ജപ്പാൻ ജപ്പാനിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Abies firma Siebold & Zucc. 16 ചിത്രങ്ങൾ
Abies homolepis Siebold & Zucc. 31 ചിത്രങ്ങൾ
Abies mariesii Mast. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Abies sachalinensis (F.Schmidt) Mast. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Abies veitchii Lindl. 20 ചിത്രങ്ങൾ
Abutilon theophrasti Medik. 2400 ചിത്രങ്ങൾ
Acalypha australis L. 21 ചിത്രങ്ങൾ
Acer carpinifolium Siebold & Zucc. 25 ചിത്രങ്ങൾ
Acer cissifolium (Siebold & Zucc.) K.Koch 55 ചിത്രങ്ങൾ
Acer crataegifolium Siebold & Zucc. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Acer diabolicum Blume ex K.Koch 27 ചിത്രങ്ങൾ
Acer distylum Siebold & Zucc. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Acer japonicum Thunb. 1297 ചിത്രങ്ങൾ
Acer maximowiczianum Miq. 12 ചിത്രങ്ങൾ
Acer micranthum Siebold & Zucc. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Acer miyabei Maxim. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Acer nipponicum H.Hara 10 ചിത്രങ്ങൾ
Acer palmatum Thunb. 9453 ചിത്രങ്ങൾ
Acer pictum Thunb. 23 ചിത്രങ്ങൾ
Acer rufinerve Siebold & Zucc. 38 ചിത്രങ്ങൾ
Acer shirasawanum Koidz. 55 ചിത്രങ്ങൾ
Acer sieboldianum Miq. 13 ചിത്രങ്ങൾ
Acer truncatum Bunge 46 ചിത്രങ്ങൾ
Achillea alpina L. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Achillea millefolium L. 23000 ചിത്രങ്ങൾ
Achyranthes bidentata Blume 11 ചിത്രങ്ങൾ
Aconitum japonicum Thunb. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Acorus calamus L. 407 ചിത്രങ്ങൾ
Acorus gramineus Aiton 45 ചിത്രങ്ങൾ
Actaea rubra (Aiton) Willd. 593 ചിത്രങ്ങൾ
Actaea simplex (DC.) Wormsk. ex Prantl 7 ചിത്രങ്ങൾ
Actinidia arguta (Siebold & Zucc.) Planch. ex Miq. 150 ചിത്രങ്ങൾ
Adenocaulon himalaicum Edgew. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Adenophora remotiflora (Siebold & Zucc.) Miq. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Adenophora triphylla (Thunb.) A.DC. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Adiantum capillus-veneris L. 2590 ചിത്രങ്ങൾ
Adiantum diaphanum Blume 18 ചിത്രങ്ങൾ
Adiantum edgeworthii Hook. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Adiantum pedatum L. 442 ചിത്രങ്ങൾ
Adonis amurensis Regel & Radde 8 ചിത്രങ്ങൾ
Adonis ramosa Franch. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Adoxa moschatellina L. 506 ചിത്രങ്ങൾ
Aeginetia indica L. 18 ചിത്രങ്ങൾ
Aeginetia sinensis Beck 4 ചിത്രങ്ങൾ
Aegopodium alpestre Ledeb. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Aeschynomene indica L. 19 ചിത്രങ്ങൾ
Aesculus turbinata Blume 26 ചിത്രങ്ങൾ
Agastache rugosa (Fisch. & C.A.Mey.) Kuntze 201 ചിത്രങ്ങൾ
Agrimonia pilosa Ledeb. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Agrostemma githago L. 2932 ചിത്രങ്ങൾ
Agrostis canina L. 38 ചിത്രങ്ങൾ
Agrostis gigantea Roth 117 ചിത്രങ്ങൾ
Agrostis mertensii Trin. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Agrostis scabra Willd. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Agrostis stolonifera L. 324 ചിത്രങ്ങൾ
Agrostis vinealis Schreb. 13 ചിത്രങ്ങൾ
Ailanthus altissima (Mill.) Swingle 8905 ചിത്രങ്ങൾ
Ainsliaea apiculata Sch.Bip. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Ajania pacifica (Nakai) K.Bremer & Humphries 139 ചിത്രങ്ങൾ
Ajania pallasiana (Fisch. ex Besser) Poljakov 1 ചിത്രങ്ങൾ
Akebia trifoliata (Thunb.) Koidz. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Alangium platanifolium (Siebold & Zucc.) Harms 27 ചിത്രങ്ങൾ
Albizia julibrissin Durazz. 10109 ചിത്രങ്ങൾ
Aldrovanda vesiculosa L. 20 ചിത്രങ്ങൾ
Alisma plantago-aquatica L. 1305 ചിത്രങ്ങൾ
Allium schoenoprasum L. 3327 ചിത്രങ്ങൾ
Allium thunbergii G.Don 5 ചിത്രങ്ങൾ
Allium tuberosum Rottler ex Spreng. 488 ചിത്രങ്ങൾ
Alnus alnobetula (Ehrh.) K.Koch 1082 ചിത്രങ്ങൾ
Alnus firma Siebold & Zucc. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Alnus hirsuta (Spach) Rupr. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Alnus japonica (Thunb.) Steud. 212 ചിത്രങ്ങൾ
Alnus maximowiczii Callier 3 ചിത്രങ്ങൾ
Alnus pendula Matsum. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Alocasia cucullata (Lour.) G.Don 726 ചിത്രങ്ങൾ
Alopecurus aequalis Sobol. 85 ചിത്രങ്ങൾ
Alopecurus pratensis L. 1815 ചിത്രങ്ങൾ
Alpinia zerumbet (Pers.) B.L.Burtt & R.M.Sm. 1250 ചിത്രങ്ങൾ
Alsophila podophylla Hook. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Alternanthera philoxeroides (Mart.) Griseb. 279 ചിത്രങ്ങൾ
Alyssum alyssoides (L.) L. 639 ചിത്രങ്ങൾ
Amaranthus albus L. 351 ചിത്രങ്ങൾ
Amaranthus blitoides S.Watson 315 ചിത്രങ്ങൾ
Amaranthus blitum L. 1592 ചിത്രങ്ങൾ
Amaranthus caudatus L. 2825 ചിത്രങ്ങൾ
Amaranthus cruentus L. 702 ചിത്രങ്ങൾ
Amaranthus deflexus L. 1306 ചിത്രങ്ങൾ
Amaranthus hybridus L. 938 ചിത്രങ്ങൾ
Amaranthus retroflexus L. 6616 ചിത്രങ്ങൾ
Amaranthus spinosus L. 958 ചിത്രങ്ങൾ
Amaranthus tricolor L. 683 ചിത്രങ്ങൾ
Ambrosia artemisiifolia L. 3595 ചിത്രങ്ങൾ
Amethystea caerulea L. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Amorpha fruticosa L. 1403 ചിത്രങ്ങൾ
Amorphophallus kiusianus (Makino) Makino 1 ചിത്രങ്ങൾ
Ampelopsis japonica (Thunb.) Makino 1 ചിത്രങ്ങൾ
Anaphalis margaritacea (L.) Benth. & Hook.f. 201 ചിത്രങ്ങൾ
Andromeda polifolia L. 400 ചിത്രങ്ങൾ
Andropogon virginicus L. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Androsace umbellata (Lour.) Merr. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Anemonopsis macrophylla Siebold & Zucc. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Angelica dahurica (Hoffm.) Benth. & Hook.f. ex Franch. & Sav. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Angelica decursiva (Miq.) Franch. & Sav. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Angelica keiskei (Miq.) Koidz. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Angelica polymorpha Maxim. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Angelica pubescens Maxim. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Angiopteris evecta (G.Forst.) Hoffm. 25 ചിത്രങ്ങൾ
Antennaria dioica (L.) Gaertn. 1274 ചിത്രങ്ങൾ
Anthemis arvensis L. 2726 ചിത്രങ്ങൾ
Anthemis cotula L. 1032 ചിത്രങ്ങൾ
Anthoxanthum odoratum L. 1553 ചിത്രങ്ങൾ
Anthriscus nemorosa (M.Bieb.) Spreng. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Apluda mutica L. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Apocynum venetum L. 27 ചിത്രങ്ങൾ
Aquilegia buergeriana Siebold & Zucc. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Aquilegia flabellata Siebold & Zucc. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Aquilegia oxysepala Trautv. & C.A.Mey. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Arabidopsis thaliana (L.) Heynh. 1370 ചിത്രങ്ങൾ
Arabis hirsuta (L.) Scop. 893 ചിത്രങ്ങൾ
Arachniodes simplicior (Makino) Ohwi 28 ചിത്രങ്ങൾ
Aralia cordata Thunb. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Aralia elata (Miq.) Seem. 502 ചിത്രങ്ങൾ
Arctium lappa L. 7479 ചിത്രങ്ങൾ
Arctous alpina (L.) Nied. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Ardisia crenata Sims 757 ചിത്രങ്ങൾ
Ardisia elliptica Thunb. 121 ചിത്രങ്ങൾ
Ardisia japonica (Thunb.) Blume 2 ചിത്രങ്ങൾ
Arenaria serpyllifolia L. 889 ചിത്രങ്ങൾ
Argentina anserina (L.) Rydb. 3312 ചിത്രങ്ങൾ
Arisaema ringens (Thunb.) Schott 5 ചിത്രങ്ങൾ
Arisaema serratum (Thunb.) Schott 22 ചിത്രങ്ങൾ
Arisaema sikokianum Franch. & Sav. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Aristolochia kaempferi Willd. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Arrhenatherum elatius (L.) P.Beauv. ex J.Presl & C.Presl 1273 ചിത്രങ്ങൾ
Artemisia absinthium L. 3560 ചിത്രങ്ങൾ
Artemisia annua L. 2332 ചിത്രങ്ങൾ
Artemisia dracunculus L. 1470 ചിത്രങ്ങൾ
Artemisia gmelinii Weber ex Stechm. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Artemisia lancea Vaniot 1 ചിത്രങ്ങൾ
Artemisia princeps Pamp. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Artemisia schmidtiana Maxim. 128 ചിത്രങ്ങൾ
Artemisia scoparia Waldst. & Kit. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Artemisia stelleriana Besser 118 ചിത്രങ്ങൾ
Artemisia tilesii Ledeb. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Artemisia vulgaris L. 13252 ചിത്രങ്ങൾ
Arthraxon hispidus (Thunb.) Makino 37 ചിത്രങ്ങൾ
Arundo donax L. 2316 ചിത്രങ്ങൾ
Asclepias curassavica L. 2021 ചിത്രങ്ങൾ
Asparagus cochinchinensis (Lour.) Merr. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Asparagus schoberioides Kunth 2 ചിത്രങ്ങൾ
Aspidistra elatior Blume 963 ചിത്രങ്ങൾ
Asplenium antiquum Makino 21 ചിത്രങ്ങൾ
Asplenium prolongatum Hook. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Asplenium ruta-muraria L. 1422 ചിത്രങ്ങൾ
Asplenium septentrionale (L.) Hoffm. 352 ചിത്രങ്ങൾ
Asplenium trichomanes L. 4313 ചിത്രങ്ങൾ
Asplenium viride Huds. 398 ചിത്രങ്ങൾ
Asplenium yoshinagae Makino 1 ചിത്രങ്ങൾ
Aster ageratoides Turcz. 46 ചിത്രങ്ങൾ
Aster glehnii F.Schmidt 2 ചിത്രങ്ങൾ
Aster microcephalus (Miq.) Franch. & Sav. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Aster scaber Thunb. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Aster spathulifolius Maxim. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Aster tataricus L.f. 18 ചിത്രങ്ങൾ
Aster verticillatus (Reinw.) Brouillet, Semple & Y.L.Chen 4 ചിത്രങ്ങൾ
Astilbe japonica (C.Morren & Decne.) A.Gray 1763 ചിത്രങ്ങൾ
Astilbe rubra Hook.f. & Thomson 37 ചിത്രങ്ങൾ
Astilbe simplicifolia Makino 9 ചിത്രങ്ങൾ
Astilbe thunbergii (Siebold & Zucc.) Miq. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Astragalus sinaicus Boiss. 26 ചിത്രങ്ങൾ
Astragalus sinicus L. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Athyrium distentifolium Tausch ex Opiz 194 ചിത്രങ്ങൾ
Athyrium niponicum (Mett.) Hance 7 ചിത്രങ്ങൾ
Athyrium otophorum (Miq.) Koidz. 19 ചിത്രങ്ങൾ
Athyrium vidalii (Franch. & Sav.) Nakai 5 ചിത്രങ്ങൾ
Atriplex littoralis L. 225 ചിത്രങ്ങൾ
Atriplex prostrata Boucher ex DC. 1029 ചിത്രങ്ങൾ
Aucuba chinensis Benth. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Aucuba japonica Thunb. 4339 ചിത്രങ്ങൾ
Avena fatua L. 1857 ചിത്രങ്ങൾ
Avena sativa L. 3122 ചിത്രങ്ങൾ
Avenella flexuosa (L.) Drejer 228 ചിത്രങ്ങൾ
Azolla filiculoides Lam. 333 ചിത്രങ്ങൾ
Barbarea orthoceras Ledeb. 234 ചിത്രങ്ങൾ
Barbarea verna (Mill.) Asch. 957 ചിത്രങ്ങൾ
Barbarea vulgaris R.Br. 4730 ചിത്രങ്ങൾ
Barnardia japonica (Thunb.) Schult. & Schult.f. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Bassia scoparia (L.) A.J.Scott 90 ചിത്രങ്ങൾ
Beckmannia syzigachne (Steud.) Fernald 13 ചിത്രങ്ങൾ
Berberis amurensis Rupr. 14 ചിത്രങ്ങൾ
Berberis bealei Fortune 10 ചിത്രങ്ങൾ
Berberis thunbergii DC. 6512 ചിത്രങ്ങൾ
Betula chichibuensis H.Hara 10 ചിത്രങ്ങൾ
Betula ermanii Cham. 74 ചിത്രങ്ങൾ
Betula globispica Shirai 1 ചിത്രങ്ങൾ
Betula grossa Siebold & Zucc. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Betula maximowicziana Regel 37 ചിത്രങ്ങൾ
