc. 74 ചിത്രങ്ങൾ
Corylopsis spicata Siebold & Zucc. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Crassocephalum crepidioides (Benth.) S.Moore 92 ചിത്രങ്ങൾ
Crassula aquatica (L.) Schönland 5 ചിത്രങ്ങൾ
Crataegus chlorosarca Maxim. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Crataegus pinnatifida Bunge 4 ചിത്രങ്ങൾ
Crepidiastrum denticulatum (Houtt.) Pak & Kawano 1 ചിത്രങ്ങൾ
Crinum asiaticum L. 715 ചിത്രങ്ങൾ
Crocosmia × crocosmiiflora (Lemoine) N.E.Br. 675 ചിത്രങ്ങൾ
Crocosmia aurea (Pappe ex Hook.) Planch. 744 ചിത്രങ്ങൾ
Croton tiglium L. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Cryptogramma crispa (L.) R.Br. 218 ചിത്രങ്ങൾ
Cryptomeria japonica (Thunb. ex L.f.) D.Don 441 ചിത്രങ്ങൾ
Cryptotaenia japonica Hassk. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Cucumis melo L. 1221 ചിത്രങ്ങൾ
Curculigo orchioides Gaertn. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Cuscuta australis R.Br. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Cuscuta campestris Yunck. 268 ചിത്രങ്ങൾ
Cuscuta europaea L. 173 ചിത്രങ്ങൾ
Cuscuta japonica Choisy 9 ചിത്രങ്ങൾ
Cuscuta pentagona Engelm. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Cyanthillium cinereum (L.) H.Rob. 284 ചിത്രങ്ങൾ
Cycas revoluta Thunb. 3098 ചിത്രങ്ങൾ
Cyclospermum leptophyllum (Pers.) Sprague ex Britton & P.Wilson 10 ചിത്രങ്ങൾ
Cymbidium lancifolium Hook. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Cymbidium macrorhizon Lindl. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Cynodon dactylon (L.) Pers. 1253 ചിത്രങ്ങൾ
Cynoglossum amabile Stapf & J.R.Drumm. 264 ചിത്രങ്ങൾ
Cynoglossum lanceolatum Forssk. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Cyperus compressus L. 13 ചിത്രങ്ങൾ
Cyperus difformis L. 66 ചിത്രങ്ങൾ
Cyperus flavidus Retz. 12 ചിത്രങ്ങൾ
Cyperus glomeratus L. 18 ചിത്രങ്ങൾ
Cyperus haspan L. 41 ചിത്രങ്ങൾ
Cyperus iria L. 26 ചിത്രങ്ങൾ
Cyperus michelianus (L.) Delile 9 ചിത്രങ്ങൾ
Cyperus microiria Steud. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Cyperus odoratus L. 46 ചിത്രങ്ങൾ
Cyperus rotundus L. 393 ചിത്രങ്ങൾ
Cyperus serotinus Rottb. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Cypripedium calceolus L. 1012 ചിത്രങ്ങൾ
Cypripedium japonicum Thunb. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Cyrtomium falcatum (L.f.) C.Presl 97 ചിത്രങ്ങൾ
Cyrtomium macrophyllum (Makino) Tagawa 2 ചിത്രങ്ങൾ
Cystopteris fragilis (L.) Bernh. 493 ചിത്രങ്ങൾ
Cytisus scoparius (L.) Link 7394 ചിത്രങ്ങൾ
Dactylis glomerata L. 5359 ചിത്രങ്ങൾ
Dactylorhiza viridis (L.) R.M.Bateman, Pridgeon & M.W.Chase 410 ചിത്രങ്ങൾ
Daphniphyllum macropodum Miq. 20 ചിത്രങ്ങൾ
Dasiphora fruticosa (L.) Rydb. 2935 ചിത്രങ്ങൾ
Davallia trichomanoides Blume 21 ചിത്രങ്ങൾ
Dendropanax trifidus (Thunb.) Makino ex H.Hara 1 ചിത്രങ്ങൾ
Deparia petersenii (Kunze) M.Kato 30 ചിത്രങ്ങൾ
Deschampsia cespitosa (L.) P.Beauv. 172 ചിത്രങ്ങൾ
Descurainia pinnata (Walter) Britton 130 ചിത്രങ്ങൾ
Descurainia sophia (L.) Webb ex Prantl 397 ചിത്രങ്ങൾ
Deutzia crenata Siebold & Zucc. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Deutzia gracilis Siebold & Zucc. 675 ചിത്രങ്ങൾ
Deutzia scabra Thunb. 4009 ചിത്രങ്ങൾ
Dianella ensifolia (L.) Redouté 1 ചിത്രങ്ങൾ
Dianthus armeria L. 1493 ചിത്രങ്ങൾ
Dianthus superbus L. 929 ചിത്രങ്ങൾ
Dicentra peregrina (Rudolph) Makino 4 ചിത്രങ്ങൾ
Dichondra micrantha Urb. 404 ചിത്രങ്ങൾ
Digitaria bicornis (Lam.) Roem. & Schult. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Digitaria ciliaris (Retz.) Koeler 65 ചിത്രങ്ങൾ
Digitaria ischaemum (Schreb.) Muhl. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Digitaria violascens Link 14 ചിത്രങ്ങൾ
Diodia virginiana L. 240 ചിത്രങ്ങൾ
Dioscorea bulbifera L. 205 ചിത്രങ്ങൾ
Dioscorea polystachya Turcz. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Diospyros kaki L.f. 2320 ചിത്രങ്ങൾ
Diospyros lotus L. 200 ചിത്രങ്ങൾ
Diplachne fusca (L.) P.Beauv. ex Roem. & Schult. 17 ചിത്രങ്ങൾ
Diplazium dilatatum Blume 7 ചിത്രങ്ങൾ
Diplazium esculentum (Retz.) Sw. 16 ചിത്രങ്ങൾ
Diplopterygium glaucum (Thunb. ex Houtt.) Nakai 2 ചിത്രങ്ങൾ
Diplotaxis tenuifolia (L.) DC. 3271 ചിത്രങ്ങൾ
Disanthus cercidifolius Maxim. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Disporum smilacinum A.Gray 1 ചിത്രങ്ങൾ
Distylium racemosum Siebold & Zucc. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Draba nemorosa L. 34 ചിത്രങ്ങൾ
Draba verna L. 1030 ചിത്രങ്ങൾ
Drosera anglica Huds. 138 ചിത്രങ്ങൾ
Drosera rotundifolia L. 920 ചിത്രങ്ങൾ
Drosera spatulata Labill. 14 ചിത്രങ്ങൾ
Drymaria cordata (L.) Willd. ex Schult. 128 ചിത്രങ്ങൾ
Dryopteris crassirhizoma Nakai 9 ചിത്രങ്ങൾ
Dryopteris dilatata (Hoffm.) A.Gray 289 ചിത്രങ്ങൾ
Dryopteris expansa (C.Presl) Fraser-Jenk. & Jermy 65 ചിത്രങ്ങൾ
Dryopteris fragrans (L.) Schott 26 ചിത്രങ്ങൾ
Dryopteris uniformis (Makino) Makino 3 ചിത്രങ്ങൾ
Dryopteris wallichiana (Spreng.) Hyl. 20 ചിത്രങ്ങൾ
Dysphania pumilio (R.Br.) Mosyakin & Clemants 121 ചിത്രങ്ങൾ
Echinochloa crus-galli (L.) P.Beauv. 1137 ചിത്രങ്ങൾ
Echinochloa oryzoides (Ard.) Fritsch 16 ചിത്രങ്ങൾ
Eclipta prostrata (L.) L. 698 ചിത്രങ്ങൾ
Edgeworthia chrysantha Lindl. 71 ചിത്രങ്ങൾ
Ehretia acuminata R.Br. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Ehretia dicksonii Hance 51 ചിത്രങ്ങൾ
Elaeagnus × submacrophylla Servett. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Elaeagnus macrophylla Thunb. 384 ചിത്രങ്ങൾ
Elaeagnus multiflora Thunb. 59 ചിത്രങ്ങൾ
Elaeagnus pungens Thunb. 2447 ചിത്രങ്ങൾ
Elaeagnus umbellata Thunb. 1100 ചിത്രങ്ങൾ
Elatine triandra Schkuhr 31 ചിത്രങ്ങൾ
Eleocharis acutangula (Roxb.) Schult. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Eleocharis dulcis (Burm.f.) Trin. ex Hensch. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Eleocharis ovata (Roth) Roem. & Schult. 34 ചിത്രങ്ങൾ
Eleocharis palustris (L.) Roem. & Schult. 291 ചിത്രങ്ങൾ
Eleocharis parvula (Roem. & Schult.) Link ex Bluff, Nees & Schauer 38 ചിത്രങ്ങൾ
Eleusine coracana (L.) Gaertn. 22 ചിത്രങ്ങൾ
Eleusine indica (L.) Gaertn. 395 ചിത്രങ്ങൾ
Eleutherococcus senticosus (Rupr. & Maxim.) Maxim. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Elodea nuttallii (Planch.) H.St.John 20 ചിത്രങ്ങൾ
Elsholtzia ciliata (Thunb.) Hyl. 12 ചിത്രങ്ങൾ
Elymus caninus (L.) L. 91 ചിത്രങ്ങൾ
Elymus repens (L.) Gould 49 ചിത്രങ്ങൾ
Elymus sibiricus L. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Emilia sonchifolia (L.) DC. 95 ചിത്രങ്ങൾ
Enkianthus campanulatus (Miq.) G.Nicholson 69 ചിത്രങ്ങൾ
Enkianthus perulatus (Miq.) C.K.Schneid. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Entada phaseoloides (L.) Merr. 31 ചിത്രങ്ങൾ
