ജപ്പാൻ ജപ്പാനിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Achyranthes bidentata Blume

പെരുംകടലാടി
Amaranthaceae 2 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Achyranthes bidentata
Achyranthes bidentata

Alternanthera philoxeroides (Mart.) Griseb.

 
Amaranthaceae 211 158 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Alternanthera philoxeroides
Alternanthera philoxeroides
Alternanthera philoxeroides
Alternanthera philoxeroides

Amaranthus albus L.

 
Amaranthaceae 267 208 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Amaranthus albus
Amaranthus albus
Amaranthus albus
Amaranthus albus

Amaranthus blitoides S.Watson

 
Amaranthaceae 214 136 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Amaranthus blitoides
Amaranthus blitoides
Amaranthus blitoides
Amaranthus blitoides

Amaranthus blitum L.

 
Amaranthaceae 1,092 886 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Amaranthus blitum
Amaranthus blitum
Amaranthus blitum
Amaranthus blitum

Amaranthus caudatus L.

 
Amaranthaceae 1,955 1,671 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Amaranthus caudatus
Amaranthus caudatus
Amaranthus caudatus
Amaranthus caudatus

Amaranthus cruentus L.

 
Amaranthaceae 484 395 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Amaranthus cruentus
Amaranthus cruentus
Amaranthus cruentus
Amaranthus cruentus

Amaranthus deflexus L.

 
Amaranthaceae 886 643 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Amaranthus deflexus
Amaranthus deflexus
Amaranthus deflexus
Amaranthus deflexus

Amaranthus hybridus L.

 
Amaranthaceae 728 525 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Amaranthus hybridus
Amaranthus hybridus
Amaranthus hybridus
Amaranthus hybridus

Amaranthus retroflexus L.

 
Amaranthaceae 4,815 3,577 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Amaranthus retroflexus
Amaranthus retroflexus
Amaranthus retroflexus
Amaranthus retroflexus

Amaranthus spinosus L.

മുള്ളൻ ചീര
Amaranthaceae 672 550 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Amaranthus spinosus
Amaranthus spinosus
Amaranthus spinosus
Amaranthus spinosus

Amaranthus tricolor L.

മധുരച്ചീര
Amaranthaceae 409 372 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Amaranthus tricolor
Amaranthus tricolor
Amaranthus tricolor
Amaranthus tricolor

Atriplex littoralis L.

 
Amaranthaceae 135 75 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Atriplex littoralis
Atriplex littoralis
Atriplex littoralis
Atriplex littoralis

Atriplex prostrata Boucher ex DC.

 
Amaranthaceae 760 453 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Atriplex prostrata
Atriplex prostrata
Atriplex prostrata
Atriplex prostrata

Bassia scoparia (L.) A.J.Scott

 
Amaranthaceae 42 35 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Bassia scoparia
Bassia scoparia
Bassia scoparia
Bassia scoparia

Blutaparon vermiculare (L.) Mears

 
Amaranthaceae 34 16 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Blutaparon vermiculare
Blutaparon vermiculare
Blutaparon vermiculare
Blutaparon vermiculare

Celosia argentea L. LC

മയിലോശിക
Amaranthaceae 5,758 4,996 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Celosia argentea
Celosia argentea
Celosia argentea
Celosia argentea
Chenopodiastrum hybridum
Chenopodiastrum hybridum
Chenopodiastrum hybridum
Chenopodiastrum hybridum

Chenopodium album L.

 
Amaranthaceae 9,601 7,562 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Chenopodium album
Chenopodium album
Chenopodium album
Chenopodium album

Chenopodium ficifolium Sm.

 
Amaranthaceae 246 187 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Chenopodium ficifolium
Chenopodium ficifolium
Chenopodium ficifolium
Chenopodium ficifolium

Chenopodium giganteum D.Don

 
Amaranthaceae 133 106 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Chenopodium giganteum
Chenopodium giganteum
Chenopodium giganteum
Chenopodium giganteum

Dysphania pumilio (R.Br.) Mosyakin & Clemants

 
Amaranthaceae 121 68 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Dysphania pumilio
Dysphania pumilio
Dysphania pumilio
Dysphania pumilio

Froelichia gracilis (Hook.) Moq.

 
Amaranthaceae 31 24 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Froelichia gracilis
Froelichia gracilis
Froelichia gracilis
Froelichia gracilis

Gomphrena globosa L.

വാടാർമല്ലി
Amaranthaceae 1,592 1,312 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Gomphrena globosa
Gomphrena globosa
Gomphrena globosa
Gomphrena globosa

Oxybasis glauca (L.) S.Fuentes, Uotila & Borsch

 
Amaranthaceae 112 60 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Oxybasis glauca
Oxybasis glauca
Oxybasis glauca
Oxybasis glauca