Betula pendula Roth 9211 ചിത്രങ്ങൾ
Betula schmidtii Regel 3 ചിത്രങ്ങൾ
Bidens bipinnata L. 1124 ചിത്രങ്ങൾ
Bidens biternata (Lour.) Merr. & Sherff 1 ചിത്രങ്ങൾ
Bidens cernua L. 357 ചിത്രങ്ങൾ
Bidens pilosa L. 2223 ചിത്രങ്ങൾ
Bidens tripartita L. 820 ചിത്രങ്ങൾ
Bistorta officinalis Delarbre 4503 ചിത്രങ്ങൾ
Bistorta tenuicaulis (Bisset & S.Moore) Nakai 4 ചിത്രങ്ങൾ
Blastus cochinchinensis Lour. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Blechnum orientale L. 15 ചിത്രങ്ങൾ
Blechnum spicant (L.) Roth 1269 ചിത്രങ്ങൾ
Bletilla striata (Thunb.) Rchb.f. 287 ചിത്രങ്ങൾ
Blutaparon vermiculare (L.) Mears 64 ചിത്രങ്ങൾ
Boehmeria japonica (L.f.) Miq. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Boehmeria nivea (L.) Gaudich. 96 ചിത്രങ്ങൾ
Boehmeria platanifolia (Franch. & Sav.) C.H.Wright 10 ചിത്രങ്ങൾ
Boehmeria sieboldiana Blume 14 ചിത്രങ്ങൾ
Boerhavia repens L. 42 ചിത്രങ്ങൾ
Bonnaya antipoda (L.) Druce 18 ചിത്രങ്ങൾ
Bothriochloa bladhii (Retz.) S.T.Blake 3 ചിത്രങ്ങൾ
Bothriospermum zeylanicum (J.Jacq.) Druce 2 ചിത്രങ്ങൾ
Botrychium lanceolatum (S.G.Gmel.) Ångstr. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Botrychium lunaria (L.) Sw. 382 ചിത്രങ്ങൾ
Botrychium multifidum (S.G.Gmel.) Rupr. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Botrychium ternatum (Thunb.) Sw. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Botrychium virginianum (L.) Sw. 190 ചിത്രങ്ങൾ
Brachypodium distachyon (L.) P.Beauv. 107 ചിത്രങ്ങൾ
Brachypodium sylvaticum (Huds.) P.Beauv. 899 ചിത്രങ്ങൾ
Brassica juncea (L.) Czern. 787 ചിത്രങ്ങൾ
Brassica napus L. 7173 ചിത്രങ്ങൾ
Briza maxima L. 1441 ചിത്രങ്ങൾ
Bromus catharticus Vahl 107 ചിത്രങ്ങൾ
Bromus hordeaceus L. 1954 ചിത്രങ്ങൾ
Bromus inermis Leyss. 110 ചിത്രങ്ങൾ
Bromus secalinus L. 167 ചിത്രങ്ങൾ
Bromus sterilis L. 126 ചിത്രങ്ങൾ
Bromus tectorum L. 82 ചിത്രങ്ങൾ
Broussonetia papyrifera (L.) L'Hér. ex Vent. 1333 ചിത്രങ്ങൾ
Buddleja japonica Hemsl. 240 ചിത്രങ്ങൾ
Buglossoides arvensis (L.) I.M.Johnst. 780 ചിത്രങ്ങൾ
Bulbophyllum japonicum (Makino) Makino 1 ചിത്രങ്ങൾ
Bulbostylis barbata (Rottb.) C.B.Clarke 6 ചിത്രങ്ങൾ
Bulbostylis densa (Wall.) Hand.-Mazz. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Buxus microphylla Siebold & Zucc. 203 ചിത്രങ്ങൾ
Buxus sinica (Rehder & E.H.Wilson) M.Cheng 3 ചിത്രങ്ങൾ
Cabomba caroliniana A.Gray 51 ചിത്രങ്ങൾ
Caesalpinia pulcherrima (L.) Sw. 2365 ചിത്രങ്ങൾ
Cakile edentula (Bigelow) Hook. 203 ചിത്രങ്ങൾ
Calamagrostis arundinacea (L.) Roth 137 ചിത്രങ്ങൾ
Calamagrostis epigejos (L.) Roth 1927 ചിത്രങ്ങൾ
Calamagrostis pseudophragmites (Haller f.) Koeler 29 ചിത്രങ്ങൾ
Calamagrostis purpurea (Trin.) Trin. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Calamagrostis sesquiflora (Trin.) Tzvelev 4 ചിത്രങ്ങൾ
Calamagrostis stricta (Timm) Koeler 12 ചിത്രങ്ങൾ
Calanthe discolor Lindl. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Calanthe tricarinata Lindl. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Calla palustris L. 952 ചിത്രങ്ങൾ
Callerya reticulata (Benth.) Schot 7 ചിത്രങ്ങൾ
Callicarpa dichotoma (Lour.) K.Koch 55 ചിത്രങ്ങൾ
Callicarpa japonica Thunb. 143 ചിത്രങ്ങൾ
Callicarpa mollis Siebold & Zucc. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Callistephus chinensis (L.) Nees 3078 ചിത്രങ്ങൾ
Callitriche palustris L. 270 ചിത്രങ്ങൾ
Callitriche terrestris Raf. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Caltha palustris L. 7410 ചിത്രങ്ങൾ
Calypso bulbosa (L.) Oakes 395 ചിത്രങ്ങൾ
Calystegia hederacea Wall. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Calystegia sepium (L.) R.Br. 89 ചിത്രങ്ങൾ
Calystegia soldanella (L.) R.Br. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Camelina microcarpa Andrz. ex DC. 76 ചിത്രങ്ങൾ
Camelina sativa (L.) Crantz 131 ചിത്രങ്ങൾ
Camellia japonica L. 9628 ചിത്രങ്ങൾ
Camellia sasanqua Thunb. 2052 ചിത്രങ്ങൾ
Camellia sinensis (L.) Kuntze 439 ചിത്രങ്ങൾ
Campanula glomerata L. 5412 ചിത്രങ്ങൾ
Campanula lasiocarpa Cham. 14 ചിത്രങ്ങൾ
Campanula punctata Lam. 237 ചിത്രങ്ങൾ
Campsis grandiflora (Thunb.) K.Schum. 2967 ചിത്രങ്ങൾ
Canarium album (Lour.) DC. 23 ചിത്രങ്ങൾ
Canavalia gladiata (Jacq.) DC. 18 ചിത്രങ്ങൾ
Canna indica L. 9233 ചിത്രങ്ങൾ
Capsella bursa-pastoris (L.) Medik. 7146 ചിത്രങ്ങൾ
Cardamine flexuosa With. 4280 ചിത്രങ്ങൾ
Cardamine hirsuta L. 2784 ചിത്രങ്ങൾ
Cardamine impatiens L. 1300 ചിത്രങ്ങൾ
Cardamine leucantha (Tausch) O.E.Schulz 5 ചിത്രങ്ങൾ
Cardamine occulta Hornem. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Cardamine parviflora L. 1060 ചിത്രങ്ങൾ
Cardamine pratensis L. 11756 ചിത്രങ്ങൾ
Cardiocrinum cordatum (Thunb.) Makino 5 ചിത്രങ്ങൾ
Carduus acanthoides L. 2020 ചിത്രങ്ങൾ
Carex atrata L. 93 ചിത്രങ്ങൾ
Carex bigelowii Torr. ex Schwein. 20 ചിത്രങ്ങൾ
Carex bohemica Schreb. 76 ചിത്രങ്ങൾ
Carex brunnea Thunb. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Carex brunnescens (Pers.) Poir. 39 ചിത്രങ്ങൾ
Carex buxbaumii Wahlenb. 68 ചിത്രങ്ങൾ
Carex canescens L. 114 ചിത്രങ്ങൾ
Carex capillaris L. 51 ചിത്രങ്ങൾ
Carex caryophyllea Latourr. 388 ചിത്രങ്ങൾ
Carex cespitosa L. 19 ചിത്രങ്ങൾ
Carex conica Boott 7 ചിത്രങ്ങൾ
Carex diandra Schrank 74 ചിത്രങ്ങൾ
Carex dispalata Boott 4 ചിത്രങ്ങൾ
Carex disperma Dewey 2 ചിത്രങ്ങൾ
Carex distans L. 139 ചിത്രങ്ങൾ
Carex echinata Murray 217 ചിത്രങ്ങൾ
Carex hachijoensis Akiyama 7 ചിത്രങ്ങൾ
Carex humilis Leyss. 236 ചിത്രങ്ങൾ
Carex kobomugi Ohwi 1 ചിത്രങ്ങൾ
Carex lachenalii Schkuhr 43 ചിത്രങ്ങൾ
Carex lasiocarpa Ehrh. 42 ചിത്രങ്ങൾ
Carex limosa L. 104 ചിത്രങ്ങൾ
Carex livida (Wahlenb.) Willd. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Carex lyngbyei Hornem. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Carex macrocephala Willd. ex Spreng. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Carex magellanica Lam. 66 ചിത്രങ്ങൾ
Carex michauxiana Boeckeler 3 ചിത്രങ്ങൾ
Carex morrowii Boott 212 ചിത്രങ്ങൾ
Carex nubigena D.Don 19 ചിത്രങ്ങൾ
Carex oligosperma Michx. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Carex oshimensis Nakai 15 ചിത്രങ്ങൾ
Carex pauciflora Lightf. 80 ചിത്രങ്ങൾ
Carex pseudocyperus L. 372 ചിത്രങ്ങൾ
Carex pumila Thunb. 24 ചിത്രങ്ങൾ
Carex stipata Muhl. ex Willd. 47 ചിത്രങ്ങൾ
Carex subspathacea Wormsk. ex Hornem. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Carex tenuiflora Wahlenb. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Carex umbrosa Host 65 ചിത്രങ്ങൾ
Carex utriculata Boott 7 ചിത്രങ്ങൾ
Carex vaginata Tausch 63 ചിത്രങ്ങൾ
Carpesium abrotanoides L. 16 ചിത്രങ്ങൾ
Carpesium cernuum L. 16 ചിത്രങ്ങൾ
Carpesium rosulatum Miq. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Carpinus cordata Blume 12 ചിത്രങ്ങൾ
Carpinus japonica Blume 40 ചിത്രങ്ങൾ
Carpinus laxiflora (Siebold & Zucc.) Blume 5 ചിത്രങ്ങൾ
Carpinus tschonoskii Maxim. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Carpinus turczaninovii Hance 4 ചിത്രങ്ങൾ
Carrichtera annua (L.) DC. 217 ചിത്രങ്ങൾ
Carthamus tinctorius L. 671 ചിത്രങ്ങൾ
Caryopteris incana (Thunb. ex Houtt.) Miq. 26 ചിത്രങ്ങൾ
Cassytha filiformis L. 144 ചിത്രങ്ങൾ
Castanea crenata Siebold & Zucc. 176 ചിത്രങ്ങൾ
Casuarina cunninghamiana Miq. 1393 ചിത്രങ്ങൾ
Catalpa ovata G.Don 335 ചിത്രങ്ങൾ
Celastrus orbiculatus Thunb. 426 ചിത്രങ്ങൾ
Celosia argentea L. 7697 ചിത്രങ്ങൾ
Celtis jessoensis Koidz. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Celtis sinensis Pers. 138 ചിത്രങ്ങൾ
Cenchrus alopecuroides (L.) Thunb. 44 ചിത്രങ്ങൾ
Cenchrus americanus (L.) Morrone 39 ചിത്രങ്ങൾ
Cenchrus echinatus L. 95 ചിത്രങ്ങൾ
Centella asiatica (L.) Urb. 553 ചിത്രങ്ങൾ
Cephalanthera longifolia (L.) Fritsch 3392 ചിത്രങ്ങൾ
Cephalotaxus harringtonia (Knight ex J.Forbes) K.Koch 7 ചിത്രങ്ങൾ
Cerastium glomeratum Thuill. 2744 ചിത്രങ്ങൾ
Ceratophyllum demersum L. 217 ചിത്രങ്ങൾ
Ceratopteris thalictroides (L.) Brongn. 29 ചിത്രങ്ങൾ
Cercidiphyllum japonicum Siebold & Zucc. ex J.J.Hoffm. & J.H.Schult.bis 562 ചിത്രങ്ങൾ
Cercidiphyllum magnificum (Nakai) Nakai 5 ചിത്രങ്ങൾ
Chaenomeles japonica (Thunb.) Lindl. ex Spach 9010 ചിത്രങ്ങൾ
Chaenomeles lagenaria (Loisel.) Koidz. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Chamaecyparis obtusa (Siebold & Zucc.) Endl. 1134 ചിത്രങ്ങൾ
Chamaecyparis pisifera (Siebold & Zucc.) Endl. 533 ചിത്രങ്ങൾ
Chamaedaphne calyculata (L.) Moench 111 ചിത്രങ്ങൾ
Chelonopsis moschata Miq. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Chenopodiastrum hybridum (L.) S.Fuentes, Uotila & Borsch 416 ചിത്രങ്ങൾ
Chenopodium album L. 12127 ചിത്രങ്ങൾ
Chenopodium betaceum Andrz. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Chenopodium ficifolium Sm. 588 ചിത്രങ്ങൾ
Chenopodium giganteum D.Don 247 ചിത്രങ്ങൾ
Chimaphila umbellata (L.) W.P.C.Barton 84 ചിത്രങ്ങൾ
Chimonobambusa marmorea (Mitford) Makino 7 ചിത്രങ്ങൾ
Chionanthus retusus Lindl. & Paxton 49 ചിത്രങ്ങൾ
Chloranthus fortunei (A.Gray) Solms 1 ചിത്രങ്ങൾ
Chloris virgata Sw. 44 ചിത്രങ്ങൾ
Chorispora tenella (Pall.) DC. 135 ചിത്രങ്ങൾ
Chrysanthemum × morifolium (Ramat.) Hemsl. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Chrysanthemum arcticum L. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Chrysanthemum indicum L. 4232 ചിത്രങ്ങൾ
Chrysanthemum zawadskii Herbich 25 ചിത്രങ്ങൾ
Chrysopogon aciculatus (Retz.) Trin. 12 ചിത്രങ്ങൾ
Chrysosplenium macrostemon Maxim. ex Franch. & Sav. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Cicuta virosa L. 369 ചിത്രങ്ങൾ
Cinnamomum camphora (L.) J.Presl 817 ചിത്രങ്ങൾ
Cinnamomum tenuifolium (Makino) Sugim. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Circaea alpina L. 209 ചിത്രങ്ങൾ
Cirsium japonicum DC. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Cirsium tenuipedunculatum Kadota 2 ചിത്രങ്ങൾ
Citrus deliciosa Ten. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Citrus japonica Thunb. 205 ചിത്രങ്ങൾ
Citrus trifoliata L. 153 ചിത്രങ്ങൾ
Cladium mariscus (L.) Pohl 219 ചിത്രങ്ങൾ
Cladrastis platycarpa (Maxim.) Makino 9 ചിത്രങ്ങൾ
Clematis apiifolia DC. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Clematis florida Thunb. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Clematis patens C.Morren & Decne. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Clematis stans Siebold & Zucc. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Clematis terniflora DC. 581 ചിത്രങ്ങൾ
Clerodendrum japonicum (Thunb.) Sweet 14 ചിത്രങ്ങൾ
Clerodendrum trichotomum Thunb. 460 ചിത്രങ്ങൾ
Clethra barbinervis Siebold & Zucc. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Cleyera japonica Thunb. 14 ചിത്രങ്ങൾ
Clinopodium chinense (Benth.) Kuntze 1 ചിത്രങ്ങൾ
Clinopodium gracile (Benth.) Kuntze 30 ചിത്രങ്ങൾ
Clintonia udensis Trautv. & C.A.Mey. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Cnidium monnieri (L.) Cusson 1 ചിത്രങ്ങൾ