Epilobium anagallidifolium Lam. 99 ചിത്രങ്ങൾ
Epilobium ciliatum Raf. 2944 ചിത്രങ്ങൾ
Epilobium hirsutum L. 7787 ചിത്രങ്ങൾ
Epilobium hornemannii Rchb. 16 ചിത്രങ്ങൾ
Epilobium montanum L. 1428 ചിത്രങ്ങൾ
Epilobium palustre L. 146 ചിത്രങ്ങൾ
Epilobium parviflorum Schreb. 1326 ചിത്രങ്ങൾ
Epimedium × youngianum Fisch. & C.A.Mey. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Epimedium diphyllum Lodd. ex Graham 1 ചിത്രങ്ങൾ
Epimedium grandiflorum C.Morren 3 ചിത്രങ്ങൾ
Epimedium trifoliolatobinatum (Koidz.) Koidz. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Epipogium aphyllum Sw. 86 ചിത്രങ്ങൾ
Equisetum arvense L. 3063 ചിത്രങ്ങൾ
Equisetum fluviatile L. 409 ചിത്രങ്ങൾ
Equisetum hyemale L. 1443 ചിത്രങ്ങൾ
Equisetum palustre L. 393 ചിത്രങ്ങൾ
Equisetum pratense Ehrh. 126 ചിത്രങ്ങൾ
Equisetum ramosissimum Desf. 337 ചിത്രങ്ങൾ
Equisetum scirpoides Michx. 51 ചിത്രങ്ങൾ
Equisetum sylvaticum L. 1053 ചിത്രങ്ങൾ
Equisetum variegatum Schleich. ex F.Weber & D.Mohr 5 ചിത്രങ്ങൾ
Eragrostis cilianensis (All.) Vignolo ex Janch. 57 ചിത്രങ്ങൾ
Eragrostis cumingii Steud. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Eragrostis japonica (Thunb.) Trin. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Eragrostis minor Host 124 ചിത്രങ്ങൾ
Eragrostis multicaulis Steud. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Eragrostis pilosa (L.) P.Beauv. 32 ചിത്രങ്ങൾ
Eremochloa ophiuroides (Munro) Hack. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Erigeron acris L. 483 ചിത്രങ്ങൾ
Erigeron annuus (L.) Pers. 3227 ചിത്രങ്ങൾ
Erigeron canadensis L. 6082 ചിത്രങ്ങൾ
Erigeron philadelphicus L. 1513 ചിത്രങ്ങൾ
Erigeron strigosus Muhl. ex Willd. 759 ചിത്രങ്ങൾ
Eriobotrya japonica (Thunb.) Lindl. 5653 ചിത്രങ്ങൾ
Eriochloa villosa (Thunb.) Kunth 6 ചിത്രങ്ങൾ
Eriophorum vaginatum L. 430 ചിത്രങ്ങൾ
Erodium botrys (Cav.) Bertol. 367 ചിത്രങ്ങൾ
Erodium cicutarium (L.) L'Hér. 6341 ചിത്രങ്ങൾ
Erodium moschatum (L.) L'Hér. 1824 ചിത്രങ്ങൾ
Eruca vesicaria (L.) Cav. 1304 ചിത്രങ്ങൾ
Erucastrum gallicum (Willd.) O.E.Schulz 180 ചിത്രങ്ങൾ
Erysimum cheiranthoides L. 555 ചിത്രങ്ങൾ
Euonymus alatus (Thunb.) Siebold 1404 ചിത്രങ്ങൾ
Euonymus carnosus Hemsl. 12 ചിത്രങ്ങൾ
Euonymus fortunei (Turcz.) Hand.-Mazz. 2317 ചിത്രങ്ങൾ
Euonymus hamiltonianus Wall. 17 ചിത്രങ്ങൾ
Euonymus japonicus Thunb. 3103 ചിത്രങ്ങൾ
Euonymus maackii Rupr. 22 ചിത്രങ്ങൾ
Euonymus macropterus Rupr. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Euonymus oxyphyllus Miq. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Euonymus sachalinensis (F.Schmidt) Maxim. 12 ചിത്രങ്ങൾ
Euonymus verrucosus Scop. 20 ചിത്രങ്ങൾ
Eupatorium lindleyanum DC. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia cyparissias L. 8934 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia helioscopia L. 4617 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia hirta L. 412 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia maculata L. 421 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia nutans Lag. 168 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia peplus L. 3463 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia prostrata Aiton 725 ചിത്രങ്ങൾ
Euptelea polyandra Siebold & Zucc. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Eurya japonica Thunb. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Euryale ferox Salisb. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Eutrema japonicum (Miq.) Koidz. 27 ചിത്രങ്ങൾ
Fagopyrum esculentum Moench 3149 ചിത്രങ്ങൾ
Fagopyrum tataricum (L.) Gaertn. 82 ചിത്രങ്ങൾ
Fagus crenata Blume 8 ചിത്രങ്ങൾ
Fallopia convolvulus (L.) Á.Löve 485 ചിത്രങ്ങൾ
Fallopia dumetorum (L.) Holub 560 ചിത്രങ്ങൾ
Farfugium japonicum (L.) Kitam. 562 ചിത്രങ്ങൾ
Fatoua villosa (Thunb.) Nakai 89 ചിത്രങ്ങൾ
Fatsia japonica (Thunb.) Decne. & Planch. 3160 ചിത്രങ്ങൾ
Festuca ovina L. 107 ചിത്രങ്ങൾ
Festuca rubra L. 199 ചിത്രങ്ങൾ
Ficus erecta Thunb. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Ficus microcarpa L.f. 1938 ചിത്രങ്ങൾ
Ficus pumila L. 940 ചിത്രങ്ങൾ
Fimbristylis cymosa R.Br. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Fimbristylis dichotoma (L.) Vahl 29 ചിത്രങ്ങൾ
Fimbristylis littoralis Gaudich. 25 ചിത്രങ്ങൾ
Firmiana simplex (L.) W.Wight 349 ചിത്രങ്ങൾ
Flagellaria indica L. 79 ചിത്രങ്ങൾ
Forsythia japonica Makino 2 ചിത്രങ്ങൾ
Forsythia suspensa (Thunb.) Vahl 2669 ചിത്രങ്ങൾ
Forsythia viridissima Lindl. 778 ചിത്രങ്ങൾ
Fragaria × ananassa (Duchesne ex Weston) Duchesne ex Rozier 859 ചിത്രങ്ങൾ
Fragaria vesca L. 8617 ചിത്രങ്ങൾ
Fraxinus chinensis Roxb. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Fraxinus mandshurica Rupr. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Fraxinus platypoda Oliv. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Fraxinus sieboldiana Blume 4 ചിത്രങ്ങൾ
Freesia refracta (Jacq.) Klatt 394 ചിത്രങ്ങൾ
Fritillaria camschatcensis (L.) Ker Gawl. 26 ചിത്രങ്ങൾ
Froelichia gracilis (Hook.) Moq. 31 ചിത്രങ്ങൾ
Gagea lutea (L.) Ker Gawl. 943 ചിത്രങ്ങൾ
Gagea serotina (L.) Ker Gawl. 73 ചിത്രങ്ങൾ
Galeopsis bifida Boenn. 221 ചിത്രങ്ങൾ
Galinsoga parviflora Cav. 2158 ചിത്രങ്ങൾ
Galinsoga quadriradiata Ruiz & Pav. 1943 ചിത്രങ്ങൾ
Galium aparine L. 7439 ചിത്രങ്ങൾ
Galium boreale L. 528 ചിത്രങ്ങൾ
Galium odoratum (L.) Scop. 3986 ചിത്രങ്ങൾ
Galium trifidum L. 30 ചിത്രങ്ങൾ
Galium triflorum Michx. 69 ചിത്രങ്ങൾ
Galium verum L. 5652 ചിത്രങ്ങൾ
Gardenia jasminoides J.Ellis 862 ചിത്രങ്ങൾ
Gastrochilus japonicus (Makino) Schltr. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Gaultheria pyroloides Hook.f. & Thomson ex Miq. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Gentiana algida Pall. 13 ചിത്രങ്ങൾ
Gentiana glauca Pall. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Gentiana makinoi Kusn. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Gentiana scabra Bunge 6 ചിത്രങ്ങൾ
Gentiana triflora Pall. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Gentiana zollingeri Fawc. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Geranium carolinianum L. 581 ചിത്രങ്ങൾ
Geranium dissectum L. 3261 ചിത്രങ്ങൾ
Geranium erianthum DC. 31 ചിത്രങ്ങൾ
Geranium krameri Franch. & Sav. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Geranium molle L. 6191 ചിത്രങ്ങൾ
Geranium pusillum L. 3744 ചിത്രങ്ങൾ
Geranium robertianum L. 15449 ചിത്രങ്ങൾ
Geranium sibiricum L. 186 ചിത്രങ്ങൾ
Geum aleppicum Jacq. 91 ചിത്രങ്ങൾ
Geum macrophyllum Willd. 458 ചിത്രങ്ങൾ
Ginkgo biloba L. 5262 ചിത്രങ്ങൾ
