ജപ്പാൻ ജപ്പാനിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Alocasia cucullata (Lour.) G.Don

 
Araceae 473 431 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Alocasia cucullata
Alocasia cucullata
Alocasia cucullata
Alocasia cucullata

Amorphophallus kiusianus (Makino) Makino

 
Araceae 1 1 നിരീക്ഷണം
Amorphophallus kiusianus

Arisaema ringens (Thunb.) Schott

 
Araceae 4 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Arisaema ringens
Arisaema ringens
Arisaema ringens
Arisaema ringens

Arisaema serratum (Thunb.) Schott

 
Araceae 3 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Arisaema serratum
Arisaema serratum
Arisaema serratum

Arisaema sikokianum Franch. & Sav.

 
Araceae 3 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Arisaema sikokianum
Arisaema sikokianum
Arisaema sikokianum

Calla palustris L. LC

 
Araceae 679 553 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Calla palustris
Calla palustris
Calla palustris
Calla palustris

Colocasia esculenta (L.) Schott LC

 
Araceae 2,183 1,942 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Colocasia esculenta
Colocasia esculenta
Colocasia esculenta
Colocasia esculenta

Lemna aequinoctialis Welw. LC

 
Araceae 26 18 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Lemna aequinoctialis
Lemna aequinoctialis
Lemna aequinoctialis
Lemna aequinoctialis

Lemna gibba L. LC

 
Araceae 54 33 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Lemna gibba
Lemna gibba
Lemna gibba
Lemna gibba

Lemna minor L. LC

 
Araceae 436 352 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Lemna minor
Lemna minor
Lemna minor
Lemna minor

Lemna minuta Kunth LC

 
Araceae 77 49 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Lemna minuta
Lemna minuta
Lemna minuta
Lemna minuta

Lemna trisulca L. LC

 
Araceae 88 58 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Lemna trisulca
Lemna trisulca
Lemna trisulca
Lemna trisulca

Lemna turionifera Landolt LC

 
Araceae 9 9 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Lemna turionifera
Lemna turionifera
Lemna turionifera
Lemna turionifera

Pinellia ternata (Thunb.) Makino

 
Araceae 1 1 നിരീക്ഷണം
Pinellia ternata

Pistia stratiotes L. LC

പിസ്ടിയ
Araceae 533 469 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Pistia stratiotes
Pistia stratiotes
Pistia stratiotes
Pistia stratiotes

Spirodela polyrhiza (L.) Schleid. LC

 
Araceae 86 37 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Spirodela polyrhiza
Spirodela polyrhiza
Spirodela polyrhiza
Spirodela polyrhiza