Cocculus laurifolius DC. 191 ചിത്രങ്ങൾ
Cocculus orbiculatus (L.) DC. 14 ചിത്രങ്ങൾ
Cochlearia groenlandica L. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Codonacanthus pauciflorus (Nees) Nees 1 ചിത്രങ്ങൾ
Codonopsis ussuriensis (Rupr. & Maxim.) Hemsl. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Coix lacryma-jobi L. 271 ചിത്രങ്ങൾ
Colocasia esculenta (L.) Schott 3052 ചിത്രങ്ങൾ
Comanthosphace japonica (Miq.) S.Moore 4 ചിത്രങ്ങൾ
Comanthosphace stellipila (Miq.) S.Moore ex Briq. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Comarum palustre L. 796 ചിത്രങ്ങൾ
Commelina benghalensis L. 519 ചിത്രങ്ങൾ
Commelina communis L. 1386 ചിത്രങ്ങൾ
Commelina diffusa Burm.f. 332 ചിത്രങ്ങൾ
Commelina erecta L. 1397 ചിത്രങ്ങൾ
Commelina virginica L. 42 ചിത്രങ്ങൾ
Conandron ramondioides Siebold & Zucc. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Convolvulus althaeoides L. 2531 ചിത്രങ്ങൾ
Cordia dichotoma G.Forst. 129 ചിത്രങ്ങൾ
Coreopsis tinctoria Nutt. 2400 ചിത്രങ്ങൾ
Coriaria japonica A.Gray 8 ചിത്രങ്ങൾ
Cornus canadensis L. 1092 ചിത്രങ്ങൾ
Cornus controversa Hemsl. 93 ചിത്രങ്ങൾ
Cornus macrophylla Wall. 20 ചിത്രങ്ങൾ
Cornus officinalis Siebold & Zucc. 71 ചിത്രങ്ങൾ
Cornus suecica L. 354 ചിത്രങ്ങൾ
Corydalis decumbens (Thunb.) Pers. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Corydalis incisa (Thunb.) Pers. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Corylopsis glabrescens Franch. & Sav. 16 ചിത്രങ്ങൾ
Corylopsis pauciflora Siebold & Zucc. 172 ചിത്രങ്ങൾ
Corylopsis spicata Siebold & Zucc. 35 ചിത്രങ്ങൾ
Corylus heterophylla Fisch. ex Trautv. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Corylus sieboldiana Blume 2 ചിത്രങ്ങൾ
Crassocephalum crepidioides (Benth.) S.Moore 165 ചിത്രങ്ങൾ
Crassula aquatica (L.) Schönland 6 ചിത്രങ്ങൾ
Crataegus chlorosarca Maxim. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Crataegus pinnatifida Bunge 15 ചിത്രങ്ങൾ
Crepidiastrum denticulatum (Houtt.) Pak & Kawano 3 ചിത്രങ്ങൾ
Crinum asiaticum L. 1111 ചിത്രങ്ങൾ
Crocosmia × crocosmiiflora (Lemoine) N.E.Br. 1217 ചിത്രങ്ങൾ
Crocosmia aurea (Pappe ex Hook.) Planch. 968 ചിത്രങ്ങൾ
Crotalaria sessiliflora L. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Croton tiglium L. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Cryptogramma brunoniana Wall. ex Hook. & Grev. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Cryptogramma crispa (L.) R.Br. 301 ചിത്രങ്ങൾ
Cryptomeria japonica (Thunb. ex L.f.) D.Don 881 ചിത്രങ്ങൾ
Cryptotaenia japonica Hassk. 12 ചിത്രങ്ങൾ
Cucumis melo L. 1858 ചിത്രങ്ങൾ
Curculigo orchioides Gaertn. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Cuscuta australis R.Br. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Cuscuta campestris Yunck. 412 ചിത്രങ്ങൾ
Cuscuta europaea L. 234 ചിത്രങ്ങൾ
Cuscuta japonica Choisy 9 ചിത്രങ്ങൾ
Cuscuta pentagona Engelm. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Cyanthillium cinereum (L.) H.Rob. 477 ചിത്രങ്ങൾ
Cycas revoluta Thunb. 4500 ചിത്രങ്ങൾ
Cyclospermum leptophyllum (Pers.) Sprague ex Britton & P.Wilson 15 ചിത്രങ്ങൾ
Cymbidium ensifolium (L.) Sw. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Cymbidium lancifolium Hook. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Cynodon dactylon (L.) Pers. 1824 ചിത്രങ്ങൾ
Cynoglossum amabile Stapf & J.R.Drumm. 469 ചിത്രങ്ങൾ
Cynoglossum lanceolatum Forssk. 24 ചിത്രങ്ങൾ
Cyperus brevifolioides Thieret & Delahouss. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Cyperus compressus L. 22 ചിത്രങ്ങൾ
Cyperus difformis L. 86 ചിത്രങ്ങൾ
Cyperus exaltatus Retz. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Cyperus flavidus Retz. 15 ചിത്രങ്ങൾ
Cyperus glomeratus L. 34 ചിത്രങ്ങൾ
Cyperus haspan L. 80 ചിത്രങ്ങൾ
Cyperus iria L. 35 ചിത്രങ്ങൾ
Cyperus michelianus (L.) Delile 9 ചിത്രങ്ങൾ
Cyperus microiria Steud. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Cyperus odoratus L. 78 ചിത്രങ്ങൾ
Cyperus polystachyos Rottb. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Cyperus rotundus L. 636 ചിത്രങ്ങൾ
Cyperus sanguinolentus Vahl 2 ചിത്രങ്ങൾ
Cyperus serotinus Rottb. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Cypripedium calceolus L. 1116 ചിത്രങ്ങൾ
Cypripedium japonicum Thunb. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Cyrtomium falcatum (L.f.) C.Presl 167 ചിത്രങ്ങൾ
Cyrtomium macrophyllum (Makino) Tagawa 2 ചിത്രങ്ങൾ
Cystopteris fragilis (L.) Bernh. 706 ചിത്രങ്ങൾ
Cystopteris sudetica A.Braun & Milde 4 ചിത്രങ്ങൾ
Cytisus scoparius (L.) Link 9585 ചിത്രങ്ങൾ
Dactylis glomerata L. 7349 ചിത്രങ്ങൾ
Dactylorhiza viridis (L.) R.M.Bateman, Pridgeon & M.W.Chase 547 ചിത്രങ്ങൾ
Damnacanthus indicus C.F.Gaertn. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Daphniphyllum macropodum Miq. 44 ചിത്രങ്ങൾ
Dasiphora fruticosa (L.) Rydb. 4316 ചിത്രങ്ങൾ
Davallia trichomanoides Blume 27 ചിത്രങ്ങൾ
Dendrobium moniliforme (L.) Sw. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Dendropanax trifidus (Thunb.) Makino ex H.Hara 2 ചിത്രങ്ങൾ
Deparia petersenii (Kunze) M.Kato 36 ചിത്രങ്ങൾ
Deschampsia cespitosa (L.) P.Beauv. 293 ചിത്രങ്ങൾ
Descurainia pinnata (Walter) Britton 144 ചിത്രങ്ങൾ
Descurainia sophia (L.) Webb ex Prantl 507 ചിത്രങ്ങൾ
Deutzia crenata Siebold & Zucc. 26 ചിത്രങ്ങൾ
Deutzia gracilis Siebold & Zucc. 977 ചിത്രങ്ങൾ
Deutzia scabra Thunb. 5616 ചിത്രങ്ങൾ
Dianella ensifolia (L.) Redouté 2 ചിത്രങ്ങൾ
Dianthus armeria L. 1736 ചിത്രങ്ങൾ
Dianthus superbus L. 1151 ചിത്രങ്ങൾ
Dicentra peregrina (Rudolph) Makino 8 ചിത്രങ്ങൾ
Dichondra micrantha Urb. 648 ചിത്രങ്ങൾ
Digitaria bicornis (Lam.) Roem. & Schult. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Digitaria ciliaris (Retz.) Koeler 106 ചിത്രങ്ങൾ
Digitaria ischaemum (Schreb.) Muhl. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Digitaria violascens Link 12 ചിത്രങ്ങൾ
Diodia virginiana L. 311 ചിത്രങ്ങൾ
Dioscorea bulbifera L. 324 ചിത്രങ്ങൾ
Dioscorea polystachya Turcz. 18 ചിത്രങ്ങൾ
Diospyros kaki L.f. 3245 ചിത്രങ്ങൾ
Diospyros lotus L. 362 ചിത്രങ്ങൾ
Diplachne fusca (L.) P.Beauv. ex Roem. & Schult. 24 ചിത്രങ്ങൾ
Diplazium dilatatum Blume 9 ചിത്രങ്ങൾ
Diplazium esculentum (Retz.) Sw. 39 ചിത്രങ്ങൾ
Diplopterygium glaucum (Thunb. ex Houtt.) Nakai 2 ചിത്രങ്ങൾ
Diplotaxis tenuifolia (L.) DC. 4576 ചിത്രങ്ങൾ
Disanthus cercidifolius Maxim. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Disporum smilacinum A.Gray 1 ചിത്രങ്ങൾ
Distylium racemosum Siebold & Zucc. 12 ചിത്രങ്ങൾ
Draba nemorosa L. 46 ചിത്രങ്ങൾ
Draba verna L. 1549 ചിത്രങ്ങൾ
Drosera anglica Huds. 133 ചിത്രങ്ങൾ
Drosera rotundifolia L. 1161 ചിത്രങ്ങൾ
Drosera spatulata Labill. 31 ചിത്രങ്ങൾ
Drymaria cordata (L.) Willd. ex Schult. 225 ചിത്രങ്ങൾ
Dryopteris crassirhizoma Nakai 17 ചിത്രങ്ങൾ
Dryopteris dilatata (Hoffm.) A.Gray 432 ചിത്രങ്ങൾ
Dryopteris expansa (C.Presl) Fraser-Jenk. & Jermy 81 ചിത്രങ്ങൾ
Dryopteris fragrans (L.) Schott 27 ചിത്രങ്ങൾ
Dryopteris uniformis (Makino) Makino 3 ചിത്രങ്ങൾ
Dryopteris wallichiana (Spreng.) Hyl. 35 ചിത്രങ്ങൾ
Dumasia truncata Siebold & Zucc. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Dysphania pumilio (R.Br.) Mosyakin & Clemants 164 ചിത്രങ്ങൾ
Echinochloa crus-galli (L.) P.Beauv. 1657 ചിത്രങ്ങൾ
Echinochloa oryzoides (Ard.) Fritsch 15 ചിത്രങ്ങൾ
Eclipta prostrata (L.) L. 957 ചിത്രങ്ങൾ
Edgeworthia chrysantha Lindl. 255 ചിത്രങ്ങൾ
Ehretia acuminata R.Br. 30 ചിത്രങ്ങൾ
Ehretia dicksonii Hance 93 ചിത്രങ്ങൾ
Elaeagnus × reflexa É.Morren & Decne. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Elaeagnus × submacrophylla Servett. 17 ചിത്രങ്ങൾ
Elaeagnus macrophylla Thunb. 541 ചിത്രങ്ങൾ
Elaeagnus multiflora Thunb. 111 ചിത്രങ്ങൾ
Elaeagnus pungens Thunb. 3898 ചിത്രങ്ങൾ
Elaeagnus umbellata Thunb. 1630 ചിത്രങ്ങൾ
Elatine triandra Schkuhr 35 ചിത്രങ്ങൾ
Eleocharis acutangula (Roxb.) Schult. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Eleocharis atropurpurea (Retz.) J.Presl & C.Presl 4 ചിത്രങ്ങൾ
Eleocharis dulcis (Burm.f.) Trin. ex Hensch. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Eleocharis ovata (Roth) Roem. & Schult. 35 ചിത്രങ്ങൾ
Eleocharis palustris (L.) Roem. & Schult. 423 ചിത്രങ്ങൾ
Eleocharis parvula (Roem. & Schult.) Link ex Bluff, Nees & Schauer 39 ചിത്രങ്ങൾ
Eleusine coracana (L.) Gaertn. 34 ചിത്രങ്ങൾ
Eleusine indica (L.) Gaertn. 606 ചിത്രങ്ങൾ
Eleutherococcus senticosus (Rupr. & Maxim.) Maxim. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Eleutherococcus sieboldianus (Makino) Koidz. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Elliottia bracteata (Maxim.) Benth. & Hook.f. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Elliottia paniculata (Siebold & Zucc.) Benth. & Hook.f. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Elodea nuttallii (Planch.) H.St.John 23 ചിത്രങ്ങൾ
Elsholtzia ciliata (Thunb.) Hyl. 25 ചിത്രങ്ങൾ
Elymus caninus (L.) L. 135 ചിത്രങ്ങൾ
Elymus repens (L.) Gould 57 ചിത്രങ്ങൾ
Elymus sibiricus L. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Elymus tsukushiensis Honda 3 ചിത്രങ്ങൾ
Emilia sonchifolia (L.) DC. 134 ചിത്രങ്ങൾ
Enkianthus campanulatus (Miq.) G.Nicholson 111 ചിത്രങ്ങൾ
Enkianthus cernuus (Siebold & Zucc.) Benth. & Hook.f. ex Makino 4 ചിത്രങ്ങൾ
Enkianthus perulatus (Miq.) C.K.Schneid. 24 ചിത്രങ്ങൾ
Entada phaseoloides (L.) Merr. 35 ചിത്രങ്ങൾ
Epilobium amurense Hausskn. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Epilobium anagallidifolium Lam. 137 ചിത്രങ്ങൾ
Epilobium ciliatum Raf. 3427 ചിത്രങ്ങൾ
Epilobium hirsutum L. 9905 ചിത്രങ്ങൾ
Epilobium hornemannii Rchb. 20 ചിത്രങ്ങൾ
Epilobium latifolium L. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Epilobium montanum L. 2051 ചിത്രങ്ങൾ
Epilobium palustre L. 248 ചിത്രങ്ങൾ
Epilobium parviflorum Schreb. 2268 ചിത്രങ്ങൾ
Epimedium × youngianum Fisch. & C.A.Mey. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Epimedium diphyllum Lodd. ex Graham 1 ചിത്രങ്ങൾ
Epimedium grandiflorum C.Morren 17 ചിത്രങ്ങൾ
Epimedium sempervirens Nakai ex F.Maek. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Epimedium trifoliolatobinatum (Koidz.) Koidz. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Epipogium aphyllum Sw. 104 ചിത്രങ്ങൾ
Equisetum arvense L. 4342 ചിത്രങ്ങൾ
Equisetum fluviatile L. 535 ചിത്രങ്ങൾ
Equisetum hyemale L. 1884 ചിത്രങ്ങൾ
Equisetum palustre L. 577 ചിത്രങ്ങൾ
Equisetum pratense Ehrh. 185 ചിത്രങ്ങൾ
Equisetum ramosissimum Desf. 493 ചിത്രങ്ങൾ
Equisetum scirpoides Michx. 65 ചിത്രങ്ങൾ
Equisetum sylvaticum L. 1519 ചിത്രങ്ങൾ
Equisetum variegatum Schleich. ex F.Weber & D.Mohr 4 ചിത്രങ്ങൾ
Eragrostis cilianensis (All.) Vignolo ex Janch. 65 ചിത്രങ്ങൾ
Eragrostis cumingii Steud. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Eragrostis japonica (Thunb.) Trin. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Eragrostis minor Host 188 ചിത്രങ്ങൾ