Glaucidium palmatum Siebold & Zucc. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Gleditsia japonica Miq. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Glochidion zeylanicum (Gaertn.) A.Juss. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Glycine max (L.) Merr. 848 ചിത്രങ്ങൾ
Gnaphalium polycaulon Pers. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Gnaphalium uliginosum L. 614 ചിത്രങ്ങൾ
Gomphrena globosa L. 1591 ചിത്രങ്ങൾ
Goodyera procera (Ker Gawl.) Hook. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Goodyera repens (L.) R.Br. 222 ചിത്രങ്ങൾ
Goodyera viridiflora (Blume) Blume 11 ചിത്രങ്ങൾ
Gratiola virginiana L. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Guizotia abyssinica (L.f.) Cass. 345 ചിത്രങ്ങൾ
Gymnadenia conopsea (L.) R.Br. 3031 ചിത്രങ്ങൾ
Gymnocarpium dryopteris (L.) Newman 449 ചിത്രങ്ങൾ
Gymnocarpium oyamense (Baker) Ching 7 ചിത്രങ്ങൾ
Gymnocarpium robertianum (Hoffm.) Newman 149 ചിത്രങ്ങൾ
Gynostemma pentaphyllum (Thunb.) Makino 92 ചിത്രങ്ങൾ
Gynura bicolor (Roxb. ex Willd.) DC. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Gypsophila oldhamiana Miq. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Hackelochloa granularis (L.) Kuntze 4 ചിത്രങ്ങൾ
Hakonechloa macra (Munro) Honda 50 ചിത്രങ്ങൾ
Hamamelis japonica Siebold & Zucc. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Hammarbya paludosa (L.) Kuntze 23 ചിത്രങ്ങൾ
Helianthus annuus L. 7656 ചിത്രങ്ങൾ
Helianthus tuberosus L. 4884 ചിത്രങ്ങൾ
Helminthostachys zeylanica (L.) Hook. 12 ചിത്രങ്ങൾ
Helwingia japonica (Thunb.) F.Dietr. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Hemerocallis citrina Baroni 2 ചിത്രങ്ങൾ
Hemerocallis dumortieri C.Morren 3 ചിത്രങ്ങൾ
Hemerocallis fulva (L.) L. 6536 ചിത്രങ്ങൾ
Hemerocallis middendorffii Trautv. & C.A.Mey. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Herminium monorchis (L.) R.Br. 54 ചിത്രങ്ങൾ
Heteranthera limosa (Sw.) Willd. 43 ചിത്രങ്ങൾ
Heteropogon contortus (L.) P.Beauv. ex Roem. & Schult. 80 ചിത്രങ്ങൾ
Hibiscus hamabo Siebold & Zucc. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Hibiscus mutabilis L. 618 ചിത്രങ്ങൾ
Hibiscus syriacus L. 14350 ചിത്രങ്ങൾ
Hibiscus tiliaceus L. 273 ചിത്രങ്ങൾ
Hibiscus trionum L. 627 ചിത്രങ്ങൾ
Hieracium umbellatum L. 1317 ചിത്രങ്ങൾ
Histiopteris incisa (Thunb.) J.Sm. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Holcus lanatus L. 3102 ചിത്രങ്ങൾ
Hordeum distichon L. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Hordeum marinum Huds. 130 ചിത്രങ്ങൾ
Hordeum murinum L. 3911 ചിത്രങ്ങൾ
Hordeum vulgare L. 1850 ചിത്രങ്ങൾ
Hosta capitata (Koidz.) Nakai 2 ചിത്രങ്ങൾ
Hosta longipes (Franch. & Sav.) Matsum. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Hosta longissima F.Maek. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Hosta plantaginea (Lam.) Asch. 5201 ചിത്രങ്ങൾ
Hosta sieboldiana (Hook.) Engl. 45 ചിത്രങ്ങൾ
Hosta sieboldii (Paxton) J.W.Ingram 2 ചിത്രങ്ങൾ
Houttuynia cordata Thunb. 880 ചിത്രങ്ങൾ
Hovenia dulcis Thunb. 76 ചിത്രങ്ങൾ
Hoya carnosa (L.f.) R.Br. 2364 ചിത്രങ്ങൾ
Huperzia phlegmaria (L.) Rothm. 14 ചിത്രങ്ങൾ
Huperzia selago (L.) Bernh. ex Schrank & Mart. 306 ചിത്രങ്ങൾ
Huperzia serrata (Thunb.) Trevis. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Huperzia squarrosa (G.Forst.) Trevis. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Hydrangea involucrata Siebold 10 ചിത്രങ്ങൾ
Hydrangea macrophylla (Thunb.) Ser. 13278 ചിത്രങ്ങൾ
Hydrangea paniculata Siebold 3224 ചിത്രങ്ങൾ
Hydrangea petiolaris Siebold & Zucc. 922 ചിത്രങ്ങൾ
Hydrangea serrata (Thunb.) Ser. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Hydrangea sikokiana Maxim. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Hylodesmum podocarpum (DC.) H.Ohashi & R.R.Mill 3 ചിത്രങ്ങൾ
Hymenophyllum barbatum (Bosch) Baker 2 ചിത്രങ്ങൾ
Hyoscyamus niger L. 742 ചിത്രങ്ങൾ
Hypericum ascyron L. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Hypericum majus (A.Gray) Britton 5 ചിത്രങ്ങൾ
Hypericum monogynum L. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Hypericum mutilum L. 57 ചിത്രങ്ങൾ
Hypericum patulum Thunb. 518 ചിത്രങ്ങൾ
Hypericum perforatum L. 13932 ചിത്രങ്ങൾ
Hypericum sampsonii Hance 7 ചിത്രങ്ങൾ
Hypochaeris glabra L. 713 ചിത്രങ്ങൾ
Hypodematium crenatum (Forssk.) Kuhn & Decken 10 ചിത്രങ്ങൾ
Idesia polycarpa Maxim. 44 ചിത്രങ്ങൾ
Ilex crenata Thunb. 167 ചിത്രങ്ങൾ
Ilex latifolia Thunb. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Ilex pedunculosa Miq. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Ilex rotunda Thunb. 20 ചിത്രങ്ങൾ
Ilex sugerokii Maxim. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Impatiens noli-tangere L. 1747 ചിത്രങ്ങൾ
Imperata cylindrica (L.) P.Beauv. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Indigofera hendecaphylla Jacq. 30 ചിത്രങ്ങൾ
Indigofera tinctoria L. 149 ചിത്രങ്ങൾ
Ipomoea indica (Burm.) Merr. 1943 ചിത്രങ്ങൾ
Ipomoea pes-caprae (L.) R.Br. 121 ചിത്രങ്ങൾ
Ipomoea violacea L. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Iris domestica (L.) Goldblatt & Mabb. 420 ചിത്രങ്ങൾ
Iris ensata Thunb. 154 ചിത്രങ്ങൾ
Iris japonica Thunb. 315 ചിത്രങ്ങൾ
Iris laevigata Fisch. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Iris pseudacorus L. 5403 ചിത്രങ്ങൾ
Iris setosa Pall. ex Link 18 ചിത്രങ്ങൾ
Iris tectorum Maxim. 24 ചിത്രങ്ങൾ
Isatis tinctoria L. 1774 ചിത്രങ്ങൾ
Isodon effusus (Maxim.) H.Hara 6 ചിത്രങ്ങൾ
Isodon umbrosus (Maxim.) H.Hara 2 ചിത്രങ്ങൾ
Juncus articulatus L. 396 ചിത്രങ്ങൾ
Juncus bufonius L. 219 ചിത്രങ്ങൾ
Juncus castaneus Sm. 16 ചിത്രങ്ങൾ
Juncus compressus Jacq. 78 ചിത്രങ്ങൾ
Juncus dudleyi Wiegand 5 ചിത്രങ്ങൾ
Juncus ensifolius Wikstr. 49 ചിത്രങ്ങൾ
Juncus filiformis L. 58 ചിത്രങ്ങൾ
Juncus mertensianus Bong. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Juncus prismatocarpus R.Br. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Juncus tenuis Willd. 281 ചിത്രങ്ങൾ
Juncus triglumis L. 61 ചിത്രങ്ങൾ
Juniperus chinensis L. 164 ചിത്രങ്ങൾ
Juniperus communis L. 4568 ചിത്രങ്ങൾ
Juniperus procumbens (Siebold ex Endl.) Miq. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Juniperus rigida Siebold & Zucc. 16 ചിത്രങ്ങൾ
Kadsura japonica (L.) Dunal 8 ചിത്രങ്ങൾ
Kalopanax septemlobus (Thunb.) Koidz. 27 ചിത്രങ്ങൾ
Kerria japonica (L.) DC. 4312 ചിത്രങ്ങൾ
Koeleria macrantha (Ledeb.) Schult. 115 ചിത്രങ്ങൾ
Koelreuteria paniculata Laxm. 4038 ചിത്രങ്ങൾ
Kummerowia stipulacea (Maxim.) Makino 1 ചിത്രങ്ങൾ
Kummerowia striata (Thunb.) Schindl. 77 ചിത്രങ്ങൾ
Lactuca indica L. 19 ചിത്രങ്ങൾ
Lactuca sibirica (L.) Benth. ex Maxim. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Lagenophora lanata A.Cunn. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Lamium album L. 4404 ചിത്രങ്ങൾ
