ജപ്പാൻ ജപ്പാനിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Livistona chinensis (Jacq.) R.Br. ex Mart.

 
Arecaceae 367 273 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Livistona chinensis
Livistona chinensis
Livistona chinensis
Livistona chinensis

Rhapis excelsa (Thunb.) A.Henry

 
Arecaceae 4 4 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Rhapis excelsa
Rhapis excelsa
Rhapis excelsa
Rhapis excelsa

Rhapis humilis Blume

 
Arecaceae 75 57 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Rhapis humilis
Rhapis humilis
Rhapis humilis
Rhapis humilis

Trachycarpus fortunei (Hook.) H.Wendl.

 
Arecaceae 1,723 1,353 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Trachycarpus fortunei
Trachycarpus fortunei
Trachycarpus fortunei
Trachycarpus fortunei