ജപ്പാൻ ജപ്പാനിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Apocynum venetum L.

 
Apocynaceae 8 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Apocynum venetum
Apocynum venetum
Apocynum venetum
Apocynum venetum

Asclepias curassavica L.

ചെമ്മുള്ളി
Apocynaceae 1,679 1,343 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Asclepias curassavica
Asclepias curassavica
Asclepias curassavica
Asclepias curassavica

Hoya carnosa (L.f.) R.Br.

 
Apocynaceae 2,771 2,524 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Hoya carnosa
Hoya carnosa
Hoya carnosa
Hoya carnosa

Nerium oleander L. LC

അരളി
Apocynaceae 14,103 11,994 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Nerium oleander
Nerium oleander
Nerium oleander
Nerium oleander

Trachelospermum asiaticum (Siebold & Zucc.) Nakai

 
Apocynaceae 113 77 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Trachelospermum asiaticum
Trachelospermum asiaticum
Trachelospermum asiaticum
Trachelospermum asiaticum

Trachelospermum jasminoides (Lindl.) Lem.

 
Apocynaceae 5,226 4,386 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Trachelospermum jasminoides
Trachelospermum jasminoides
Trachelospermum jasminoides
Trachelospermum jasminoides