Lamium amplexicaule L. 2700 ചിത്രങ്ങൾ
Larix kaempferi (Lamb.) Carrière 37 ചിത്രങ്ങൾ
Lathyrus japonicus Willd. 368 ചിത്രങ്ങൾ
Leersia oryzoides (L.) Sw. 142 ചിത്രങ്ങൾ
Lemna aequinoctialis Welw. 26 ചിത്രങ്ങൾ
Lemna gibba L. 54 ചിത്രങ്ങൾ
Lemna minor L. 436 ചിത്രങ്ങൾ
Lemna minuta Kunth 77 ചിത്രങ്ങൾ
Lemna trisulca L. 88 ചിത്രങ്ങൾ
Lemna turionifera Landolt 9 ചിത്രങ്ങൾ
Leontodon saxatilis Lam. 383 ചിത്രങ്ങൾ
Leonurus japonicus Houtt. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Lepidium apetalum Willd. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Lepidium heterophyllum Benth. 150 ചിത്രങ്ങൾ
Lespedeza bicolor Turcz. 245 ചിത്രങ്ങൾ
Lespedeza thunbergii (DC.) Nakai 54 ചിത്രങ്ങൾ
Leucojum vernum L. 1510 ചിത്രങ്ങൾ
Leymus mollis (Trin.) Pilg. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Ligularia dentata (A.Gray) Hara 225 ചിത്രങ്ങൾ
Ligustrum japonicum Thunb. 773 ചിത്രങ്ങൾ
Ligustrum lucidum W.T.Aiton 5054 ചിത്രങ്ങൾ
Ligustrum obtusifolium Siebold & Zucc. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Ligustrum ovalifolium Hassk. 1387 ചിത്രങ്ങൾ
Lilium formosanum A.Wallace 4 ചിത്രങ്ങൾ
Lilium lancifolium Thunb. 777 ചിത്രങ്ങൾ
Lilium longiflorum Thunb. 235 ചിത്രങ്ങൾ
Limonium tetragonum (Thunb.) Bullock 4 ചിത്രങ്ങൾ
Lindera erythrocarpa Makino 10 ചിത്രങ്ങൾ
Lindera obtusiloba Blume 15 ചിത്രങ്ങൾ
Lindsaea ensifolia Sw. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Linum usitatissimum L. 3334 ചിത്രങ്ങൾ
Linum virginianum L. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Liparis elliptica Wight 10 ചിത്രങ്ങൾ
Liriope muscari (Decne.) L.H.Bailey 625 ചിത്രങ്ങൾ
Liriope spicata Lour. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Lithocarpus edulis (Makino) Nakai 1 ചിത്രങ്ങൾ
Lithocarpus glaber (Thunb.) Nakai 1 ചിത്രങ്ങൾ
Livistona chinensis (Jacq.) R.Br. ex Mart. 339 ചിത്രങ്ങൾ
Lobelia chinensis Lour. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Lobelia inflata L. 310 ചിത്രങ്ങൾ
Lolium arundinaceum (Schreb.) Darbysh. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Lolium multiflorum Lam. 131 ചിത്രങ്ങൾ
Lolium perenne L. 1693 ചിത്രങ്ങൾ
Lolium rigidum Gaudin 73 ചിത്രങ്ങൾ
Lolium temulentum L. 23 ചിത്രങ്ങൾ
Lonicera chrysantha Turcz. ex Ledeb. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Lonicera japonica Thunb. 5759 ചിത്രങ്ങൾ
Lotus corniculatus L. 14125 ചിത്രങ്ങൾ
Lotus pedunculatus Cav. 1089 ചിത്രങ്ങൾ
Ludwigia glandulosa Walter 3 ചിത്രങ്ങൾ
Ludwigia longifolia (DC.) H.Hara 3 ചിത്രങ്ങൾ
Luzula multiflora (Ehrh.) Lej. 169 ചിത്രങ്ങൾ
Lycium chinense Mill. 34 ചിത്രങ്ങൾ
Lycopodiella cernua (L.) Pic.Serm. 53 ചിത്രങ്ങൾ
Lycopodiella inundata (L.) Holub 107 ചിത്രങ്ങൾ
Lycopodium alpinum L. 48 ചിത്രങ്ങൾ
Lycopodium annotinum L. 506 ചിത്രങ്ങൾ
Lycopodium clavatum L. 394 ചിത്രങ്ങൾ
Lycopodium complanatum L. 37 ചിത്രങ്ങൾ
Lycopus uniflorus Michx. 45 ചിത്രങ്ങൾ
Lycoris × albiflora Koidz. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Lycoris radiata (L'Hér.) Herb. 181 ചിത്രങ്ങൾ
Lycoris sanguinea Maxim. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Lycoris squamigera Maxim. 227 ചിത്രങ്ങൾ
Lygodium japonicum (Thunb.) Sw. 34 ചിത്രങ്ങൾ
Lysimachia clethroides Duby 428 ചിത്രങ്ങൾ
Lysimachia maritima (L.) Galasso, Banfi & Soldano 202 ചിത്രങ്ങൾ
Lysionotus pauciflorus Maxim. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Maackia amurensis Rupr. 13 ചിത്രങ്ങൾ
Machilus thunbergii Siebold & Zucc. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Macleaya cordata (Willd.) R.Br. 429 ചിത്രങ്ങൾ
Macrothelypteris torresiana (Gaudich.) Ching 66 ചിത്രങ്ങൾ
Magnolia × proctoriana Rehder 4 ചിത്രങ്ങൾ
Magnolia kobus DC. 286 ചിത്രങ്ങൾ
Magnolia obovata Thunb. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Magnolia salicifolia (Siebold & Zucc.) Maxim. 12 ചിത്രങ്ങൾ
Magnolia sieboldii K.Koch 47 ചിത്രങ്ങൾ
Magnolia stellata (Siebold & Zucc.) Maxim. 1627 ചിത്രങ്ങൾ
Maianthemum bifolium (L.) F.W.Schmidt 1123 ചിത്രങ്ങൾ
Maianthemum dilatatum (Alph.Wood) A.Nelson & J.F.Macbr. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Malaxis monophyllos (L.) Sw. 43 ചിത്രങ്ങൾ
Mallotus japonicus (L.f.) Müll.Arg. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Malus halliana Koehne 25 ചിത്രങ്ങൾ
Malva moschata L. 3127 ചിത്രങ്ങൾ
Malva neglecta Wallr. 2467 ചിത്രങ്ങൾ
Malva parviflora L. 1120 ചിത്രങ്ങൾ
Malva pusilla Sm. 635 ചിത്രങ്ങൾ
Malva sylvestris L. 18829 ചിത്രങ്ങൾ
Malva verticillata L. 79 ചിത്രങ്ങൾ
Malvastrum coromandelianum (L.) Garcke 321 ചിത്രങ്ങൾ
Marsilea quadrifolia L. 193 ചിത്രങ്ങൾ
Matricaria discoidea DC. 2043 ചിത്രങ്ങൾ
Mazus pumilus (Burm.f.) Steenis 36 ചിത്രങ്ങൾ
Medicago arabica (L.) Huds. 1759 ചിത്രങ്ങൾ
Medicago falcata L. 259 ചിത്രങ്ങൾ
Medicago intertexta (L.) Mill. 15 ചിത്രങ്ങൾ
Medicago laciniata (L.) Mill. 19 ചിത്രങ്ങൾ
Medicago lupulina L. 3931 ചിത്രങ്ങൾ
Medicago orbicularis (L.) Bartal. 458 ചിത്രങ്ങൾ
Medicago polymorpha L. 1272 ചിത്രങ്ങൾ
Medicago sativa L. 9054 ചിത്രങ്ങൾ
Medicago scutellata (L.) Mill. 73 ചിത്രങ്ങൾ
Meehania urticifolia (Miq.) Makino 3 ചിത്രങ്ങൾ
Melia azedarach L. 5033 ചിത്രങ്ങൾ
Melica nutans L. 191 ചിത്രങ്ങൾ
Melilotus albus Medik. 3804 ചിത്രങ്ങൾ
Melilotus officinalis (L.) Lam. 1866 ചിത്രങ്ങൾ
Melochia corchorifolia L. 35 ചിത്രങ്ങൾ
Menispermum dauricum DC. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Mercurialis leiocarpa Siebold & Zucc. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Micranthemum umbrosum (J.F.Gmel.) S.F.Blake 1 ചിത്രങ്ങൾ
Microstegium vimineum (Trin.) A.Camus 12 ചിത്രങ്ങൾ
Microtis unifolia (G.Forst.) Rchb.f. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Microtropis japonica (Franch. & Sav.) Hallier f. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Milium effusum L. 172 ചിത്രങ്ങൾ
Miscanthus floridulus (Labill.) Warb. ex K.Schum. & Lauterb. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Miscanthus sinensis Andersson 1392 ചിത്രങ്ങൾ
Modiola caroliniana (L.) G.Don 58 ചിത്രങ്ങൾ
Moehringia lateriflora (L.) Fenzl 30 ചിത്രങ്ങൾ
Moehringia trinervia (L.) Clairv. 334 ചിത്രങ്ങൾ
Monotropa hypopitys L. 544 ചിത്രങ്ങൾ
Monotropastrum humile (D.Don) H.Hara 1 ചിത്രങ്ങൾ
Morus indica L. 77 ചിത്രങ്ങൾ
Mucuna sempervirens Hemsl. 24 ചിത്രങ്ങൾ
Murdannia keisak (Hassk.) Hand.-Mazz. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Murdannia loriformis (Hassk.) R.S.Rao & Kammathy 11 ചിത്രങ്ങൾ
Murdannia nudiflora (L.) Brenan 68 ചിത്രങ്ങൾ
Musa balbisiana Colla 12 ചിത്രങ്ങൾ
Musa basjoo Siebold & Zucc. ex Iinuma 199 ചിത്രങ്ങൾ
Nageia nagi (Thunb.) Kuntze 18 ചിത്രങ്ങൾ
