ജപ്പാൻ ജപ്പാനിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Rhus chinensis Mill. LC

 
Anacardiaceae 20 12 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Rhus chinensis
Rhus chinensis
Rhus chinensis
Rhus chinensis

Toxicodendron succedaneum (L.) Kuntze LC

 
Anacardiaceae 33 29 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Toxicodendron succedaneum
Toxicodendron succedaneum
Toxicodendron succedaneum
Toxicodendron succedaneum