Eragrostis multicaulis Steud. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Eragrostis pilosa (L.) P.Beauv. 37 ചിത്രങ്ങൾ
Eranthis pinnatifida Maxim. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Eremochloa ophiuroides (Munro) Hack. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Erigeron acris L. 625 ചിത്രങ്ങൾ
Erigeron annuus (L.) Pers. 4421 ചിത്രങ്ങൾ
Erigeron canadensis L. 6999 ചിത്രങ്ങൾ
Erigeron philadelphicus L. 1914 ചിത്രങ്ങൾ
Erigeron strigosus Muhl. ex Willd. 1179 ചിത്രങ്ങൾ
Eriobotrya japonica (Thunb.) Lindl. 8516 ചിത്രങ്ങൾ
Eriochloa villosa (Thunb.) Kunth 6 ചിത്രങ്ങൾ
Eriophorum vaginatum L. 606 ചിത്രങ്ങൾ
Erodium botrys (Cav.) Bertol. 449 ചിത്രങ്ങൾ
Erodium cicutarium (L.) L'Hér. 8780 ചിത്രങ്ങൾ
Erodium moschatum (L.) L'Hér. 3031 ചിത്രങ്ങൾ
Eruca vesicaria (L.) Cav. 1884 ചിത്രങ്ങൾ
Erucastrum gallicum (Willd.) O.E.Schulz 227 ചിത്രങ്ങൾ
Erysimum cheiranthoides L. 784 ചിത്രങ്ങൾ
Eschenbachia japonica (Thunb.) J.Kost. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Euonymus alatus (Thunb.) Siebold 2006 ചിത്രങ്ങൾ
Euonymus carnosus Hemsl. 26 ചിത്രങ്ങൾ
Euonymus fortunei (Turcz.) Hand.-Mazz. 3593 ചിത്രങ്ങൾ
Euonymus hamiltonianus Wall. 40 ചിത്രങ്ങൾ
Euonymus japonicus Thunb. 4420 ചിത്രങ്ങൾ
Euonymus maackii Rupr. 29 ചിത്രങ്ങൾ
Euonymus macropterus Rupr. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Euonymus oxyphyllus Miq. 12 ചിത്രങ്ങൾ
Euonymus sachalinensis (F.Schmidt) Maxim. 14 ചിത്രങ്ങൾ
Euonymus verrucosus Scop. 44 ചിത്രങ്ങൾ
Eupatorium chinense L. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Eupatorium glehnii F.Schmidt ex Trautv. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Eupatorium lindleyanum DC. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia cyparissias L. 11490 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia helioscopia L. 6717 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia hirta L. 553 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia maculata L. 529 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia nutans Lag. 260 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia peplus L. 4941 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia prostrata Aiton 948 ചിത്രങ്ങൾ
Euptelea polyandra Siebold & Zucc. 13 ചിത്രങ്ങൾ
Eurya japonica Thunb. 16 ചിത്രങ്ങൾ
Euryale ferox Salisb. 24 ചിത്രങ്ങൾ
Eurybia sibirica (L.) G.L.Nesom 1 ചിത്രങ്ങൾ
Eutrema japonicum (Miq.) Koidz. 40 ചിത്രങ്ങൾ
Eutrema tenue (Miq.) Makino 2 ചിത്രങ്ങൾ
Fagopyrum esculentum Moench 4376 ചിത്രങ്ങൾ
Fagopyrum tataricum (L.) Gaertn. 112 ചിത്രങ്ങൾ
Fagus crenata Blume 12 ചിത്രങ്ങൾ
Fagus japonica Maxim. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Fallopia convolvulus (L.) Á.Löve 824 ചിത്രങ്ങൾ
Fallopia dumetorum (L.) Holub 717 ചിത്രങ്ങൾ
Farfugium japonicum (L.) Kitam. 1005 ചിത്രങ്ങൾ
Fatoua villosa (Thunb.) Nakai 168 ചിത്രങ്ങൾ
Fatsia japonica (Thunb.) Decne. & Planch. 4639 ചിത്രങ്ങൾ
Festuca ovina L. 144 ചിത്രങ്ങൾ
Festuca rubra L. 256 ചിത്രങ്ങൾ
Ficus erecta Thunb. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Ficus microcarpa L.f. 2787 ചിത്രങ്ങൾ
Ficus pumila L. 1483 ചിത്രങ്ങൾ
Ficus subpisocarpa Gagnep. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Filipendula multijuga Maxim. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Fimbristylis cymosa R.Br. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Fimbristylis dichotoma (L.) Vahl 37 ചിത്രങ്ങൾ
Fimbristylis littoralis Gaudich. 33 ചിത്രങ്ങൾ
Firmiana simplex (L.) W.Wight 473 ചിത്രങ്ങൾ
Flagellaria indica L. 81 ചിത്രങ്ങൾ
Forsythia japonica Makino 2 ചിത്രങ്ങൾ
Forsythia suspensa (Thunb.) Vahl 3609 ചിത്രങ്ങൾ
Forsythia viridissima Lindl. 1636 ചിത്രങ്ങൾ
Fragaria × ananassa (Duchesne ex Weston) Duchesne ex Rozier 1349 ചിത്രങ്ങൾ
Fragaria vesca L. 9732 ചിത്രങ്ങൾ
Fraxinus chinensis Roxb. 23 ചിത്രങ്ങൾ
Fraxinus mandshurica Rupr. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Fraxinus platypoda Oliv. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Fraxinus sieboldiana Blume 4 ചിത്രങ്ങൾ
Freesia refracta (Jacq.) Klatt 568 ചിത്രങ്ങൾ
Fritillaria camschatcensis (L.) Ker Gawl. 38 ചിത്രങ്ങൾ
Froelichia gracilis (Hook.) Moq. 31 ചിത്രങ്ങൾ
Gagea lutea (L.) Ker Gawl. 1581 ചിത്രങ്ങൾ
Gagea serotina (L.) Ker Gawl. 86 ചിത്രങ്ങൾ
Galeopsis bifida Boenn. 287 ചിത്രങ്ങൾ
Galinsoga parviflora Cav. 2685 ചിത്രങ്ങൾ
Galinsoga quadriradiata Ruiz & Pav. 2818 ചിത്രങ്ങൾ
Galium aparine L. 9620 ചിത്രങ്ങൾ
Galium boreale L. 707 ചിത്രങ്ങൾ
Galium odoratum (L.) Scop. 5257 ചിത്രങ്ങൾ
Galium spurium L. 23 ചിത്രങ്ങൾ
Galium trifidum L. 30 ചിത്രങ്ങൾ
Galium triflorum Michx. 103 ചിത്രങ്ങൾ
Galium verum L. 7700 ചിത്രങ്ങൾ
Gamblea innovans (Siebold & Zucc.) C.B.Shang, Lowry & Frodin 1 ചിത്രങ്ങൾ
Gardenia jasminoides J.Ellis 1359 ചിത്രങ്ങൾ
Gastrochilus japonicus (Makino) Schltr. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Gaultheria pyroloides Hook.f. & Thomson ex Miq. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Gentiana algida Pall. 17 ചിത്രങ്ങൾ
Gentiana glauca Pall. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Gentiana makinoi Kusn. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Gentiana nipponica Maxim. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Gentiana scabra Bunge 28 ചിത്രങ്ങൾ
Gentiana squarrosa Ledeb. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Gentiana triflora Pall. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Gentiana zollingeri Fawc. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Geranium carolinianum L. 781 ചിത്രങ്ങൾ
Geranium dissectum L. 3907 ചിത്രങ്ങൾ
Geranium erianthum DC. 30 ചിത്രങ്ങൾ
Geranium krameri Franch. & Sav. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Geranium molle L. 7297 ചിത്രങ്ങൾ
Geranium pusillum L. 5083 ചിത്രങ്ങൾ
Geranium robertianum L. 18271 ചിത്രങ്ങൾ
Geranium sibiricum L. 325 ചിത്രങ്ങൾ
Geranium thunbergii Siebold & Zucc. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Geranium wilfordii Maxim. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Geranium yesoense Franch. & Sav. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Geum aleppicum Jacq. 132 ചിത്രങ്ങൾ
Geum japonicum Thunb. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Geum macrophyllum Willd. 910 ചിത്രങ്ങൾ
Ginkgo biloba L. 7302 ചിത്രങ്ങൾ
Glaucidium palmatum Siebold & Zucc. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Gleditsia japonica Miq. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Glehnia littoralis (A.Gray) F.Schmidt ex Miq. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Glochidion zeylanicum (Gaertn.) A.Juss. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Glycine max (L.) Merr. 1891 ചിത്രങ്ങൾ
Gnaphalium polycaulon Pers. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Gnaphalium uliginosum L. 826 ചിത്രങ്ങൾ
Gomphrena globosa L. 2131 ചിത്രങ്ങൾ
Goodyera procera (Ker Gawl.) Hook. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Goodyera repens (L.) R.Br. 272 ചിത്രങ്ങൾ
Goodyera viridiflora (Blume) Blume 11 ചിത്രങ്ങൾ
Gratiola virginiana L. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Guizotia abyssinica (L.f.) Cass. 528 ചിത്രങ്ങൾ
Gymnadenia conopsea (L.) R.Br. 3957 ചിത്രങ്ങൾ
Gymnocarpium dryopteris (L.) Newman 533 ചിത്രങ്ങൾ
Gymnocarpium oyamense (Baker) Ching 7 ചിത്രങ്ങൾ
Gymnocarpium robertianum (Hoffm.) Newman 202 ചിത്രങ്ങൾ
Gynostemma pentaphyllum (Thunb.) Makino 169 ചിത്രങ്ങൾ
Gynura bicolor (Roxb. ex Willd.) DC. 24 ചിത്രങ്ങൾ
Gypsophila oldhamiana Miq. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Habenaria dentata (Sw.) Schltr. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Hackelochloa granularis (L.) Kuntze 9 ചിത്രങ്ങൾ
Hakonechloa macra (Munro) Honda 102 ചിത്രങ്ങൾ
Hamamelis japonica Siebold & Zucc. 21 ചിത്രങ്ങൾ
Hammarbya paludosa (L.) Kuntze 25 ചിത്രങ്ങൾ
Helianthus annuus L. 13633 ചിത്രങ്ങൾ
Helianthus tuberosus L. 6299 ചിത്രങ്ങൾ
Helminthostachys zeylanica (L.) Hook. 17 ചിത്രങ്ങൾ
Helwingia japonica (Thunb.) F.Dietr. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Hemerocallis citrina Baroni 4 ചിത്രങ്ങൾ
Hemerocallis dumortieri C.Morren 6 ചിത്രങ്ങൾ
Hemerocallis fulva (L.) L. 7727 ചിത്രങ്ങൾ
Hemerocallis middendorffii Trautv. & C.A.Mey. 13 ചിത്രങ്ങൾ
Herminium monorchis (L.) R.Br. 69 ചിത്രങ്ങൾ
Heteranthera limosa (Sw.) Willd. 39 ചിത്രങ്ങൾ
Heteropogon contortus (L.) P.Beauv. ex Roem. & Schult. 91 ചിത്രങ്ങൾ
Hibiscus hamabo Siebold & Zucc. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Hibiscus mutabilis L. 949 ചിത്രങ്ങൾ
Hibiscus syriacus L. 18352 ചിത്രങ്ങൾ
Hibiscus tiliaceus L. 465 ചിത്രങ്ങൾ
Hibiscus trionum L. 812 ചിത്രങ്ങൾ
Hieracium umbellatum L. 1498 ചിത്രങ്ങൾ
Histiopteris incisa (Thunb.) J.Sm. 17 ചിത്രങ്ങൾ
Holcus lanatus L. 4254 ചിത്രങ്ങൾ
Hordeum distichon L. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Hordeum marinum Huds. 172 ചിത്രങ്ങൾ
Hordeum murinum L. 5068 ചിത്രങ്ങൾ
Hordeum vulgare L. 7677 ചിത്രങ്ങൾ
Hosta capitata (Koidz.) Nakai 3 ചിത്രങ്ങൾ
Hosta longipes (Franch. & Sav.) Matsum. 24 ചിത്രങ്ങൾ
Hosta longissima F.Maek. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Hosta plantaginea (Lam.) Asch. 7145 ചിത്രങ്ങൾ
Hosta sieboldiana (Hook.) Engl. 152 ചിത്രങ്ങൾ
Hosta sieboldii (Paxton) J.W.Ingram 13 ചിത്രങ്ങൾ
Hosta venusta F.Maek. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Houttuynia cordata Thunb. 1214 ചിത്രങ്ങൾ
Hovenia dulcis Thunb. 128 ചിത്രങ്ങൾ
Hoya carnosa (L.f.) R.Br. 3607 ചിത്രങ്ങൾ
Humulus scandens (Lour.) Merr. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Huperzia phlegmaria (L.) Rothm. 20 ചിത്രങ്ങൾ
Huperzia selago (L.) Bernh. ex Schrank & Mart. 388 ചിത്രങ്ങൾ
Huperzia serrata (Thunb.) Trevis. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Huperzia squarrosa (G.Forst.) Trevis. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Hydrangea hirta (Thunb.) Siebold 6 ചിത്രങ്ങൾ
Hydrangea involucrata Siebold 20 ചിത്രങ്ങൾ
Hydrangea macrophylla (Thunb.) Ser. 17062 ചിത്രങ്ങൾ
Hydrangea paniculata Siebold 4623 ചിത്രങ്ങൾ
Hydrangea petiolaris Siebold & Zucc. 1448 ചിത്രങ്ങൾ
Hydrangea serrata (Thunb.) Ser. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Hydrangea sikokiana Maxim. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Hydrilla verticillata (L.f.) Royle 2 ചിത്രങ്ങൾ
Hylodesmum laxum (DC.) H.Ohashi & R.R.Mill 19 ചിത്രങ്ങൾ
Hylodesmum podocarpum (DC.) H.Ohashi & R.R.Mill 3 ചിത്രങ്ങൾ
Hymenophyllum barbatum (Bosch) Baker 2 ചിത്രങ്ങൾ
Hyoscyamus niger L. 963 ചിത്രങ്ങൾ
Hypericum ascyron L. 16 ചിത്രങ്ങൾ
Hypericum japonicum Thunb. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Hypericum majus (A.Gray) Britton 6 ചിത്രങ്ങൾ