Najas gracillima (A.Braun ex Engelm.) Magnus 1 ചിത്രങ്ങൾ
Najas guadalupensis (Spreng.) Magnus 10 ചിത്രങ്ങൾ
Najas marina L. 81 ചിത്രങ്ങൾ
Najas minor All. 13 ചിത്രങ്ങൾ
Nandina domestica Thunb. 3187 ചിത്രങ്ങൾ
Narcissus tazetta L. 1359 ചിത്രങ്ങൾ
Nelumbo nucifera Gaertn. 1012 ചിത്രങ്ങൾ
Neolitsea sericea (Blume) Koidz. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Neoshirakia japonica (Siebold & Zucc.) Esser 11 ചിത്രങ്ങൾ
Neottia cordata (L.) Rich. 172 ചിത്രങ്ങൾ
Nepeta subsessilis Maxim. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Nephrolepis biserrata (Sw.) Schott 517 ചിത്രങ്ങൾ
Nephrolepis brownii (Desv.) Hovenkamp & Miyam. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Nephrolepis cordifolia (L.) C.Presl 233 ചിത്രങ്ങൾ
Nerium oleander L. 13079 ചിത്രങ്ങൾ
Nertera granadensis (Mutis ex L.f.) Druce 66 ചിത്രങ്ങൾ
Nipponanthemum nipponicum (Franch. ex Maxim.) Kitam. 109 ചിത്രങ്ങൾ
Nuphar pumila (Timm) DC. 37 ചിത്രങ്ങൾ
Odontosoria chinensis (L.) J.Sm. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Oenothera laciniata Hill 296 ചിത്രങ്ങൾ
Onoclea orientalis (Hook.) Hook. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Onoclea sensibilis L. 1093 ചിത്രങ്ങൾ
Onychium japonicum (Thunb.) Kunze 14 ചിത്രങ്ങൾ
Ophioglossum pendulum L. 25 ചിത്രങ്ങൾ
Ophioglossum petiolatum Hook. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Ophioglossum reticulatum L. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Ophioglossum vulgatum L. 223 ചിത്രങ്ങൾ
Ophiopogon japonicus (Thunb.) Ker Gawl. 104 ചിത്രങ്ങൾ
Ophiopogon planiscapus Nakai 363 ചിത്രങ്ങൾ
Oplismenus compositus (L.) P.Beauv. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Orostachys japonica (Maxim.) A.Berger 1 ചിത്രങ്ങൾ
Orostachys malacophylla (Pall.) Fisch. 31 ചിത്രങ്ങൾ
Oryza sativa L. 268 ചിത്രങ്ങൾ
Osmanthus fragrans Lour. 523 ചിത്രങ്ങൾ
Osmanthus heterophyllus (G.Don) P.S.Green 710 ചിത്രങ്ങൾ
Osmunda japonica Thunb. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Ostrya japonica Sarg. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Ottelia alismoides (L.) Pers. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Oxalis acetosella L. 2640 ചിത്രങ്ങൾ
Oxalis articulata Savigny 2769 ചിത്രങ്ങൾ
Oxalis corniculata L. 5852 ചിത്രങ്ങൾ
Oxalis debilis Kunth 1558 ചിത്രങ്ങൾ
Oxalis stricta L. 829 ചിത്രങ്ങൾ
Oxybasis glauca (L.) S.Fuentes, Uotila & Borsch 112 ചിത്രങ്ങൾ
Oxyria digyna (L.) Hill 208 ചിത്രങ്ങൾ
Oxytropis campestris (L.) DC. 306 ചിത്രങ്ങൾ
Oxytropis revoluta Ledeb. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Pachysandra terminalis Siebold & Zucc. 670 ചിത്രങ്ങൾ
Paederia foetida L. 77 ചിത്രങ്ങൾ
Paeonia obovata Maxim. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Paliurus ramosissimus (Lour.) Poir. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Panicum dichotomiflorum Michx. 58 ചിത്രങ്ങൾ
Panicum miliaceum L. 536 ചിത്രങ്ങൾ
Panicum repens L. 53 ചിത്രങ്ങൾ
Panicum virgatum L. 508 ചിത്രങ്ങൾ
Parasenecio hastatus (L.) H.Koyama 4 ചിത്രങ്ങൾ
Parnassia palustris L. 2520 ചിത്രങ്ങൾ
Parthenium hysterophorus L. 614 ചിത്രങ്ങൾ
Parthenocissus tricuspidata (Siebold & Zucc.) Planch. 2075 ചിത്രങ്ങൾ
Paspalum dilatatum Poir. 603 ചിത്രങ്ങൾ
Paspalum distichum L. 164 ചിത്രങ്ങൾ
Paspalum scrobiculatum L. 14 ചിത്രങ്ങൾ
Paspalum vaginatum Sw. 24 ചിത്രങ്ങൾ
Pecteilis radiata (Thunb.) Raf. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Pedicularis verticillata L. 555 ചിത്രങ്ങൾ
Perilla frutescens (L.) Britton 1141 ചിത്രങ്ങൾ
Persicaria hydropiper (L.) Delarbre 251 ചിത്രങ്ങൾ
Persicaria orientalis (L.) Spach 1553 ചിത്രങ്ങൾ
Persicaria perfoliata (L.) H.Gross 3 ചിത്രങ്ങൾ
Petasites japonicus (Siebold & Zucc.) Maxim. 292 ചിത്രങ്ങൾ
Phaius tankervilleae (Banks) Blume 150 ചിത്രങ്ങൾ
Phalaris arundinacea L. 1592 ചിത്രങ്ങൾ
Phalaris canariensis L. 267 ചിത്രങ്ങൾ
Phalaris minor Retz. 92 ചിത്രങ്ങൾ
Phedimus aizoon (L.) 't Hart 442 ചിത്രങ്ങൾ
Phegopteris connectilis (Michx.) Watt 486 ചിത്രങ്ങൾ
Phellodendron amurense Rupr. 120 ചിത്രങ്ങൾ
Phleum alpinum L. 179 ചിത്രങ്ങൾ
Phleum paniculatum Huds. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Phleum pratense L. 1384 ചിത്രങ്ങൾ
Photinia glabra (Thunb.) Maxim. 400 ചിത്രങ്ങൾ
Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud. 3318 ചിത്രങ്ങൾ
Phyla nodiflora (L.) Greene 786 ചിത്രങ്ങൾ
Phyllanthus tenellus Roxb. 279 ചിത്രങ്ങൾ
Phyllanthus urinaria L. 262 ചിത്രങ്ങൾ
Phyllostachys edulis (Carrière) J.Houz. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Phyllostachys nigra (Lodd. ex Lindl.) Munro 733 ചിത്രങ്ങൾ
Physalis angulata L. 580 ചിത്രങ്ങൾ
Phytolacca acinosa Roxb. 1298 ചിത്രങ്ങൾ
Picea alcoquiana (H.J.Veitch ex Lindl.) Carrière 4 ചിത്രങ്ങൾ
Picea glehnii (F.Schmidt) Mast. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Picea jezoensis (Siebold & Zucc.) Carrière 5 ചിത്രങ്ങൾ
Picea koyamae Shiras. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Picrasma quassioides (D.Don) Benn. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Pilosella aurantiaca (L.) F.W.Schultz & Sch.Bip. 4468 ചിത്രങ്ങൾ
Pinellia ternata (Thunb.) Makino 1 ചിത്രങ്ങൾ
Pinus densiflora Siebold & Zucc. 28 ചിത്രങ്ങൾ
Pinus koraiensis Siebold & Zucc. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Pinus parviflora Siebold & Zucc. 165 ചിത്രങ്ങൾ
Pinus pumila (Pall.) Regel 4 ചിത്രങ്ങൾ
Pinus thunbergii Parl. 79 ചിത്രങ്ങൾ
Piper kadsura (Choisy) Ohwi 1 ചിത്രങ്ങൾ
Pistia stratiotes L. 535 ചിത്രങ്ങൾ
Pittosporum tobira (Thunb.) W.T.Aiton 7966 ചിത്രങ്ങൾ
Plantago major L. 6175 ചിത്രങ്ങൾ
Platycarya strobilacea Siebold & Zucc. 20 ചിത്രങ്ങൾ
Platycodon grandiflorus (Jacq.) A.DC. 856 ചിത്രങ്ങൾ
Pleioblastus argenteostriatus (Regel) Nakai 1 ചിത്രങ്ങൾ
Pleioblastus fortunei (Van Houtte) Nakai 27 ചിത്രങ്ങൾ
Pleioblastus gramineus (Bean) Nakai 2 ചിത്രങ്ങൾ
Pleioblastus viridistriatus (Regel) Makino 233 ചിത്രങ്ങൾ
Poa annua L. 1450 ചിത്രങ്ങൾ
Poa compressa L. 83 ചിത്രങ്ങൾ
Poa glauca Vahl 39 ചിത്രങ്ങൾ
Poa nemoralis L. 202 ചിത്രങ്ങൾ
Poa palustris L. 94 ചിത്രങ്ങൾ
Poa pratensis L. 1591 ചിത്രങ്ങൾ
Poa trivialis L. 631 ചിത്രങ്ങൾ
Podocarpus macrophyllus (Thunb.) Sweet 318 ചിത്രങ്ങൾ
Pollia japonica Thunb. 32 ചിത്രങ്ങൾ
Polygala verticillata L. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Polygonatum humile Fisch. ex Maxim. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Polygonatum odoratum (Mill.) Druce 2251 ചിത്രങ്ങൾ
Polygonum ajanense (Regel & Tiling) Grig. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Polypogon monspeliensis (L.) Desf. 469 ചിത്രങ്ങൾ
Polystichum acutidens Christ 1 ചിത്രങ്ങൾ
