ജപ്പാൻ ജപ്പാനിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Rhus chinensis Mill. LC

 
Anacardiaceae 13 8 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Rhus chinensis
Rhus chinensis
Rhus chinensis
Rhus chinensis

Toxicodendron succedaneum (L.) Kuntze LC

 
Anacardiaceae 1 1 നിരീക്ഷണം
Toxicodendron succedaneum

Toxicodendron trichocarpum (Miq.) Kuntze LC

 
Anacardiaceae 3 1 നിരീക്ഷണം
Toxicodendron trichocarpum
Toxicodendron trichocarpum
Toxicodendron trichocarpum