ജപ്പാൻ ജപ്പാനിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Allium schoenoprasum L. LC

 
Amaryllidaceae 2,520 2,118 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Allium schoenoprasum
Allium schoenoprasum
Allium schoenoprasum
Allium schoenoprasum

Allium thunbergii G.Don DD

 
Amaryllidaceae 3 1 നിരീക്ഷണം
Allium thunbergii
Allium thunbergii
Allium thunbergii

Allium tuberosum Rottler ex Spreng.

 
Amaryllidaceae 315 269 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Allium tuberosum
Allium tuberosum
Allium tuberosum
Allium tuberosum

Crinum asiaticum L.

 
Amaryllidaceae 775 635 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Crinum asiaticum
Crinum asiaticum
Crinum asiaticum
Crinum asiaticum

Leucojum vernum L. LC

 
Amaryllidaceae 1,496 1,232 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Leucojum vernum
Leucojum vernum
Leucojum vernum
Leucojum vernum

Lycoris × albiflora Koidz.

 
Amaryllidaceae 6 5 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Lycoris × albiflora
Lycoris × albiflora
Lycoris × albiflora
Lycoris × albiflora

Lycoris radiata (L'Hér.) Herb.

 
Amaryllidaceae 186 160 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Lycoris radiata
Lycoris radiata
Lycoris radiata
Lycoris radiata

Lycoris sanguinea Maxim.

 
Amaryllidaceae 4 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Lycoris sanguinea
Lycoris sanguinea
Lycoris sanguinea
Lycoris sanguinea

Lycoris squamigera Maxim.

 
Amaryllidaceae 231 217 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Lycoris squamigera
Lycoris squamigera
Lycoris squamigera
Lycoris squamigera

Narcissus tazetta L.

നാർസിസസ് ടസെറ്റ
Amaryllidaceae 1,423 1,228 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Narcissus tazetta
Narcissus tazetta
Narcissus tazetta
Narcissus tazetta