Polystichum braunii (Spenn.) Fée 51 ചിത്രങ്ങൾ
Polystichum lonchitis (L.) Roth 369 ചിത്രങ്ങൾ
Polystichum makinoi (Tagawa) Tagawa 6 ചിത്രങ്ങൾ
Polystichum rigens Tagawa 10 ചിത്രങ്ങൾ
Populus alba L. 7098 ചിത്രങ്ങൾ
Populus nigra L. 9094 ചിത്രങ്ങൾ
Populus tremula L. 3549 ചിത്രങ്ങൾ
Potamogeton alpinus Balb. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Potamogeton berchtoldii Fieber 21 ചിത്രങ്ങൾ
Potamogeton compressus L. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Potamogeton crispus L. 108 ചിത്രങ്ങൾ
Potamogeton lucens L. 66 ചിത്രങ്ങൾ
Potamogeton natans L. 268 ചിത്രങ്ങൾ
Potamogeton perfoliatus L. 69 ചിത്രങ്ങൾ
Potamogeton praelongus Wulfen 20 ചിത്രങ്ങൾ
Potamogeton pusillus L. 27 ചിത്രങ്ങൾ
Potentilla chinensis Ser. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Potentilla discolor Bunge 1 ചിത്രങ്ങൾ
Potentilla indica (Andrews) Th.Wolf 72 ചിത്രങ്ങൾ
Potentilla nivea L. 20 ചിത്രങ്ങൾ
Potentilla norvegica L. 282 ചിത്രങ്ങൾ
Potentilla recta L. 1925 ചിത്രങ്ങൾ
Potentilla supina L. 112 ചിത്രങ്ങൾ
Primula cuneifolia Ledeb. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Primula japonica A.Gray 5 ചിത്രങ്ങൾ
Primula kisoana Miq. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Prunella vulgaris L. 11935 ചിത്രങ്ങൾ
Prunus × yedoensis Matsum. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Prunus incisa Thunb. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Prunus mume (Siebold) Siebold & Zucc. 38 ചിത്രങ്ങൾ
Prunus nipponica Matsum. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Prunus padus L. 6805 ചിത്രങ്ങൾ
Prunus persica (L.) Batsch 4988 ചിത്രങ്ങൾ
Prunus salicina Lindl. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Prunus sargentii Rehder 22 ചിത്രങ്ങൾ
Psammophiliella muralis (L.) Ikonn. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Pseudognaphalium affine (D.Don) Anderb. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Psilotum nudum (L.) P.Beauv. 135 ചിത്രങ്ങൾ
Pteris cretica L. 541 ചിത്രങ്ങൾ
Pteris multifida Poir. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Pteris vittata L. 254 ചിത്രങ്ങൾ
Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc. 16 ചിത്രങ്ങൾ
Pterocarya stenoptera C.DC. 94 ചിത്രങ്ങൾ
Pterostyrax hispidus Siebold & Zucc. 19 ചിത്രങ്ങൾ
Pyrrosia piloselloides (L.) M.G.Price 6 ചിത്രങ്ങൾ
Pyrus calleryana Decne. 1866 ചിത്രങ്ങൾ
Pyrus pyrifolia (Burm.f.) Nakai 64 ചിത്രങ്ങൾ
Quercus acuta Thunb. 21 ചിത്രങ്ങൾ
Quercus acutissima Carruth. 28 ചിത്രങ്ങൾ
Quercus aliena Blume 15 ചിത്രങ്ങൾ
Quercus dentata Thunb. 40 ചിത്രങ്ങൾ
Quercus glauca Thunb. 66 ചിത്രങ്ങൾ
Quercus mongolica Fisch. ex Ledeb. 21 ചിത്രങ്ങൾ
Quercus myrsinifolia Blume 8 ചിത്രങ്ങൾ
Quercus phillyreoides A.Gray 1 ചിത്രങ്ങൾ
Quercus salicina Blume 7 ചിത്രങ്ങൾ
Quercus serrata Murray 2 ചിത്രങ്ങൾ
Quercus variabilis Blume 3 ചിത്രങ്ങൾ
Ranunculus gmelinii DC. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Ranunculus repens L. 10386 ചിത്രങ്ങൾ
Reineckea carnea (Andrews) Kunth 1 ചിത്രങ്ങൾ
Reinwardtia indica Dumort. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Reynoutria japonica Houtt. 6064 ചിത്രങ്ങൾ
Reynoutria sachalinensis (F.Schmidt) Nakai 698 ചിത്രങ്ങൾ
Rhamnus japonica Maxim. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Rhamnus utilis Decne. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Rhaphiolepis indica (L.) Lindl. 744 ചിത്രങ്ങൾ
Rhapis excelsa (Thunb.) A.Henry 4 ചിത്രങ്ങൾ
Rhapis humilis Blume 65 ചിത്രങ്ങൾ
Rhododendron albrechtii Maxim. 27 ചിത്രങ്ങൾ
Rhododendron aureum Georgi 12 ചിത്രങ്ങൾ
Rhododendron dauricum L. 23 ചിത്രങ്ങൾ
Rhododendron decandrum (Makino) Makino 3 ചിത്രങ്ങൾ
Rhododendron degronianum Carrière 30 ചിത്രങ്ങൾ
Rhododendron dilatatum Miq. 12 ചിത്രങ്ങൾ
Rhododendron eriocarpum (Hayata) Nakai 3 ചിത്രങ്ങൾ
Rhododendron indicum (L.) Sweet 480 ചിത്രങ്ങൾ
Rhododendron japonicum (A.Gray) Suringar 8 ചിത്രങ്ങൾ
Rhododendron kaempferi Planch. 15 ചിത്രങ്ങൾ
Rhododendron keiskei Miq. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Rhododendron kiusianum Makino 17 ചിത്രങ്ങൾ
Rhododendron lapponicum (L.) Wahlenb. 78 ചിത്രങ്ങൾ
Rhododendron reticulatum D.Don ex G.Don 2 ചിത്രങ്ങൾ
Rhododendron schlippenbachii Maxim. 67 ചിത്രങ്ങൾ
Rhododendron semibarbatum Maxim. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Rhododendron stenopetalum (R.Hogg) Mabb. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Rhododendron tosaense Makino 1 ചിത്രങ്ങൾ
Rhododendron wadanum Makino 42 ചിത്രങ്ങൾ
Rhododendron yakushimanum Nakai 8 ചിത്രങ്ങൾ
Rhodotypos scandens (Thunb.) Makino 339 ചിത്രങ്ങൾ
Rhus chinensis Mill. 13 ചിത്രങ്ങൾ
Rhynchosia volubilis Lour. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Rhynchospora alba (L.) Vahl 111 ചിത്രങ്ങൾ
Rhynchospora rugosa (Vahl) Gale 4 ചിത്രങ്ങൾ
Ribes fasciculatum Siebold & Zucc. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Ribes rubrum L. 3156 ചിത്രങ്ങൾ
Ribes triste Pall. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Ribes uva-crispa L. 1736 ചിത്രങ്ങൾ
Robinia hispida L. 525 ചിത്രങ്ങൾ
Robinia pseudoacacia L. 13920 ചിത്രങ്ങൾ
Rodgersia podophylla A.Gray 54 ചിത്രങ്ങൾ
Rohdea japonica (Thunb.) Roth 5 ചിത്രങ്ങൾ
Rosa acicularis Lindl. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Rosa laevigata Michx. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Rosa lucieae Franch. & Rochebr. ex Crép. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Rosa multiflora Thunb. 2161 ചിത്രങ്ങൾ
Rosa rugosa Thunb. 4801 ചിത്രങ്ങൾ
Rostraria cristata (L.) Tzvelev 310 ചിത്രങ്ങൾ
Rubus arcticus L. 39 ചിത്രങ്ങൾ
Rubus armeniacus Focke 404 ചിത്രങ്ങൾ
Rubus caesius L. 4923 ചിത്രങ്ങൾ
Rubus chamaemorus L. 55 ചിത്രങ്ങൾ
Rubus idaeus L. 5155 ചിത്രങ്ങൾ
Rubus illecebrosus Focke 21 ചിത്രങ്ങൾ
Rubus parvifolius L. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Rubus pectinellus Maxim. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Rubus pedatus Sm. 28 ചിത്രങ്ങൾ
Rubus pensilvanicus Poir. 17 ചിത്രങ്ങൾ
Rubus phoenicolasius Maxim. 1022 ചിത്രങ്ങൾ
Rudbeckia laciniata L. 1256 ചിത്രങ്ങൾ
Rumex acetosa L. 3678 ചിത്രങ്ങൾ
Rumex acetosella L. 3022 ചിത്രങ്ങൾ
Rumex crispus L. 6957 ചിത്രങ്ങൾ
Rumex longifolius DC. 223 ചിത്രങ്ങൾ
Rumex maritimus L. 53 ചിത്രങ്ങൾ
Rumex nepalensis Spreng. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Rumex obtusifolius L. 8268 ചിത്രങ്ങൾ
Ruppia cirrhosa (Petagna) Grande 28 ചിത്രങ്ങൾ
Ruppia maritima L. 18 ചിത്രങ്ങൾ
Saccharum spontaneum L. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Sacciolepis indica (L.) Chase 3 ചിത്രങ്ങൾ
Salix babylonica L. 3295 ചിത്രങ്ങൾ
Salix caprea L. 6957 ചിത്രങ്ങൾ
