ജപ്പാൻ ജപ്പാനിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Amsonia elliptica (Thunb.) Roem. & Schult.

 
Apocynaceae 8 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Amsonia elliptica
Amsonia elliptica
Amsonia elliptica
Amsonia elliptica

Apocynum venetum L.

 
Apocynaceae 27 11 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Apocynum venetum
Apocynum venetum
Apocynum venetum
Apocynum venetum

Asclepias curassavica L.

 
Apocynaceae 2,076 1,670 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Asclepias curassavica
Asclepias curassavica
Asclepias curassavica
Asclepias curassavica

Hoya carnosa (L.f.) R.Br.

 
Apocynaceae 3,792 3,438 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Hoya carnosa
Hoya carnosa
Hoya carnosa
Hoya carnosa

Nerium oleander L. LC

 
Apocynaceae 18,995 16,075 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Nerium oleander
Nerium oleander
Nerium oleander
Nerium oleander

Trachelospermum asiaticum (Siebold & Zucc.) Nakai

 
Apocynaceae 220 160 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Trachelospermum asiaticum
Trachelospermum asiaticum
Trachelospermum asiaticum
Trachelospermum asiaticum

Trachelospermum jasminoides (Lindl.) Lem.

 
Apocynaceae 7,333 6,150 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Trachelospermum jasminoides
Trachelospermum jasminoides
Trachelospermum jasminoides
Trachelospermum jasminoides