Hypericum monogynum L. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Hypericum mutilum L. 80 ചിത്രങ്ങൾ
Hypericum patulum Thunb. 757 ചിത്രങ്ങൾ
Hypericum perforatum L. 14848 ചിത്രങ്ങൾ
Hypericum sampsonii Hance 7 ചിത്രങ്ങൾ
Hypochaeris glabra L. 1289 ചിത്രങ്ങൾ
Hypodematium crenatum (Forssk.) Kuhn & Decken 10 ചിത്രങ്ങൾ
Idesia polycarpa Maxim. 65 ചിത്രങ്ങൾ
Ilex crenata Thunb. 303 ചിത്രങ്ങൾ
Ilex latifolia Thunb. 24 ചിത്രങ്ങൾ
Ilex pedunculosa Miq. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Ilex rotunda Thunb. 36 ചിത്രങ്ങൾ
Ilex sugerokii Maxim. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Impatiens noli-tangere L. 1953 ചിത്രങ്ങൾ
Impatiens textorii Miq. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Imperata cylindrica (L.) P.Beauv. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Indigofera hendecaphylla Jacq. 36 ചിത്രങ്ങൾ
Indigofera tinctoria L. 206 ചിത്രങ്ങൾ
Ipomoea indica (Burm.) Merr. 2883 ചിത്രങ്ങൾ
Ipomoea muricata (L.) Jacq. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Ipomoea pes-caprae (L.) R.Br. 202 ചിത്രങ്ങൾ
Ipomoea violacea L. 13 ചിത്രങ്ങൾ
Iris domestica (L.) Goldblatt & Mabb. 662 ചിത്രങ്ങൾ
Iris ensata Thunb. 234 ചിത്രങ്ങൾ
Iris gracilipes A.Gray 2 ചിത്രങ്ങൾ
Iris japonica Thunb. 483 ചിത്രങ്ങൾ
Iris laevigata Fisch. 25 ചിത്രങ്ങൾ
Iris pseudacorus L. 7069 ചിത്രങ്ങൾ
Iris setosa Pall. ex Link 28 ചിത്രങ്ങൾ
Iris tectorum Maxim. 41 ചിത്രങ്ങൾ
Isatis tinctoria L. 2392 ചിത്രങ്ങൾ
Isodon effusus (Maxim.) H.Hara 9 ചിത്രങ്ങൾ
Isodon inflexus (Thunb.) Kudô 1 ചിത്രങ്ങൾ
Isodon umbrosus (Maxim.) H.Hara 2 ചിത്രങ്ങൾ
Japonicalia delphiniifolia (Siebold & Zucc.) C.Ren & Q.E.Yang 2 ചിത്രങ്ങൾ
Juncus articulatus L. 513 ചിത്രങ്ങൾ
Juncus bufonius L. 284 ചിത്രങ്ങൾ
Juncus castaneus Sm. 16 ചിത്രങ്ങൾ
Juncus compressus Jacq. 115 ചിത്രങ്ങൾ
Juncus dudleyi Wiegand 5 ചിത്രങ്ങൾ
Juncus ensifolius Wikstr. 66 ചിത്രങ്ങൾ
Juncus filiformis L. 72 ചിത്രങ്ങൾ
Juncus mertensianus Bong. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Juncus prismatocarpus R.Br. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Juncus tenuis Willd. 389 ചിത്രങ്ങൾ
Juncus triglumis L. 67 ചിത്രങ്ങൾ
Juniperus chinensis L. 395 ചിത്രങ്ങൾ
Juniperus communis L. 6452 ചിത്രങ്ങൾ
Juniperus procumbens (Siebold ex Endl.) Miq. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Juniperus rigida Siebold & Zucc. 31 ചിത്രങ്ങൾ
Kadsura japonica (L.) Dunal 8 ചിത്രങ്ങൾ
Kalopanax septemlobus (Thunb.) Koidz. 51 ചിത്രങ്ങൾ
Kerria japonica (L.) DC. 5626 ചിത്രങ്ങൾ
Kirengeshoma palmata Yatabe 12 ചിത്രങ്ങൾ
Koeleria macrantha (Ledeb.) Schult. 127 ചിത്രങ്ങൾ
Koelreuteria paniculata Laxm. 6158 ചിത്രങ്ങൾ
Kummerowia stipulacea (Maxim.) Makino 1 ചിത്രങ്ങൾ
Kummerowia striata (Thunb.) Schindl. 101 ചിത്രങ്ങൾ
Lactuca indica L. 39 ചിത്രങ്ങൾ
Lactuca sibirica (L.) Benth. ex Maxim. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Lagenophora lanata A.Cunn. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Lamium album L. 5636 ചിത്രങ്ങൾ
Lamium amplexicaule L. 3857 ചിത്രങ്ങൾ
Larix kaempferi (Lamb.) Carrière 54 ചിത്രങ്ങൾ
Lathyrus japonicus Willd. 453 ചിത്രങ്ങൾ
Leersia oryzoides (L.) Sw. 180 ചിത്രങ്ങൾ
Lemmaphyllum microphyllum C.Presl 1 ചിത്രങ്ങൾ
Lemna aequinoctialis Welw. 52 ചിത്രങ്ങൾ
Lemna gibba L. 66 ചിത്രങ്ങൾ
Lemna minor L. 669 ചിത്രങ്ങൾ
Lemna minuta Kunth 90 ചിത്രങ്ങൾ
Lemna trisulca L. 106 ചിത്രങ്ങൾ
Lemna turionifera Landolt 11 ചിത്രങ്ങൾ
Leontodon saxatilis Lam. 630 ചിത്രങ്ങൾ
Leonurus japonicus Houtt. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Lepidium apetalum Willd. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Lepidium heterophyllum Benth. 189 ചിത്രങ്ങൾ
Leptochilus ellipticus (Thunb.) Noot. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Leptochloa panicea (Retz.) Ohwi 2 ചിത്രങ്ങൾ
Leptodesmia microphylla (Thunb.) H.Ohashi & K.Ohashi 2 ചിത്രങ്ങൾ
Lespedeza bicolor Turcz. 337 ചിത്രങ്ങൾ
Lespedeza buergeri Miq. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Lespedeza homoloba Nakai 2 ചിത്രങ്ങൾ
Lespedeza thunbergii (DC.) Nakai 75 ചിത്രങ്ങൾ
Leucojum vernum L. 2395 ചിത്രങ്ങൾ
Leymus mollis (Trin.) Pilg. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Ligularia dentata (A.Gray) Hara 375 ചിത്രങ്ങൾ
Ligularia fischeri Turcz. 36 ചിത്രങ്ങൾ
Ligularia stenocephala (Maxim.) Matsum. & Koidz. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Ligustrum japonicum Thunb. 1585 ചിത്രങ്ങൾ
Ligustrum lucidum W.T.Aiton 7045 ചിത്രങ്ങൾ
Ligustrum obtusifolium Siebold & Zucc. 12 ചിത്രങ്ങൾ
Ligustrum ovalifolium Hassk. 2591 ചിത്രങ്ങൾ
Lilium auratum Lindl. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Lilium formosanum A.Wallace 9 ചിത്രങ്ങൾ
Lilium lancifolium Thunb. 1136 ചിത്രങ്ങൾ
Lilium leichtlinii Hook.f. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Lilium longiflorum Thunb. 371 ചിത്രങ്ങൾ
Lilium maculatum Thunb. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Lilium pensylvanicum Ker Gawl. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Lilium speciosum Thunb. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Limonium tetragonum (Thunb.) Bullock 4 ചിത്രങ്ങൾ
Lindera erythrocarpa Makino 12 ചിത്രങ്ങൾ
Lindera obtusiloba Blume 32 ചിത്രങ്ങൾ
Lindsaea ensifolia Sw. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Linum usitatissimum L. 3888 ചിത്രങ്ങൾ
Linum virginianum L. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Liparis elliptica Wight 10 ചിത്രങ്ങൾ
Liriope minor (Maxim.) Makino 2 ചിത്രങ്ങൾ
Liriope muscari (Decne.) L.H.Bailey 1019 ചിത്രങ്ങൾ
Liriope spicata Lour. 15 ചിത്രങ്ങൾ
Lithocarpus edulis (Makino) Nakai 6 ചിത്രങ്ങൾ
Lithocarpus glaber (Thunb.) Nakai 1 ചിത്രങ്ങൾ
Litsea cubeba (Lour.) Pers. 21 ചിത്രങ്ങൾ
Livistona chinensis (Jacq.) R.Br. ex Mart. 540 ചിത്രങ്ങൾ
Lobelia chinensis Lour. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Lobelia inflata L. 357 ചിത്രങ്ങൾ
Lobelia sessilifolia Lamb. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Lolium arundinaceum (Schreb.) Darbysh. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Lolium multiflorum Lam. 202 ചിത്രങ്ങൾ
Lolium perenne L. 2275 ചിത്രങ്ങൾ
Lolium rigidum Gaudin 116 ചിത്രങ്ങൾ
Lolium temulentum L. 25 ചിത്രങ്ങൾ
Lonicera chrysantha Turcz. ex Ledeb. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Lonicera japonica Thunb. 7517 ചിത്രങ്ങൾ
Lophatherum gracile Brongn. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Loropetalum chinense (R.Br.) Oliv. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Lotus corniculatus L. 16680 ചിത്രങ്ങൾ
Lotus pedunculatus Cav. 1958 ചിത്രങ്ങൾ
Lotus tenuis Waldst. & Kit. ex Willd. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Loxogramme salicifolia (Makino) Makino 2 ചിത്രങ്ങൾ
Ludwigia glandulosa Walter 3 ചിത്രങ്ങൾ
Ludwigia longifolia (DC.) H.Hara 4 ചിത്രങ്ങൾ
Luzula multiflora (Ehrh.) Lej. 245 ചിത്രങ്ങൾ
Lycium chinense Mill. 83 ചിത്രങ്ങൾ
Lycopodiella cernua (L.) Pic.Serm. 76 ചിത്രങ്ങൾ
Lycopodiella inundata (L.) Holub 125 ചിത്രങ്ങൾ
Lycopodium alpinum L. 47 ചിത്രങ്ങൾ
Lycopodium annotinum L. 680 ചിത്രങ്ങൾ
Lycopodium clavatum L. 536 ചിത്രങ്ങൾ
Lycopodium complanatum L. 40 ചിത്രങ്ങൾ
Lycopus uniflorus Michx. 61 ചിത്രങ്ങൾ
Lycoris × albiflora Koidz. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Lycoris radiata (L'Hér.) Herb. 243 ചിത്രങ്ങൾ
Lycoris sanguinea Maxim. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Lycoris squamigera Maxim. 295 ചിത്രങ്ങൾ
Lygodium japonicum (Thunb.) Sw. 62 ചിത്രങ്ങൾ
Lysichiton camtschatcensis (L.) Schott 2 ചിത്രങ്ങൾ
Lysimachia clethroides Duby 635 ചിത്രങ്ങൾ
Lysimachia maritima (L.) Galasso, Banfi & Soldano 284 ചിത്രങ്ങൾ
Lysionotus pauciflorus Maxim. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Maackia amurensis Rupr. 23 ചിത്രങ്ങൾ
Machilus thunbergii Siebold & Zucc. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Macleaya cordata (Willd.) R.Br. 610 ചിത്രങ്ങൾ
Macrothelypteris torresiana (Gaudich.) Ching 111 ചിത്രങ്ങൾ
Magnolia × proctoriana Rehder 5 ചിത്രങ്ങൾ
Magnolia kobus DC. 756 ചിത്രങ്ങൾ
Magnolia obovata Thunb. 21 ചിത്രങ്ങൾ
Magnolia salicifolia (Siebold & Zucc.) Maxim. 26 ചിത്രങ്ങൾ
Magnolia sieboldii K.Koch 97 ചിത്രങ്ങൾ
Magnolia stellata (Siebold & Zucc.) Maxim. 2834 ചിത്രങ്ങൾ
Maianthemum bifolium (L.) F.W.Schmidt 1665 ചിത്രങ്ങൾ
Maianthemum dilatatum (Alph.Wood) A.Nelson & J.F.Macbr. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Malaxis monophyllos (L.) Sw. 47 ചിത്രങ്ങൾ
Mallotus japonicus (L.f.) Müll.Arg. 20 ചിത്രങ്ങൾ
Malus halliana Koehne 33 ചിത്രങ്ങൾ
Malva moschata L. 3965 ചിത്രങ്ങൾ
Malva neglecta Wallr. 3769 ചിത്രങ്ങൾ
Malva parviflora L. 1763 ചിത്രങ്ങൾ
Malva pusilla Sm. 842 ചിത്രങ്ങൾ
Malva sylvestris L. 22914 ചിത്രങ്ങൾ
Malva verticillata L. 116 ചിത്രങ്ങൾ
Malvastrum coromandelianum (L.) Garcke 499 ചിത്രങ്ങൾ
Marsilea minuta L. 20 ചിത്രങ്ങൾ
Marsilea quadrifolia L. 243 ചിത്രങ്ങൾ
Matricaria discoidea DC. 2620 ചിത്രങ്ങൾ
Mazus miquelii Makino 3 ചിത്രങ്ങൾ
Mazus pumilus (Burm.f.) Steenis 133 ചിത്രങ്ങൾ
Medicago arabica (L.) Huds. 2301 ചിത്രങ്ങൾ
Medicago falcata L. 546 ചിത്രങ്ങൾ
Medicago intertexta (L.) Mill. 16 ചിത്രങ്ങൾ
Medicago laciniata (L.) Mill. 65 ചിത്രങ്ങൾ
Medicago lupulina L. 5168 ചിത്രങ്ങൾ
Medicago minima (L.) Bartal. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Medicago orbicularis (L.) Bartal. 522 ചിത്രങ്ങൾ
Medicago polymorpha L. 1812 ചിത്രങ്ങൾ
Medicago sativa L. 12939 ചിത്രങ്ങൾ
Medicago scutellata (L.) Mill. 79 ചിത്രങ്ങൾ
Meehania urticifolia (Miq.) Makino 3 ചിത്രങ്ങൾ
Megathyrsus maximus (Jacq.) B.K.Simon & S.W.L.Jacobs 5 ചിത്രങ്ങൾ
Melia azedarach L. 7225 ചിത്രങ്ങൾ
Melica nutans L. 254 ചിത്രങ്ങൾ
Melilotus albus Medik. 5248 ചിത്രങ്ങൾ
Melilotus officinalis (L.) Lam. 2584 ചിത്രങ്ങൾ
Melochia corchorifolia L. 55 ചിത്രങ്ങൾ
Menispermum dauricum DC. 13 ചിത്രങ്ങൾ
Mentha canadensis L. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Mercurialis leiocarpa Siebold & Zucc. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Micranthemum umbrosum (J.F.Gmel.) S.F.Blake 11 ചിത്രങ്ങൾ
Microstegium vimineum (Trin.) A.Camus 26 ചിത്രങ്ങൾ
Microtis unifolia (G.Forst.) Rchb.f. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Microtropis japonica (Franch. & Sav.) Hallier f. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Milium effusum L. 213 ചിത്രങ്ങൾ
Miscanthus floridulus (Labill.) Warb. ex K.Schum. & Lauterb. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Miscanthus oligostachyus Stapf 2 ചിത്രങ്ങൾ
Miscanthus sinensis Andersson 2243 ചിത്രങ്ങൾ
Modiola caroliniana (L.) G.Don 108 ചിത്രങ്ങൾ
Moehringia lateriflora (L.) Fenzl 36 ചിത്രങ്ങൾ
Moehringia trinervia (L.) Clairv. 451 ചിത്രങ്ങൾ
Monotropa hypopitys L. 685 ചിത്രങ്ങൾ
Monotropastrum humile (D.Don) H.Hara 1 ചിത്രങ്ങൾ
Morus indica L. 100 ചിത്രങ്ങൾ
Mosla scabra (Thunb.) C.Y.Wu & H.W.Li 1 ചിത്രങ്ങൾ