Salix cardiophylla Trautv. & C.A.Mey. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Salix miyabeana Seemen 3 ചിത്രങ്ങൾ
Salix nipponica Franch. & Sav. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Salix pierotii Miq. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Salix schwerinii E.L.Wolf 4 ചിത്രങ്ങൾ
Salix triandra L. 556 ചിത്രങ്ങൾ
Salvia glabrescens Makino 1 ചിത്രങ്ങൾ
Salvinia natans (L.) All. 98 ചിത്രങ്ങൾ
Sanguisorba hakusanensis Makino 41 ചിത്രങ്ങൾ
Sanguisorba obtusa Maxim. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Sanguisorba officinalis L. 1894 ചിത്രങ്ങൾ
Sapindus mukorossi Gaertn. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Sasa kurilensis (Rupr.) Makino & Shibata 4 ചിത്രങ്ങൾ
Sasa nipponica (Makino) Makino & Shibata 2 ചിത്രങ്ങൾ
Sasa palmata (Burb.) E.G.Camus 24 ചിത്രങ്ങൾ
Sasa veitchii (Carrière) Rehder 1 ചിത്രങ്ങൾ
Saururus chinensis (Lour.) Baill. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Saxifraga cernua L. 25 ചിത്രങ്ങൾ
Saxifraga cortusifolia Siebold & Zucc. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Saxifraga stolonifera Curtis 434 ചിത്രങ്ങൾ
Scabiosa comosa Fisch. ex Roem. & Schult. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Scabiosa japonica Miq. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Schefflera heptaphylla (L.) Frodin 22 ചിത്രങ്ങൾ
Scheuchzeria palustris L. 89 ചിത്രങ്ങൾ
Schisandra chinensis (Turcz.) Baill. 26 ചിത്രങ്ങൾ
Schoenoplectus tabernaemontani (C.C.Gmel.) Palla 69 ചിത്രങ്ങൾ
Schoenoplectus triqueter (L.) Palla 54 ചിത്രങ്ങൾ
Sciadopitys verticillata (Thunb.) Siebold & Zucc. 218 ചിത്രങ്ങൾ
Scirpus hattorianus Makino 1 ചിത്രങ്ങൾ
Scirpus radicans Schkuhr 1 ചിത്രങ്ങൾ
Scleria levis Retz. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Scutellaria barbata D.Don 1 ചിത്രങ്ങൾ
Scutellaria galericulata L. 678 ചിത്രങ്ങൾ
Secale cereale L. 716 ചിത്രങ്ങൾ
Sedum cauticola Praeger 1 ചിത്രങ്ങൾ
Sedum hispanicum L. 553 ചിത്രങ്ങൾ
Sedum japonicum Siebold ex Miq. 338 ചിത്രങ്ങൾ
Sedum lineare Thunb. 317 ചിത്രങ്ങൾ
Sedum makinoi Maxim. 468 ചിത്രങ്ങൾ
Sedum mexicanum Britton 291 ചിത്രങ്ങൾ
Sedum sarmentosum Bunge 344 ചിത്രങ്ങൾ
Sedum spectabile Boreau 11 ചിത്രങ്ങൾ
Selaginella helvetica (L.) Spring 77 ചിത്രങ്ങൾ
Selaginella selaginoides (L.) P.Beauv. ex Schrank & Mart. 83 ചിത്രങ്ങൾ
Selaginella tamariscina (P.Beauv.) Spring 144 ചിത്രങ്ങൾ
Semiaquilegia adoxoides (DC.) Makino 3 ചിത്രങ്ങൾ
Semiarundinaria kagamiana Makino 1 ചിത്രങ്ങൾ
Semiarundinaria yashadake (Makino) Makino 1 ചിത്രങ്ങൾ
Senecio nemorensis L. 16 ചിത്രങ്ങൾ
Senecio vulgaris L. 5580 ചിത്രങ്ങൾ
Serissa japonica (Thunb.) Thunb. 40 ചിത്രങ്ങൾ
Serratula coronata L. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Sesamum indicum L. 86 ചിത്രങ്ങൾ
Sesbania herbacea (Mill.) McVaugh 42 ചിത്രങ്ങൾ
Sesuvium portulacastrum (L.) L. 481 ചിത്രങ്ങൾ
Setaria faberi R.A.W.Herrm. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Setaria italica (L.) P.Beauv. 667 ചിത്രങ്ങൾ
Setaria palmifolia (J.Koenig) Stapf 2 ചിത്രങ്ങൾ
Setaria pumila (Poir.) Roem. & Schult. 1365 ചിത്രങ്ങൾ
Setaria verticillata (L.) P.Beauv. 565 ചിത്രങ്ങൾ
Setaria viridis (L.) P.Beauv. 40 ചിത്രങ്ങൾ
Sibbaldia procumbens L. 143 ചിത്രങ്ങൾ
Sida rhombifolia L. 328 ചിത്രങ്ങൾ
Sida spinosa L. 120 ചിത്രങ്ങൾ
Sigesbeckia orientalis L. 73 ചിത്രങ്ങൾ
Sisyrinchium angustifolium Mill. 529 ചിത്രങ്ങൾ
Sisyrinchium micranthum Cav. 32 ചിത്രങ്ങൾ
Sisyrinchium mucronatum Michx. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Sisyrinchium rosulatum E.P.Bicknell 162 ചിത്രങ്ങൾ
Sium suave Walter 49 ചിത്രങ്ങൾ
Skimmia japonica Thunb. 1603 ചിത്രങ്ങൾ
Smilax china L. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Solanum americanum Mill. 3371 ചിത്രങ്ങൾ
Solanum capsicoides All. 36 ചിത്രങ്ങൾ
Solanum chenopodioides Lam. 945 ചിത്രങ്ങൾ
Solanum dulcamara L. 8300 ചിത്രങ്ങൾ
Solanum lycopersicum L. 4859 ചിത്രങ്ങൾ
Solanum nigrum L. 7158 ചിത്രങ്ങൾ
Solanum torvum Sw. 483 ചിത്രങ്ങൾ
Solanum virginianum L. 64 ചിത്രങ്ങൾ
Solidago canadensis L. 8908 ചിത്രങ്ങൾ
Solidago gigantea Aiton 2617 ചിത്രങ്ങൾ
Solidago minutissima (Makino) Kitam. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Sonchus arvensis L. 2068 ചിത്രങ്ങൾ
Sonchus asper (L.) Hill 7923 ചിത്രങ്ങൾ
Sonchus oleraceus L. 6955 ചിത്രങ്ങൾ
Sorbaria sorbifolia (L.) A.Braun 1078 ചിത്രങ്ങൾ
Sorbus alnifolia (Siebold & Zucc.) K.Koch 12 ചിത്രങ്ങൾ
Sorbus commixta Hedl. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Sorbus matsumurana (Makino) Koehne 2 ചിത്രങ്ങൾ
Sorghum bicolor (L.) Moench 1176 ചിത്രങ്ങൾ
Sorghum halepense (L.) Pers. 1508 ചിത്രങ്ങൾ
Sparganium angustifolium Michx. 182 ചിത്രങ്ങൾ
Sparganium emersum Rehmann 111 ചിത്രങ്ങൾ
Sparganium eurycarpum Engelm. 37 ചിത്രങ്ങൾ
Spartium junceum L. 3453 ചിത്രങ്ങൾ
Spermacoce hispida L. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Spiraea betulifolia Pall. 20 ചിത്രങ്ങൾ
Spiraea blumei G.Don 3 ചിത്രങ്ങൾ
Spiraea cantoniensis Lour. 571 ചിത്രങ്ങൾ
Spiraea chamaedryfolia L. 500 ചിത്രങ്ങൾ
Spiraea faurieana C.K.Schneid. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Spiraea japonica L.f. 5639 ചിത്രങ്ങൾ
Spiraea media Schmidt 14 ചിത്രങ്ങൾ
Spiraea nipponica Maxim. 602 ചിത്രങ്ങൾ
Spiraea prunifolia Siebold & Zucc. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Spiraea salicifolia L. 226 ചിത്രങ്ങൾ
Spiraea thunbergii Siebold ex Blume 441 ചിത്രങ്ങൾ
Spiranthes sinensis (Pers.) Ames 27 ചിത്രങ്ങൾ
Spirodela polyrhiza (L.) Schleid. 86 ചിത്രങ്ങൾ
Spodiopogon sibiricus Trin. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Stachyurus praecox Siebold & Zucc. 23 ചിത്രങ്ങൾ
Staphylea bumalda DC. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Stellaria alsine Grimm 101 ചിത്രങ്ങൾ
Stellaria longifolia Muhl. ex Willd. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Stellaria palustris Ehrh. ex Hoffm. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Stewartia monadelpha Siebold & Zucc. 18 ചിത്രങ്ങൾ
Stewartia pseudocamellia Maxim. 13 ചിത്രങ്ങൾ
Streptopus amplexifolius (L.) DC. 378 ചിത്രങ്ങൾ
Streptopus streptopoides (Ledeb.) Frye & Rigg 10 ചിത്രങ്ങൾ
Stuckenia pectinata (L.) Börner 57 ചിത്രങ്ങൾ
Styphnolobium japonicum (L.) Schott 608 ചിത്രങ്ങൾ
Styrax japonicus Siebold & Zucc. 59 ചിത്രങ്ങൾ
Swertia bimaculata (Siebold & Zucc.) Hook.f. & Thomson ex C.B.Clarke 1 ചിത്രങ്ങൾ
Swertia perennis L. 373 ചിത്രങ്ങൾ
Synedrella nodiflora (L.) Gaertn. 210 ചിത്രങ്ങൾ
Syringa reticulata (Blume) H.Hara 54 ചിത്രങ്ങൾ
Syzygium buxifolium Hook. & Arn. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Tagetes minuta L. 388 ചിത്രങ്ങൾ
