ജപ്പാൻ ജപ്പാനിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Asparagus cochinchinensis (Lour.) Merr. DD

 
Asparagaceae 4 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Asparagus cochinchinensis
Asparagus cochinchinensis
Asparagus cochinchinensis
Asparagus cochinchinensis

Asparagus schoberioides Kunth LC

 
Asparagaceae 2 1 നിരീക്ഷണം
Asparagus schoberioides
Asparagus schoberioides

Aspidistra elatior Blume

 
Asparagaceae 830 746 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aspidistra elatior
Aspidistra elatior
Aspidistra elatior
Aspidistra elatior

Barnardia japonica (Thunb.) Schult. & Schult.f.

 
Asparagaceae 6 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Barnardia japonica
Barnardia japonica
Barnardia japonica
Barnardia japonica

Hosta capitata (Koidz.) Nakai

 
Asparagaceae 3 1 നിരീക്ഷണം
Hosta capitata
Hosta capitata
Hosta capitata

Hosta longipes (Franch. & Sav.) Matsum.

 
Asparagaceae 17 9 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Hosta longipes
Hosta longipes
Hosta longipes
Hosta longipes

Hosta longissima F.Maek.

 
Asparagaceae 2 1 നിരീക്ഷണം
Hosta longissima
Hosta longissima

Hosta plantaginea (Lam.) Asch.

 
Asparagaceae 6,947 5,913 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Hosta plantaginea
Hosta plantaginea
Hosta plantaginea
Hosta plantaginea

Hosta sieboldiana (Hook.) Engl.

 
Asparagaceae 135 115 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Hosta sieboldiana
Hosta sieboldiana
Hosta sieboldiana
Hosta sieboldiana

Hosta sieboldii (Paxton) J.W.Ingram

 
Asparagaceae 12 9 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Hosta sieboldii
Hosta sieboldii
Hosta sieboldii
Hosta sieboldii

Hosta venusta F.Maek.

 
Asparagaceae 4 1 നിരീക്ഷണം
Hosta venusta
Hosta venusta
Hosta venusta
Hosta venusta

Liriope minor (Maxim.) Makino

 
Asparagaceae 2 1 നിരീക്ഷണം
Liriope minor
Liriope minor

Liriope muscari (Decne.) L.H.Bailey

 
Asparagaceae 879 693 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Liriope muscari
Liriope muscari
Liriope muscari
Liriope muscari

Liriope spicata Lour.

 
Asparagaceae 11 7 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Liriope spicata
Liriope spicata
Liriope spicata
Liriope spicata

Maianthemum bifolium (L.) F.W.Schmidt

 
Asparagaceae 1,628 1,220 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Maianthemum bifolium
Maianthemum bifolium
Maianthemum bifolium
Maianthemum bifolium

Ophiopogon japonicus (Thunb.) Ker Gawl.

 
Asparagaceae 168 143 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Ophiopogon japonicus
Ophiopogon japonicus
Ophiopogon japonicus
Ophiopogon japonicus

Ophiopogon planiscapus Nakai

 
Asparagaceae 492 426 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Ophiopogon planiscapus
Ophiopogon planiscapus
Ophiopogon planiscapus
Ophiopogon planiscapus

Polygonatum humile Fisch. ex Maxim.

 
Asparagaceae 1 1 നിരീക്ഷണം
Polygonatum humile

Polygonatum odoratum (Mill.) Druce

 
Asparagaceae 2,950 2,235 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Polygonatum odoratum
Polygonatum odoratum
Polygonatum odoratum
Polygonatum odoratum

Reineckea carnea (Andrews) Kunth

 
Asparagaceae 2 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Reineckea carnea
Reineckea carnea

Rohdea japonica (Thunb.) Roth

 
Asparagaceae 17 14 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Rohdea japonica
Rohdea japonica
Rohdea japonica
Rohdea japonica