Mucuna macrocarpa Wall. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Mucuna sempervirens Hemsl. 30 ചിത്രങ്ങൾ
Muhlenbergia huegelii Trin. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Murdannia keisak (Hassk.) Hand.-Mazz. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Murdannia loriformis (Hassk.) R.S.Rao & Kammathy 18 ചിത്രങ്ങൾ
Murdannia nudiflora (L.) Brenan 106 ചിത്രങ്ങൾ
Musa balbisiana Colla 22 ചിത്രങ്ങൾ
Musa basjoo Siebold & Zucc. ex Iinuma 397 ചിത്രങ്ങൾ
Nabalus acerifolius Maxim. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Nageia nagi (Thunb.) Kuntze 34 ചിത്രങ്ങൾ
Najas gracillima (A.Braun ex Engelm.) Magnus 1 ചിത്രങ്ങൾ
Najas guadalupensis (Spreng.) Magnus 12 ചിത്രങ്ങൾ
Najas marina L. 100 ചിത്രങ്ങൾ
Najas minor All. 17 ചിത്രങ്ങൾ
Nandina domestica Thunb. 5142 ചിത്രങ്ങൾ
Narcissus tazetta L. 2290 ചിത്രങ്ങൾ
Narthecium asiaticum Maxim. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Neanotis hirsuta (L.f.) W.H.Lewis 7 ചിത്രങ്ങൾ
Nelumbo nucifera Gaertn. 1437 ചിത്രങ്ങൾ
Neocheiropteris ovata (Fée) Fraser-Jenk. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Neolitsea sericea (Blume) Koidz. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Neoshirakia japonica (Siebold & Zucc.) Esser 12 ചിത്രങ്ങൾ
Neottia cordata (L.) Rich. 193 ചിത്രങ്ങൾ
Nepeta subsessilis Maxim. 15 ചിത്രങ്ങൾ
Nephrolepis biserrata (Sw.) Schott 800 ചിത്രങ്ങൾ
Nephrolepis brownii (Desv.) Hovenkamp & Miyam. 16 ചിത്രങ്ങൾ
Nephrolepis cordifolia (L.) C.Presl 361 ചിത്രങ്ങൾ
Nerium oleander L. 17994 ചിത്രങ്ങൾ
Nertera granadensis (Mutis ex L.f.) Druce 101 ചിത്രങ്ങൾ
Nipponanthemum nipponicum (Franch. ex Maxim.) Kitam. 156 ചിത്രങ്ങൾ
Nuphar pumila (Timm) DC. 49 ചിത്രങ്ങൾ
Odontosoria chinensis (L.) J.Sm. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Oenothera laciniata Hill 393 ചിത്രങ്ങൾ
Onoclea orientalis (Hook.) Hook. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Onoclea sensibilis L. 1274 ചിത്രങ്ങൾ
Onychium japonicum (Thunb.) Kunze 24 ചിത്രങ്ങൾ
Ophioglossum pendulum L. 31 ചിത്രങ്ങൾ
Ophioglossum petiolatum Hook. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Ophioglossum reticulatum L. 14 ചിത്രങ്ങൾ
Ophioglossum vulgatum L. 270 ചിത്രങ്ങൾ
Ophiopogon japonicus (Thunb.) Ker Gawl. 203 ചിത്രങ്ങൾ
Ophiopogon planiscapus Nakai 555 ചിത്രങ്ങൾ
Oplismenus compositus (L.) P.Beauv. 18 ചിത്രങ്ങൾ
Orostachys japonica (Maxim.) A.Berger 2 ചിത്രങ്ങൾ
Orostachys malacophylla (Pall.) Fisch. 42 ചിത്രങ്ങൾ
Oryza sativa L. 363 ചിത്രങ്ങൾ
Osmanthus fragrans Lour. 1029 ചിത്രങ്ങൾ
Osmanthus heterophyllus (G.Don) P.S.Green 1192 ചിത്രങ്ങൾ
Osmunda japonica Thunb. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Ostericum sieboldii (Miq.) Nakai 3 ചിത്രങ്ങൾ
Ostrya japonica Sarg. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Ottelia alismoides (L.) Pers. 15 ചിത്രങ്ങൾ
Oxalis acetosella L. 3656 ചിത്രങ്ങൾ
Oxalis articulata Savigny 3811 ചിത്രങ്ങൾ
Oxalis corniculata L. 7465 ചിത്രങ്ങൾ
Oxalis debilis Kunth 2076 ചിത്രങ്ങൾ
Oxalis stricta L. 1028 ചിത്രങ്ങൾ
Oxybasis glauca (L.) S.Fuentes, Uotila & Borsch 164 ചിത്രങ്ങൾ
Oxyria digyna (L.) Hill 311 ചിത്രങ്ങൾ
Oxytropis campestris (L.) DC. 421 ചിത്രങ്ങൾ
Oxytropis revoluta Ledeb. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Pachysandra terminalis Siebold & Zucc. 1070 ചിത്രങ്ങൾ
Paederia foetida L. 102 ചിത്രങ്ങൾ
Paeonia obovata Maxim. 12 ചിത്രങ്ങൾ
Paliurus ramosissimus (Lour.) Poir. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Panicum dichotomiflorum Michx. 64 ചിത്രങ്ങൾ
Panicum miliaceum L. 840 ചിത്രങ്ങൾ
Panicum repens L. 63 ചിത്രങ്ങൾ
Panicum virgatum L. 687 ചിത്രങ്ങൾ
Parasenecio hastatus (L.) H.Koyama 9 ചിത്രങ്ങൾ
Parnassia palustris L. 3319 ചിത്രങ്ങൾ
Parthenium hysterophorus L. 834 ചിത്രങ്ങൾ
Parthenocissus tricuspidata (Siebold & Zucc.) Planch. 2963 ചിത്രങ്ങൾ
Paspalum dilatatum Poir. 860 ചിത്രങ്ങൾ
Paspalum distichum L. 194 ചിത്രങ്ങൾ
Paspalum scrobiculatum L. 20 ചിത്രങ്ങൾ
Paspalum vaginatum Sw. 26 ചിത്രങ്ങൾ
Pecteilis radiata (Thunb.) Raf. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Pedicularis verticillata L. 734 ചിത്രങ്ങൾ
Peltoboykinia watanabei (Yatabe) H.Hara 4 ചിത്രങ്ങൾ
Perilla frutescens (L.) Britton 1738 ചിത്രങ്ങൾ
Persicaria debilis (Meisn.) H.Gross ex W.Lee 2 ചിത്രങ്ങൾ
Persicaria hydropiper (L.) Delarbre 409 ചിത്രങ്ങൾ
Persicaria japonica (Meisn.) Nakai 1 ചിത്രങ്ങൾ
Persicaria longiseta (Bruijn) Kitag. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Persicaria orientalis (L.) Spach 2112 ചിത്രങ്ങൾ
Persicaria perfoliata (L.) H.Gross 3 ചിത്രങ്ങൾ
Persicaria posumbu (Buch.-Ham. ex D.Don) H.Gross 13 ചിത്രങ്ങൾ
Persicaria pubescens (Blume) H.Hara 10 ചിത്രങ്ങൾ
Persicaria sagittata (L.) H.Gross 2 ചിത്രങ്ങൾ
Pertya scandens (Thunb.) Sch.Bip. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Petasites japonicus (Siebold & Zucc.) Maxim. 482 ചിത്രങ്ങൾ
Phaius tankervilleae (Banks) Blume 196 ചിത്രങ്ങൾ
Phalaris arundinacea L. 2136 ചിത്രങ്ങൾ
Phalaris canariensis L. 356 ചിത്രങ്ങൾ
Phalaris minor Retz. 133 ചിത്രങ്ങൾ
Phedimus aizoon (L.) 't Hart 657 ചിത്രങ്ങൾ
Phedimus ellacombeanus (Praeger) 't Hart 1 ചിത്രങ്ങൾ
Phedimus kamtschaticus (Fisch.) 't Hart 2 ചിത്രങ്ങൾ
Phegopteris connectilis (Michx.) Watt 548 ചിത്രങ്ങൾ
Phellodendron amurense Rupr. 163 ചിത്രങ്ങൾ
Phleum alpinum L. 231 ചിത്രങ്ങൾ
Phleum paniculatum Huds. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Phleum pratense L. 1923 ചിത്രങ്ങൾ
Photinia glabra (Thunb.) Maxim. 675 ചിത്രങ്ങൾ
Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud. 4925 ചിത്രങ്ങൾ
Phryma oblongifolia Koidz. 15 ചിത്രങ്ങൾ
Phyla nodiflora (L.) Greene 1035 ചിത്രങ്ങൾ
Phyllanthus tenellus Roxb. 487 ചിത്രങ്ങൾ
Phyllanthus urinaria L. 367 ചിത്രങ്ങൾ
Phyllostachys edulis (Carrière) J.Houz. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Phyllostachys nigra (Lodd. ex Lindl.) Munro 1023 ചിത്രങ്ങൾ
Physalis angulata L. 720 ചിത്രങ്ങൾ
Phytolacca acinosa Roxb. 2531 ചിത്രങ്ങൾ
Picea alcoquiana (H.J.Veitch ex Lindl.) Carrière 4 ചിത്രങ്ങൾ
Picea glehnii (F.Schmidt) Mast. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Picea jezoensis (Siebold & Zucc.) Carrière 13 ചിത്രങ്ങൾ
Picea koyamae Shiras. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Picrasma quassioides (D.Don) Benn. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Pilosella aurantiaca (L.) F.W.Schultz & Sch.Bip. 5748 ചിത്രങ്ങൾ
Pinellia ternata (Thunb.) Makino 1 ചിത്രങ്ങൾ
Pinellia tripartita (Blume) Schott 1 ചിത്രങ്ങൾ
Pinus densiflora Siebold & Zucc. 61 ചിത്രങ്ങൾ
Pinus koraiensis Siebold & Zucc. 28 ചിത്രങ്ങൾ
Pinus parviflora Siebold & Zucc. 202 ചിത്രങ്ങൾ
Pinus pumila (Pall.) Regel 11 ചിത്രങ്ങൾ
Pinus thunbergii Parl. 106 ചിത്രങ്ങൾ
Piper kadsura (Choisy) Ohwi 1 ചിത്രങ്ങൾ
Pistia stratiotes L. 766 ചിത്രങ്ങൾ
Pittosporum tobira (Thunb.) W.T.Aiton 11178 ചിത്രങ്ങൾ
Plantago asiatica L. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Plantago major L. 8027 ചിത്രങ്ങൾ
Platycarya strobilacea Siebold & Zucc. 39 ചിത്രങ്ങൾ
Platycodon grandiflorus (Jacq.) A.DC. 1337 ചിത്രങ്ങൾ
Pleioblastus argenteostriatus (Regel) Nakai 3 ചിത്രങ്ങൾ
Pleioblastus fortunei (Van Houtte) Nakai 33 ചിത്രങ്ങൾ
Pleioblastus gramineus (Bean) Nakai 2 ചിത്രങ്ങൾ
Pleioblastus linearis (Hack.) Nakai 4 ചിത്രങ്ങൾ
Pleioblastus simonii (Carrière) Nakai 2 ചിത്രങ്ങൾ
Pleioblastus viridistriatus (Regel) Makino 354 ചിത്രങ്ങൾ
Poa annua L. 2030 ചിത്രങ്ങൾ
Poa compressa L. 94 ചിത്രങ്ങൾ
Poa glauca Vahl 39 ചിത്രങ്ങൾ
Poa nemoralis L. 284 ചിത്രങ്ങൾ
Poa palustris L. 109 ചിത്രങ്ങൾ
Poa pratensis L. 2096 ചിത്രങ്ങൾ
Poa trivialis L. 1102 ചിത്രങ്ങൾ
Podocarpus macrophyllus (Thunb.) Sweet 579 ചിത്രങ്ങൾ
Pogonatherum crinitum (Thunb.) Kunth 2 ചിത്രങ്ങൾ
Pogostemon stellatus (Lour.) Kuntze 2 ചിത്രങ്ങൾ
Pollia japonica Thunb. 54 ചിത്രങ്ങൾ
Polygala tatarinowii Regel 7 ചിത്രങ്ങൾ
Polygala verticillata L. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Polygonatum humile Fisch. ex Maxim. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Polygonatum odoratum (Mill.) Druce 3030 ചിത്രങ്ങൾ
Polygonum ajanense (Regel & Tiling) Grig. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Polypogon monspeliensis (L.) Desf. 609 ചിത്രങ്ങൾ
Polystichum acutidens Christ 1 ചിത്രങ്ങൾ
Polystichum braunii (Spenn.) Fée 64 ചിത്രങ്ങൾ
Polystichum lachenense (Hook.) Bedd. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Polystichum lonchitis (L.) Roth 479 ചിത്രങ്ങൾ
Polystichum makinoi (Tagawa) Tagawa 10 ചിത്രങ്ങൾ
Polystichum neolobatum Nakai 5 ചിത്രങ്ങൾ
Polystichum retrosopaleaceum (Kodama) Tagawa 3 ചിത്രങ്ങൾ
Polystichum rigens Tagawa 21 ചിത്രങ്ങൾ
Ponerorchis cucullata (L.) X.H.Jin, Schuit. & W.T.Jin 3 ചിത്രങ്ങൾ
Populus alba L. 9643 ചിത്രങ്ങൾ
Populus nigra L. 12043 ചിത്രങ്ങൾ
Populus tremula L. 5209 ചിത്രങ്ങൾ
Potamogeton alpinus Balb. 22 ചിത്രങ്ങൾ
Potamogeton berchtoldii Fieber 22 ചിത്രങ്ങൾ
Potamogeton compressus L. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Potamogeton crispus L. 128 ചിത്രങ്ങൾ
Potamogeton lucens L. 88 ചിത്രങ്ങൾ
Potamogeton natans L. 398 ചിത്രങ്ങൾ
Potamogeton perfoliatus L. 126 ചിത്രങ്ങൾ
Potamogeton praelongus Wulfen 21 ചിത്രങ്ങൾ
Potamogeton pusillus L. 30 ചിത്രങ്ങൾ
Potentilla chinensis Ser. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Potentilla discolor Bunge 1 ചിത്രങ്ങൾ
Potentilla indica (Andrews) Th.Wolf 88 ചിത്രങ്ങൾ
Potentilla megalantha Takeda 5 ചിത്രങ്ങൾ
Potentilla nivea L. 22 ചിത്രങ്ങൾ
Potentilla norvegica L. 415 ചിത്രങ്ങൾ
Potentilla recta L. 2415 ചിത്രങ്ങൾ
Potentilla supina L. 151 ചിത്രങ്ങൾ
Premna microphylla Turcz. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Primula cuneifolia Ledeb. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Primula japonica A.Gray 8 ചിത്രങ്ങൾ
Primula kisoana Miq. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Prunella vulgaris L. 15081 ചിത്രങ്ങൾ
Prunus × subhirtella Miq. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Prunus × yedoensis Matsum. 20 ചിത്രങ്ങൾ
Prunus incisa Thunb. 39 ചിത്രങ്ങൾ
Prunus leveilleana Koehne 4 ചിത്രങ്ങൾ
Prunus mume (Siebold) Siebold & Zucc. 78 ചിത്രങ്ങൾ
Prunus nipponica Matsum. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Prunus padus L. 9456 ചിത്രങ്ങൾ
Prunus persica (L.) Batsch 7560 ചിത്രങ്ങൾ
Prunus salicina Lindl. 37 ചിത്രങ്ങൾ
Prunus sargentii Rehder 47 ചിത്രങ്ങൾ
Psammophiliella muralis (L.) Ikonn. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Pseudocydonia sinensis (Dum.Cours.) C.K.Schneid. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Pseudognaphalium affine (D.Don) Anderb. 34 ചിത്രങ്ങൾ
Pseudosasa japonica (Siebold & Zucc. ex Steud.) Makino ex Nakai 3 ചിത്രങ്ങൾ
Psilotum nudum (L.) P.Beauv. 167 ചിത്രങ്ങൾ
Psychotria serpens L. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Pteris cretica L. 685 ചിത്രങ്ങൾ