Tamarix chinensis Lour. 77 ചിത്രങ്ങൾ
Tanacetum vulgare L. 10076 ചിത്രങ്ങൾ
Taraxacum albidum Dahlst. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Taraxacum mongolicum Hand.-Mazz. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Taxus cuspidata Siebold & Zucc. 134 ചിത്രങ്ങൾ
Tetrapanax papyrifer (Hook.) K.Koch 428 ചിത്രങ്ങൾ
Thelypteris interrupta (Willd.) K.Iwats. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Thelypteris palustris Schott 174 ചിത്രങ്ങൾ
Themeda triandra Forssk. 102 ചിത്രങ്ങൾ
Thladiantha dubia Bunge 67 ചിത്രങ്ങൾ
Thlaspi arvense L. 1409 ചിത്രങ്ങൾ
Thuja standishii (Gordon) Carrière 3 ചിത്രങ്ങൾ
Thujopsis dolabrata (L.f.) Siebold & Zucc. 175 ചിത്രങ്ങൾ
Tiarella polyphylla D.Don 1 ചിത്രങ്ങൾ
Tilia japonica (Miq.) Simonk. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Tilia mandshurica Rupr. & Maxim. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Tilia miqueliana Maxim. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Torenia asiatica L. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Torreya nucifera (L.) Siebold & Zucc. 13 ചിത്രങ്ങൾ
Torreyochloa pallida (Torr.) Church 10 ചിത്രങ്ങൾ
Tournefortia sibirica L. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Toxicodendron succedaneum (L.) Kuntze 1 ചിത്രങ്ങൾ
Toxicodendron trichocarpum (Miq.) Kuntze 3 ചിത്രങ്ങൾ
Trachelospermum asiaticum (Siebold & Zucc.) Nakai 81 ചിത്രങ്ങൾ
Trachelospermum jasminoides (Lindl.) Lem. 4701 ചിത്രങ്ങൾ
Trachycarpus fortunei (Hook.) H.Wendl. 1636 ചിത്രങ്ങൾ
Tradescantia fluminensis Vell. 3385 ചിത്രങ്ങൾ
Trautvetteria palmata (Michx.) Fisch. & C.A.Mey. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Triadica sebifera (L.) Small 355 ചിത്രങ്ങൾ
Tribulus terrestris L. 1127 ചിത്രങ്ങൾ
Trichophorum alpinum (L.) Pers. 107 ചിത്രങ്ങൾ
Trichophorum cespitosum (L.) Hartm. 246 ചിത്രങ്ങൾ
Trichosanthes kirilowii Maxim. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Tricyrtis affinis Makino 1 ചിത്രങ്ങൾ
Tricyrtis hirta (Thunb.) Hook. 372 ചിത്രങ്ങൾ
Tricyrtis latifolia Maxim. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Tricyrtis macropoda Miq. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Tridax procumbens L. 278 ചിത്രങ്ങൾ
Trifolium angustifolium L. 969 ചിത്രങ്ങൾ
Trifolium arvense L. 1983 ചിത്രങ്ങൾ
Trifolium aureum Pollich 461 ചിത്രങ്ങൾ
Trifolium campestre Schreb. 2280 ചിത്രങ്ങൾ
Trifolium dubium Sibth. 1632 ചിത്രങ്ങൾ
Trifolium fragiferum L. 505 ചിത്രങ്ങൾ
Trifolium glomeratum L. 97 ചിത്രങ്ങൾ
Trifolium hirtum All. 214 ചിത്രങ്ങൾ
Trifolium hybridum L. 736 ചിത്രങ്ങൾ
Trifolium incarnatum L. 3537 ചിത്രങ്ങൾ
Trifolium medium L. 762 ചിത്രങ്ങൾ
Trifolium pratense L. 11471 ചിത്രങ്ങൾ
Trifolium repens L. 7943 ചിത്രങ്ങൾ
Trifolium resupinatum L. 719 ചിത്രങ്ങൾ
Trifolium subterraneum L. 325 ചിത്രങ്ങൾ
Trifolium tomentosum L. 324 ചിത്രങ്ങൾ
Triglochin maritima L. 146 ചിത്രങ്ങൾ
Triglochin palustris L. 55 ചിത്രങ്ങൾ
Triodanis perfoliata (L.) Nieuwl. 308 ചിത്രങ്ങൾ
Triosteum pinnatifidum Maxim. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Triosteum sinuatum Maxim. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Tripolium pannonicum (Jacq.) Dobrocz. 1163 ചിത്രങ്ങൾ
Tripora divaricata (Maxim.) P.D.Cantino 2 ചിത്രങ്ങൾ
Trisetum spicatum (L.) K.Richt. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Triticum aestivum L. 2054 ചിത്രങ്ങൾ
Trochodendron aralioides Siebold & Zucc. 32 ചിത്രങ്ങൾ
Tsuga diversifolia (Maxim.) Mast. 15 ചിത്രങ്ങൾ
Typha domingensis Pers. 146 ചിത്രങ്ങൾ
Typha latifolia L. 1990 ചിത്രങ്ങൾ
Typha laxmannii Lepech. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Ulex europaeus L. 4606 ചിത്രങ്ങൾ
Ulmus parvifolia Jacq. 411 ചിത്രങ്ങൾ
Urena lobata L. 440 ചിത്രങ്ങൾ
Urochloa maxima (Jacq.) R.D.Webster 1 ചിത്രങ്ങൾ
Utricularia australis R.Br. 176 ചിത്രങ്ങൾ
Utricularia gibba L. 44 ചിത്രങ്ങൾ
Utricularia inflata Walter 1 ചിത്രങ്ങൾ
Utricularia intermedia Hayne 65 ചിത്രങ്ങൾ
Utricularia minor L. 120 ചിത്രങ്ങൾ
Utricularia ochroleuca R.W.Hartm. 13 ചിത്രങ്ങൾ
Utricularia uliginosa Vahl 18 ചിത്രങ്ങൾ
Vaccinium myrtillus L. 2789 ചിത്രങ്ങൾ
Vaccinium ovalifolium Sm. 32 ചിത്രങ്ങൾ
Vaccinium praestans Lamb. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Vallisneria natans (Lour.) H.Hara 4 ചിത്രങ്ങൾ
Vanda falcata (Thunb.) Beer 1 ചിത്രങ്ങൾ
Verbena officinalis L. 4296 ചിത്രങ്ങൾ
Verbesina alternifolia (L.) Britton ex Kearney 294 ചിത്രങ്ങൾ
Veronicastrum sibiricum (L.) Pennell 37 ചിത്രങ്ങൾ
Viburnum dilatatum Thunb. 37 ചിത്രങ്ങൾ
Viburnum japonicum (Thunb.) Spreng. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Viburnum sargentii Koehne 18 ചിത്രങ്ങൾ
Viburnum sieboldii Miq. 21 ചിത്രങ്ങൾ
Vicia cracca L. 3285 ചിത്രങ്ങൾ
Vicia hirsuta (L.) Gray 995 ചിത്രങ്ങൾ
Vicia sativa L. 8130 ചിത്രങ്ങൾ
Vicia tetrasperma (L.) Schreb. 245 ചിത്രങ്ങൾ
Vigna angularis (Willd.) Ohwi & H.Ohashi 1 ചിത്രങ്ങൾ
Vigna marina (Burm.) Merr. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Vigna vexillata (L.) A.Rich. 28 ചിത്രങ്ങൾ
Viola biflora L. 548 ചിത്രങ്ങൾ
Viola mandshurica W.Becker 1 ചിത്രങ്ങൾ
Viola mirabilis L. 85 ചിത്രങ്ങൾ
Viola selkirkii Pursh ex Goldie 4 ചിത്രങ്ങൾ
Vitex negundo L. 59 ചിത്രങ്ങൾ
Vitex trifolia L. 226 ചിത്രങ്ങൾ
Vitis amurensis Rupr. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Vitis coignetiae Pulliat ex Planch. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Volkameria inermis L. 75 ചിത്രങ്ങൾ
Wahlenbergia marginata (Thunb.) A.DC. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Waldsteinia fragarioides (Michx.) Tratt. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Waldsteinia ternata (Stephan) Fritsch 84 ചിത്രങ്ങൾ
Wisteria brachybotrys Siebold & Zucc. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Wisteria floribunda (Willd.) DC. 523 ചിത്രങ്ങൾ
Woodsia alpina (Bolton) Gray 58 ചിത്രങ്ങൾ
Woodsia ilvensis (L.) R.Br. 45 ചിത്രങ്ങൾ
Woodwardia unigemmata (Makino) Nakai 3 ചിത്രങ്ങൾ
Xanthium spinosum L. 533 ചിത്രങ്ങൾ
Youngia japonica (L.) DC. 475 ചിത്രങ്ങൾ
Zannichellia palustris L. 37 ചിത്രങ്ങൾ
Zanthoxylum ailanthoides Siebold & Zucc. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Zanthoxylum armatum DC. 30 ചിത്രങ്ങൾ
Zanthoxylum schinifolium Siebold & Zucc. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Zea mays L. 1575 ചിത്രങ്ങൾ
Zelkova serrata (Thunb.) Makino 837 ചിത്രങ്ങൾ
Zeuxine strateumatica (L.) Schltr. 33 ചിത്രങ്ങൾ
Zingiber mioga (Thunb.) Roscoe 4 ചിത്രങ്ങൾ
Ziziphus jujuba Mill. 1279 ചിത്രങ്ങൾ
Zostera marina L. 70 ചിത്രങ്ങൾ
Zoysia japonica Steud. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Zoysia matrella (L.) Merr. 6 ചിത്രങ്ങൾ