Pteris multifida Poir. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Pteris vittata L. 376 ചിത്രങ്ങൾ
Pteris wallichiana C.Agardh 7 ചിത്രങ്ങൾ
Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc. 31 ചിത്രങ്ങൾ
Pterocarya stenoptera C.DC. 142 ചിത്രങ്ങൾ
Pterostyrax hispidus Siebold & Zucc. 23 ചിത്രങ്ങൾ
Pulsatilla cernua (Thunb.) Bercht. & J.Presl 1 ചിത്രങ്ങൾ
Pyrrosia piloselloides (L.) M.G.Price 7 ചിത്രങ്ങൾ
Pyrus calleryana Decne. 2866 ചിത്രങ്ങൾ
Pyrus pyrifolia (Burm.f.) Nakai 110 ചിത്രങ്ങൾ
Quercus acuta Thunb. 21 ചിത്രങ്ങൾ
Quercus acutissima Carruth. 71 ചിത്രങ്ങൾ
Quercus aliena Blume 21 ചിത്രങ്ങൾ
Quercus dentata Thunb. 76 ചിത്രങ്ങൾ
Quercus gilva Blume 4 ചിത്രങ്ങൾ
Quercus glauca Thunb. 113 ചിത്രങ്ങൾ
Quercus mongolica Fisch. ex Ledeb. 30 ചിത്രങ്ങൾ
Quercus myrsinifolia Blume 41 ചിത്രങ്ങൾ
Quercus phillyreoides A.Gray 5 ചിത്രങ്ങൾ
Quercus salicina Blume 13 ചിത്രങ്ങൾ
Quercus serrata Murray 5 ചിത്രങ്ങൾ
Quercus variabilis Blume 11 ചിത്രങ്ങൾ
Ranunculus gmelinii DC. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Ranunculus repens L. 12871 ചിത്രങ്ങൾ
Reineckea carnea (Andrews) Kunth 6 ചിത്രങ്ങൾ
Reinwardtia indica Dumort. 29 ചിത്രങ്ങൾ
Reynoutria × bohemica Chrtek & Chrtková 1 ചിത്രങ്ങൾ
Reynoutria japonica Houtt. 8054 ചിത്രങ്ങൾ
Reynoutria multiflora (Thunb.) Moldenke 1 ചിത്രങ്ങൾ
Reynoutria sachalinensis (F.Schmidt) Nakai 1116 ചിത്രങ്ങൾ
Rhamnus japonica Maxim. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Rhamnus utilis Decne. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Rhaphiolepis indica (L.) Lindl. 1292 ചിത്രങ്ങൾ
Rhapis excelsa (Thunb.) A.Henry 3 ചിത്രങ്ങൾ
Rhapis humilis Blume 81 ചിത്രങ്ങൾ
Rhododendron × pulchrum Sweet 5 ചിത്രങ്ങൾ
Rhododendron albrechtii Maxim. 34 ചിത്രങ്ങൾ
Rhododendron amagianum (Makino) Makino ex H.Hara 5 ചിത്രങ്ങൾ
Rhododendron aureum Georgi 30 ചിത്രങ്ങൾ
Rhododendron dauricum L. 55 ചിത്രങ്ങൾ
Rhododendron decandrum (Makino) Makino 3 ചിത്രങ്ങൾ
Rhododendron degronianum Carrière 35 ചിത്രങ്ങൾ
Rhododendron dilatatum Miq. 19 ചിത്രങ്ങൾ
Rhododendron eriocarpum (Hayata) Nakai 2 ചിത്രങ്ങൾ
Rhododendron indicum (L.) Sweet 678 ചിത്രങ്ങൾ
Rhododendron japonicum (A.Gray) Suringar 38 ചിത്രങ്ങൾ
Rhododendron kaempferi Planch. 23 ചിത്രങ്ങൾ
Rhododendron keiskei Miq. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Rhododendron kiusianum Makino 36 ചിത്രങ്ങൾ
Rhododendron lapponicum (L.) Wahlenb. 141 ചിത്രങ്ങൾ
Rhododendron nipponicum Matsum. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Rhododendron nudipes Nakai 1 ചിത്രങ്ങൾ
Rhododendron pentaphyllum Maxim. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Rhododendron reticulatum D.Don ex G.Don 7 ചിത്രങ്ങൾ
Rhododendron sanctum Nakai 3 ചിത്രങ്ങൾ
Rhododendron schlippenbachii Maxim. 84 ചിത്രങ്ങൾ
Rhododendron semibarbatum Maxim. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Rhododendron stenopetalum (R.Hogg) Mabb. 14 ചിത്രങ്ങൾ
Rhododendron tashiroi Maxim. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Rhododendron tosaense Makino 1 ചിത്രങ്ങൾ
Rhododendron wadanum Makino 52 ചിത്രങ്ങൾ
Rhododendron yakumontanum (T.Yamaz.) T.Yamaz. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Rhododendron yakushimanum Nakai 39 ചിത്രങ്ങൾ
Rhodotypos scandens (Thunb.) Makino 514 ചിത്രങ്ങൾ
Rhus chinensis Mill. 20 ചിത്രങ്ങൾ
Rhynchosia volubilis Lour. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Rhynchospora alba (L.) Vahl 147 ചിത്രങ്ങൾ
Rhynchospora rugosa (Vahl) Gale 4 ചിത്രങ്ങൾ
Ribes fasciculatum Siebold & Zucc. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Ribes rubrum L. 4193 ചിത്രങ്ങൾ
Ribes triste Pall. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Ribes uva-crispa L. 2339 ചിത്രങ്ങൾ
Robinia hispida L. 809 ചിത്രങ്ങൾ
Robinia pseudoacacia L. 17773 ചിത്രങ്ങൾ
Rodgersia podophylla A.Gray 126 ചിത്രങ്ങൾ
Rohdea japonica (Thunb.) Roth 24 ചിത്രങ്ങൾ
Rosa acicularis Lindl. 12 ചിത്രങ്ങൾ
Rosa laevigata Michx. 18 ചിത്രങ്ങൾ
Rosa lucieae Franch. & Rochebr. ex Crép. 25 ചിത്രങ്ങൾ
Rosa multiflora Thunb. 3426 ചിത്രങ്ങൾ
Rosa rugosa Thunb. 6625 ചിത്രങ്ങൾ
Rostraria cristata (L.) Tzvelev 402 ചിത്രങ്ങൾ
Rubus allegheniensis Porter 61 ചിത്രങ്ങൾ
Rubus arcticus L. 55 ചിത്രങ്ങൾ
Rubus armeniacus Focke 603 ചിത്രങ്ങൾ
Rubus caesius L. 5805 ചിത്രങ്ങൾ
Rubus chamaemorus L. 139 ചിത്രങ്ങൾ
Rubus idaeus L. 5843 ചിത്രങ്ങൾ
Rubus illecebrosus Focke 35 ചിത്രങ്ങൾ
Rubus mesogaeus Focke 1 ചിത്രങ്ങൾ
Rubus parvifolius L. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Rubus pectinellus Maxim. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Rubus pedatus Sm. 30 ചിത്രങ്ങൾ
Rubus pensilvanicus Poir. 32 ചിത്രങ്ങൾ
Rubus phoenicolasius Maxim. 1355 ചിത്രങ്ങൾ
Rudbeckia laciniata L. 1740 ചിത്രങ്ങൾ
Rumex acetosa L. 5021 ചിത്രങ്ങൾ
Rumex acetosella L. 3866 ചിത്രങ്ങൾ
Rumex crispus L. 8742 ചിത്രങ്ങൾ
Rumex longifolius DC. 455 ചിത്രങ്ങൾ
Rumex maritimus L. 70 ചിത്രങ്ങൾ
Rumex nepalensis Spreng. 15 ചിത്രങ്ങൾ
Rumex obtusifolius L. 10935 ചിത്രങ്ങൾ
Ruppia cirrhosa (Petagna) Grande 29 ചിത്രങ്ങൾ
Ruppia maritima L. 19 ചിത്രങ്ങൾ
Saccharum spontaneum L. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Sacciolepis indica (L.) Chase 6 ചിത്രങ്ങൾ
Sageretia thea (Osbeck) M.C.Johnst. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Sagina japonica (Sw.) Ohwi 4 ചിത്രങ്ങൾ
Salix babylonica L. 4777 ചിത്രങ്ങൾ
Salix caprea L. 9965 ചിത്രങ്ങൾ
Salix cardiophylla Trautv. & C.A.Mey. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Salix gracilistyla Miq. 14 ചിത്രങ്ങൾ
Salix miyabeana Seemen 3 ചിത്രങ്ങൾ
Salix nipponica Franch. & Sav. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Salix pierotii Miq. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Salix schwerinii E.L.Wolf 7 ചിത്രങ്ങൾ
Salix subopposita Miq. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Salix triandra L. 917 ചിത്രങ്ങൾ
Salix udensis Trautv. & C.A.Mey. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Salvia glabrescens Makino 8 ചിത്രങ്ങൾ
Salvia koyamae Makino 2 ചിത്രങ്ങൾ
Salvia nipponica Miq. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Salvia plebeia R.Br. 43 ചിത്രങ്ങൾ
Salvinia natans (L.) All. 150 ചിത്രങ്ങൾ
Sanguisorba hakusanensis Makino 79 ചിത്രങ്ങൾ
Sanguisorba obtusa Maxim. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Sanguisorba officinalis L. 2397 ചിത്രങ്ങൾ
Sapindus mukorossi Gaertn. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Sarcandra glabra (Thunb.) Nakai 6 ചിത്രങ്ങൾ
Sasa kurilensis (Rupr.) Makino & Shibata 10 ചിത്രങ്ങൾ
Sasa nipponica (Makino) Makino & Shibata 10 ചിത്രങ്ങൾ
Sasa palmata (Burb.) E.G.Camus 56 ചിത്രങ്ങൾ
Sasa veitchii (Carrière) Rehder 1 ചിത്രങ്ങൾ
Saururus chinensis (Lour.) Baill. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Saussurea sinuatoides Nakai 4 ചിത്രങ്ങൾ
Saxifraga cernua L. 27 ചിത്രങ്ങൾ
Saxifraga cortusifolia Siebold & Zucc. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Saxifraga stolonifera Curtis 612 ചിത്രങ്ങൾ
Scabiosa comosa Fisch. ex Roem. & Schult. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Scabiosa japonica Miq. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Schefflera heptaphylla (L.) Frodin 31 ചിത്രങ്ങൾ
Scheuchzeria palustris L. 96 ചിത്രങ്ങൾ
Schisandra chinensis (Turcz.) Baill. 47 ചിത്രങ്ങൾ
Schoenoplectus tabernaemontani (C.C.Gmel.) Palla 65 ചിത്രങ്ങൾ
Schoenoplectus triqueter (L.) Palla 59 ചിത്രങ്ങൾ
Sciadopitys verticillata (Thunb.) Siebold & Zucc. 408 ചിത്രങ്ങൾ
Scirpus hattorianus Makino 4 ചിത്രങ്ങൾ
Scirpus radicans Schkuhr 5 ചിത്രങ്ങൾ
Scleria levis Retz. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Scutellaria barbata D.Don 20 ചിത്രങ്ങൾ
Scutellaria galericulata L. 923 ചിത്രങ്ങൾ
Scutellaria indica L. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Secale cereale L. 2798 ചിത്രങ്ങൾ
Sedum cauticola Praeger 14 ചിത്രങ്ങൾ
Sedum hispanicum L. 802 ചിത്രങ്ങൾ
Sedum ishidae Miyabe & Kudô 4 ചിത്രങ്ങൾ
Sedum japonicum Siebold ex Miq. 533 ചിത്രങ്ങൾ
Sedum lineare Thunb. 440 ചിത്രങ്ങൾ
Sedum makinoi Maxim. 711 ചിത്രങ്ങൾ
Sedum mexicanum Britton 487 ചിത്രങ്ങൾ
Sedum sarmentosum Bunge 509 ചിത്രങ്ങൾ
Sedum spectabile Boreau 24 ചിത്രങ്ങൾ
Sedum subtile Miq. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Sedum tsugaruense H.Hara 5 ചിത്രങ്ങൾ
Selaginella helvetica (L.) Spring 92 ചിത്രങ്ങൾ
Selaginella moellendorffii Hieron. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Selaginella selaginoides (L.) P.Beauv. ex Schrank & Mart. 125 ചിത്രങ്ങൾ
Selaginella tamariscina (P.Beauv.) Spring 194 ചിത്രങ്ങൾ
Semiaquilegia adoxoides (DC.) Makino 3 ചിത്രങ്ങൾ
Semiarundinaria kagamiana Makino 1 ചിത്രങ്ങൾ
Semiarundinaria yashadake (Makino) Makino 2 ചിത്രങ്ങൾ
Senecio nemorensis L. 22 ചിത്രങ്ങൾ
Senecio vulgaris L. 7410 ചിത്രങ്ങൾ
Serissa japonica (Thunb.) Thunb. 135 ചിത്രങ്ങൾ
Serratula coronata L. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Sesamum indicum L. 119 ചിത്രങ്ങൾ
Sesbania herbacea (Mill.) McVaugh 83 ചിത്രങ്ങൾ
Sesuvium portulacastrum (L.) L. 669 ചിത്രങ്ങൾ
Setaria faberi R.A.W.Herrm. 15 ചിത്രങ്ങൾ
Setaria italica (L.) P.Beauv. 926 ചിത്രങ്ങൾ
Setaria palmifolia (J.Koenig) Stapf 38 ചിത്രങ്ങൾ
Setaria pumila (Poir.) Roem. & Schult. 1920 ചിത്രങ്ങൾ
Setaria verticillata (L.) P.Beauv. 847 ചിത്രങ്ങൾ
Setaria viridis (L.) P.Beauv. 72 ചിത്രങ്ങൾ
Sibbaldia procumbens L. 147 ചിത്രങ്ങൾ
Sida rhombifolia L. 546 ചിത്രങ്ങൾ
Sida spinosa L. 142 ചിത്രങ്ങൾ
Sigesbeckia glabrescens (Makino) Makino 2 ചിത്രങ്ങൾ
Sigesbeckia orientalis L. 130 ചിത്രങ്ങൾ
Sigesbeckia pubescens (Makino) Makino 2 ചിത്രങ്ങൾ
Sisyrinchium angustifolium Mill. 641 ചിത്രങ്ങൾ
Sisyrinchium micranthum Cav. 44 ചിത്രങ്ങൾ
Sisyrinchium mucronatum Michx. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Sisyrinchium rosulatum E.P.Bicknell 205 ചിത്രങ്ങൾ
Sium suave Walter 58 ചിത്രങ്ങൾ
Skimmia japonica Thunb. 2626 ചിത്രങ്ങൾ
Smilax china L. 17 ചിത്രങ്ങൾ
Solanum americanum Mill. 4501 ചിത്രങ്ങൾ
Solanum capsicoides All. 46 ചിത്രങ്ങൾ
Solanum chenopodioides Lam. 1236 ചിത്രങ്ങൾ
Solanum dulcamara L. 10729 ചിത്രങ്ങൾ
Solanum lycopersicum L. 5872 ചിത്രങ്ങൾ
Solanum lyratum Thunb. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Solanum nigrum L. 10403 ചിത്രങ്ങൾ
Solanum torvum Sw. 758 ചിത്രങ്ങൾ
Solanum virginianum L. 124 ചിത്രങ്ങൾ
Solidago canadensis L. 11349 ചിത്രങ്ങൾ
Solidago gigantea Aiton 3891 ചിത്രങ്ങൾ
Solidago minutissima (Makino) Kitam. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Sonchus arvensis L. 3075 ചിത്രങ്ങൾ
Sonchus asper (L.) Hill 10101 ചിത്രങ്ങൾ
Sonchus oleraceus L. 9524 ചിത്രങ്ങൾ
Sorbaria sorbifolia (L.) A.Braun 1710 ചിത്രങ്ങൾ
Sorbus alnifolia (Siebold & Zucc.) K.Koch 15 ചിത്രങ്ങൾ
Sorbus commixta Hedl. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Sorbus matsumurana (Makino) Koehne 6 ചിത്രങ്ങൾ
Sorghum bicolor (L.) Moench 1632 ചിത്രങ്ങൾ
Sorghum halepense (L.) Pers. 2138 ചിത്രങ്ങൾ
Sparganium angustifolium Michx. 226 ചിത്രങ്ങൾ
Sparganium emersum Rehmann 150 ചിത്രങ്ങൾ
Sparganium eurycarpum Engelm. 40 ചിത്രങ്ങൾ
Spartium junceum L. 4489 ചിത്രങ്ങൾ
Spermacoce hispida L. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Sphagneticola calendulacea (L.) Pruski 7 ചിത്രങ്ങൾ
Spinifex littoreus (Burm.f.) Merr. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Spiraea betulifolia Pall. 42 ചിത്രങ്ങൾ
Spiraea blumei G.Don 3 ചിത്രങ്ങൾ
Spiraea cantoniensis Lour. 1015 ചിത്രങ്ങൾ
Spiraea chamaedryfolia L. 770 ചിത്രങ്ങൾ
Spiraea faurieana C.K.Schneid. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Spiraea japonica L.f. 7563 ചിത്രങ്ങൾ
Spiraea media Schmidt 16 ചിത്രങ്ങൾ
Spiraea miyabei Koidz. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Spiraea nipponica Maxim. 895 ചിത്രങ്ങൾ
Spiraea prunifolia Siebold & Zucc. 72 ചിത്രങ്ങൾ
Spiraea salicifolia L. 307 ചിത്രങ്ങൾ
Spiraea thunbergii Siebold ex Blume 752 ചിത്രങ്ങൾ
Spiranthes sinensis (Pers.) Ames 42 ചിത്രങ്ങൾ
Spirodela polyrhiza (L.) Schleid. 101 ചിത്രങ്ങൾ
Spodiopogon sibiricus Trin. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Sporobolus fertilis (Steud.) Clayton 4 ചിത്രങ്ങൾ
Spuriopimpinella calycina (Maxim.) Kitag. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Stachyurus praecox Siebold & Zucc. 62 ചിത്രങ്ങൾ
Staphylea bumalda DC. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Stellaria alsine Grimm 153 ചിത്രങ്ങൾ
Stellaria longifolia Muhl. ex Willd. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Stellaria palustris Ehrh. ex Hoffm. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Stephania japonica (Thunb.) Miers 14 ചിത്രങ്ങൾ
Stewartia monadelpha Siebold & Zucc. 25 ചിത്രങ്ങൾ
Stewartia pseudocamellia Maxim. 35 ചിത്രങ്ങൾ
Streptopus amplexifolius (L.) DC. 447 ചിത്രങ്ങൾ
Streptopus streptopoides (Ledeb.) Frye & Rigg 10 ചിത്രങ്ങൾ
Stuckenia pectinata (L.) Börner 75 ചിത്രങ്ങൾ
Styphnolobium japonicum (L.) Schott 892 ചിത്രങ്ങൾ
Styrax japonicus Siebold & Zucc. 133 ചിത്രങ്ങൾ
Styrax obassia Siebold & Zucc. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Swertia bimaculata (Siebold & Zucc.) Hook.f. & Thomson ex C.B.Clarke 2 ചിത്രങ്ങൾ
Swertia japonica (Schult.) Makino 2 ചിത്രങ്ങൾ
Swertia perennis L. 483 ചിത്രങ്ങൾ
Symplocarpus renifolius Schott ex Tzvelev 12 ചിത്രങ്ങൾ
Symplocos cochinchinensis (Lour.) S.Moore 18 ചിത്രങ്ങൾ
Symplocos paniculata Miq. 14 ചിത്രങ്ങൾ
Synedrella nodiflora (L.) Gaertn. 381 ചിത്രങ്ങൾ
Synurus deltoides (Aiton) Nakai 2 ചിത്രങ്ങൾ
Synurus excelsus (Makino) Kitam. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Synurus pungens (Franch. & Sav.) Kitam. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Syringa reticulata (Blume) H.Hara 120 ചിത്രങ്ങൾ
Syzygium buxifolium Hook. & Arn. 14 ചിത്രങ്ങൾ
Tagetes minuta L. 621 ചിത്രങ്ങൾ
Tamarix chinensis Lour. 96 ചിത്രങ്ങൾ
Tanacetum vulgare L. 13110 ചിത്രങ്ങൾ
Taraxacum albidum Dahlst. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Taraxacum mongolicum Hand.-Mazz. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Taraxacum platycarpum Dahlst. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Taxus cuspidata Siebold & Zucc. 696 ചിത്രങ്ങൾ
Tetrapanax papyrifer (Hook.) K.Koch 705 ചിത്രങ്ങൾ
Teucrium viscidum Blume 3 ചിത്രങ്ങൾ
Thalictrum rochebruneanum Franch. & Sav. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Thelypteris beddomei (Baker) Ching 1 ചിത്രങ്ങൾ
Thelypteris interrupta (Willd.) K.Iwats. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Thelypteris limbosperma (All.) H.P.Fuchs 4 ചിത്രങ്ങൾ
Thelypteris palustris Schott 231 ചിത്രങ്ങൾ
Themeda triandra Forssk. 159 ചിത്രങ്ങൾ
Thermopsis lanceolata R.Br. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Thladiantha dubia Bunge 83 ചിത്രങ്ങൾ
Thlaspi arvense L. 1920 ചിത്രങ്ങൾ
Thuja standishii (Gordon) Carrière 3 ചിത്രങ്ങൾ
Thujopsis dolabrata (L.f.) Siebold & Zucc. 288 ചിത്രങ്ങൾ
Thymus quinquecostatus Celak. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Tiarella polyphylla D.Don 7 ചിത്രങ്ങൾ
Tilia japonica (Miq.) Simonk. 12 ചിത്രങ്ങൾ
Tilia kiusiana Makino & Shiras. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Tilia mandshurica Rupr. & Maxim. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Tilia miqueliana Maxim. 12 ചിത്രങ്ങൾ
Torenia asiatica L. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Torreya nucifera (L.) Siebold & Zucc. 32 ചിത്രങ്ങൾ
Torreyochloa pallida (Torr.) Church 10 ചിത്രങ്ങൾ
Tournefortia sibirica L. 15 ചിത്രങ്ങൾ
Toxicodendron succedaneum (L.) Kuntze 33 ചിത്രങ്ങൾ
Toxicodendron trichocarpum (Miq.) Kuntze 3 ചിത്രങ്ങൾ
Trachelospermum asiaticum (Siebold & Zucc.) Nakai 189 ചിത്രങ്ങൾ
Trachelospermum jasminoides (Lindl.) Lem. 6545 ചിത്രങ്ങൾ
Trachycarpus fortunei (Hook.) H.Wendl. 2691 ചിത്രങ്ങൾ
Tradescantia fluminensis Vell. 5106 ചിത്രങ്ങൾ
Trautvetteria palmata (Michx.) Fisch. & C.A.Mey. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Triadica sebifera (L.) Small 466 ചിത്രങ്ങൾ
Triantha japonica (Miq.) Baker 1 ചിത്രങ്ങൾ
Tribulus terrestris L. 1605 ചിത്രങ്ങൾ
Trichophorum alpinum (L.) Pers. 117 ചിത്രങ്ങൾ
Trichophorum cespitosum (L.) Hartm. 290 ചിത്രങ്ങൾ
Trichosanthes kirilowii Maxim. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Tricyrtis affinis Makino 2 ചിത്രങ്ങൾ
Tricyrtis hirta (Thunb.) Hook. 524 ചിത്രങ്ങൾ
Tricyrtis latifolia Maxim. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Tricyrtis macropoda Miq. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Tricyrtis perfoliata Masam. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Tridax procumbens L. 362 ചിത്രങ്ങൾ
Trifolium angustifolium L. 1193 ചിത്രങ്ങൾ
Trifolium arvense L. 2492 ചിത്രങ്ങൾ
Trifolium aureum Pollich 547 ചിത്രങ്ങൾ
Trifolium campestre Schreb. 2824 ചിത്രങ്ങൾ
Trifolium dubium Sibth. 2143 ചിത്രങ്ങൾ
Trifolium fragiferum L. 712 ചിത്രങ്ങൾ
Trifolium glomeratum L. 114 ചിത്രങ്ങൾ
Trifolium hirtum All. 252 ചിത്രങ്ങൾ
Trifolium hybridum L. 942 ചിത്രങ്ങൾ
Trifolium incarnatum L. 4586 ചിത്രങ്ങൾ
Trifolium medium L. 1316 ചിത്രങ്ങൾ
Trifolium pratense L. 14447 ചിത്രങ്ങൾ
Trifolium repens L. 9937 ചിത്രങ്ങൾ
Trifolium resupinatum L. 940 ചിത്രങ്ങൾ
Trifolium subterraneum L. 423 ചിത്രങ്ങൾ
Trifolium tomentosum L. 383 ചിത്രങ്ങൾ
Triglochin maritima L. 158 ചിത്രങ്ങൾ
Triglochin palustris L. 65 ചിത്രങ്ങൾ
Triodanis perfoliata (L.) Nieuwl. 413 ചിത്രങ്ങൾ
Triosteum pinnatifidum Maxim. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Triosteum sinuatum Maxim. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Tripolium pannonicum (Jacq.) Dobrocz. 1584 ചിത്രങ്ങൾ
Tripora divaricata (Maxim.) P.D.Cantino 2 ചിത്രങ്ങൾ
Trisetum spicatum (L.) K.Richt. 38 ചിത്രങ്ങൾ
Triticum aestivum L. 20258 ചിത്രങ്ങൾ
Trochodendron aralioides Siebold & Zucc. 49 ചിത്രങ്ങൾ
Tsuga diversifolia (Maxim.) Mast. 24 ചിത്രങ്ങൾ
Tsuga sieboldii Carrière 3 ചിത്രങ്ങൾ
Typha domingensis Pers. 169 ചിത്രങ്ങൾ
Typha latifolia L. 2696 ചിത്രങ്ങൾ
Typha laxmannii Lepech. 15 ചിത്രങ്ങൾ
Ulex europaeus L. 5909 ചിത്രങ്ങൾ
Ulmus parvifolia Jacq. 621 ചിത്രങ്ങൾ
Urena lobata L. 728 ചിത്രങ്ങൾ
Urochloa maxima (Jacq.) R.D.Webster 1 ചിത്രങ്ങൾ
Utricularia australis R.Br. 213 ചിത്രങ്ങൾ
Utricularia gibba L. 50 ചിത്രങ്ങൾ
Utricularia inflata Walter 1 ചിത്രങ്ങൾ
Utricularia intermedia Hayne 66 ചിത്രങ്ങൾ
Utricularia minor L. 122 ചിത്രങ്ങൾ
Utricularia ochroleuca R.W.Hartm. 13 ചിത്രങ്ങൾ
Utricularia uliginosa Vahl 20 ചിത്രങ്ങൾ
Vaccinium myrtillus L. 3895 ചിത്രങ്ങൾ
Vaccinium ovalifolium Sm. 35 ചിത്രങ്ങൾ
Vaccinium praestans Lamb. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Vallisneria natans (Lour.) H.Hara 1 ചിത്രങ്ങൾ
Vanda falcata (Thunb.) Beer 1 ചിത്രങ്ങൾ
Verbena officinalis L. 5755 ചിത്രങ്ങൾ
Verbesina alternifolia (L.) Britton ex Kearney 412 ചിത്രങ്ങൾ
Veronica miqueliana Nakai 1 ചിത്രങ്ങൾ
Veronicastrum sibiricum (L.) Pennell 57 ചിത്രങ്ങൾ
Viburnum dilatatum Thunb. 63 ചിത്രങ്ങൾ
Viburnum japonicum (Thunb.) Spreng. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Viburnum phlebotrichum Siebold & Zucc. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Viburnum sargentii Koehne 62 ചിത്രങ്ങൾ
Viburnum sieboldii Miq. 40 ചിത്രങ്ങൾ
Vicia cracca L. 4776 ചിത്രങ്ങൾ
Vicia hirsuta (L.) Gray 1292 ചിത്രങ്ങൾ
Vicia japonica A.Gray 1 ചിത്രങ്ങൾ
Vicia sativa L. 9552 ചിത്രങ്ങൾ
Vicia tetrasperma (L.) Schreb. 373 ചിത്രങ്ങൾ
Vicia unijuga A.Braun 2 ചിത്രങ്ങൾ
Vigna angularis (Willd.) Ohwi & H.Ohashi 1 ചിത്രങ്ങൾ
Vigna marina (Burm.) Merr. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Vigna umbellata (Thunb.) Ohwi & H.Ohashi 10 ചിത്രങ്ങൾ
Vigna vexillata (L.) A.Rich. 47 ചിത്രങ്ങൾ
Viola biflora L. 754 ചിത്രങ്ങൾ
Viola bissetii Maxim. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Viola diffusa Ging. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Viola grypoceras A.Gray 3 ചിത്രങ്ങൾ
Viola inconspicua Blume 5 ചിത്രങ്ങൾ
Viola keiskei Miq. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Viola mirabilis L. 140 ചിത്രങ്ങൾ
Viola orientalis (Maxim.) W.Becker 1 ചിത്രങ്ങൾ
Viola selkirkii Pursh ex Goldie 7 ചിത്രങ്ങൾ
Vitex negundo L. 145 ചിത്രങ്ങൾ
Vitex trifolia L. 400 ചിത്രങ്ങൾ
Vitis amurensis Rupr. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Vitis coignetiae Pulliat ex Planch. 27 ചിത്രങ്ങൾ
Vitis flexuosa Thunb. 14 ചിത്രങ്ങൾ
Volkameria inermis L. 157 ചിത്രങ്ങൾ
Wahlenbergia marginata (Thunb.) A.DC. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Waldsteinia fragarioides (Michx.) Tratt. 19 ചിത്രങ്ങൾ
Waldsteinia ternata (Stephan) Fritsch 136 ചിത്രങ്ങൾ
Weigela japonica Thunb. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Wisteria brachybotrys Siebold & Zucc. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Wisteria floribunda (Willd.) DC. 899 ചിത്രങ്ങൾ
Wolffia globosa (Roxb.) Hartog & Plas 1 ചിത്രങ്ങൾ
Woodsia alpina (Bolton) Gray 60 ചിത്രങ്ങൾ
Woodsia ilvensis (L.) R.Br. 47 ചിത്രങ്ങൾ
Woodwardia unigemmata (Makino) Nakai 9 ചിത്രങ്ങൾ
Xanthium spinosum L. 718 ചിത്രങ്ങൾ
Youngia japonica (L.) DC. 759 ചിത്രങ്ങൾ
Zannichellia palustris L. 47 ചിത്രങ്ങൾ
Zanthoxylum ailanthoides Siebold & Zucc. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Zanthoxylum armatum DC. 160 ചിത്രങ്ങൾ
Zanthoxylum schinifolium Siebold & Zucc. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Zea mays L. 23345 ചിത്രങ്ങൾ
Zelkova serrata (Thunb.) Makino 1126 ചിത്രങ്ങൾ
Zeuxine strateumatica (L.) Schltr. 43 ചിത്രങ്ങൾ
Zingiber mioga (Thunb.) Roscoe 8 ചിത്രങ്ങൾ
Ziziphus jujuba Mill. 1822 ചിത്രങ്ങൾ
Zornia gibbosa Span. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Zostera marina L. 82 ചിത്രങ്ങൾ
Zoysia japonica Steud. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Zoysia matrella (L.) Merr. 11 ചിത്രങ്ങൾ