ജപ്പാൻ ജപ്പാനിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Achillea alpina L.

 
Asteraceae 8 6 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Achillea alpina
Achillea alpina
Achillea alpina
Achillea alpina

Achillea millefolium L. LC

അച്ചില്ലി മില്ലെഫോളിയം
Asteraceae 22,935 19,284 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Achillea millefolium
Achillea millefolium
Achillea millefolium
Achillea millefolium

Adenocaulon himalaicum Edgew.

 
Asteraceae 7 4 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Adenocaulon himalaicum
Adenocaulon himalaicum
Adenocaulon himalaicum
Adenocaulon himalaicum

Ainsliaea apiculata Sch.Bip.

 
Asteraceae 1 1 നിരീക്ഷണം
Ainsliaea apiculata

Ajania pacifica (Nakai) K.Bremer & Humphries

 
Asteraceae 139 98 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Ajania pacifica
Ajania pacifica
Ajania pacifica
Ajania pacifica

Ambrosia artemisiifolia L.

 
Asteraceae 3,571 2,775 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Ambrosia artemisiifolia
Ambrosia artemisiifolia
Ambrosia artemisiifolia
Ambrosia artemisiifolia

Anaphalis margaritacea (L.) Benth. & Hook.f.

 
Asteraceae 199 159 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Anaphalis margaritacea
Anaphalis margaritacea
Anaphalis margaritacea
Anaphalis margaritacea

Antennaria dioica (L.) Gaertn.

 
Asteraceae 1,265 795 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Antennaria dioica
Antennaria dioica
Antennaria dioica
Antennaria dioica

Anthemis arvensis L.

 
Asteraceae 2,644 2,036 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Anthemis arvensis
Anthemis arvensis
Anthemis arvensis
Anthemis arvensis

Anthemis cotula L.

 
Asteraceae 1,005 817 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Anthemis cotula
Anthemis cotula
Anthemis cotula
Anthemis cotula

Arctium lappa L.

 
Asteraceae 7,435 5,978 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Arctium lappa
Arctium lappa
Arctium lappa
Arctium lappa

Artemisia absinthium L.

 
Asteraceae 3,469 2,818 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Artemisia absinthium
Artemisia absinthium
Artemisia absinthium
Artemisia absinthium

Artemisia annua L.

ആർ​ട്ടി​മീ​സിയ ആ​നു​വ
Asteraceae 2,255 1,854 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Artemisia annua
Artemisia annua
Artemisia annua
Artemisia annua

Artemisia dracunculus L.

 
Asteraceae 1,439 1,217 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Artemisia dracunculus
Artemisia dracunculus
Artemisia dracunculus
Artemisia dracunculus

Artemisia gmelinii Weber ex Stechm.

 
Asteraceae 6 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Artemisia gmelinii
Artemisia gmelinii
Artemisia gmelinii
Artemisia gmelinii

Artemisia lancea Vaniot

 
Asteraceae 1 1 നിരീക്ഷണം
Artemisia lancea

Artemisia princeps Pamp.

 
Asteraceae 5 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Artemisia princeps
Artemisia princeps
Artemisia princeps
Artemisia princeps

Artemisia schmidtiana Maxim.

ആർട്ടിമീസിയ ഷ്മിഡ്ഷിയാന
Asteraceae 126 83 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Artemisia schmidtiana
Artemisia schmidtiana
Artemisia schmidtiana
Artemisia schmidtiana

Artemisia scoparia Waldst. & Kit.

 
Asteraceae 8 7 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Artemisia scoparia
Artemisia scoparia
Artemisia scoparia
Artemisia scoparia

Artemisia stelleriana Besser

 
Asteraceae 115 93 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Artemisia stelleriana
Artemisia stelleriana
Artemisia stelleriana
Artemisia stelleriana

Artemisia tilesii Ledeb.

 
Asteraceae 6 5 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Artemisia tilesii
Artemisia tilesii
Artemisia tilesii
Artemisia tilesii

Artemisia vulgaris L.

 
Asteraceae 13,191 10,365 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Artemisia vulgaris
Artemisia vulgaris
Artemisia vulgaris
Artemisia vulgaris

Aster ageratoides Turcz.

 
Asteraceae 46 23 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aster ageratoides
Aster ageratoides
Aster ageratoides
Aster ageratoides

Aster glehnii F.Schmidt

 
Asteraceae 2 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aster glehnii
Aster glehnii

Aster microcephalus (Miq.) Franch. & Sav.

 
Asteraceae 3 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aster microcephalus
Aster microcephalus
Aster microcephalus

Aster scaber Thunb.

 
Asteraceae 1 1 നിരീക്ഷണം
Aster scaber

Aster spathulifolius Maxim.

 
Asteraceae 4 1 നിരീക്ഷണം
Aster spathulifolius
Aster spathulifolius
Aster spathulifolius
Aster spathulifolius

Aster tataricus L.f.

 
Asteraceae 18 12 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aster tataricus
Aster tataricus
Aster tataricus
Aster tataricus

Bidens bipinnata L.

 
Asteraceae 1,123 1,006 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Bidens bipinnata
Bidens bipinnata
Bidens bipinnata
Bidens bipinnata

Bidens biternata (Lour.) Merr. & Sherff

 
Asteraceae 1 1 നിരീക്ഷണം
Bidens biternata

Bidens cernua L. LC

 
Asteraceae 357 243 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Bidens cernua
Bidens cernua
Bidens cernua
Bidens cernua

Bidens pilosa L.

സ്നേഹക്കൂറ
Asteraceae 2,141 1,572 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Bidens pilosa
Bidens pilosa
Bidens pilosa
Bidens pilosa

Bidens tripartita L. LC

 
Asteraceae 809 550 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Bidens tripartita
Bidens tripartita
Bidens tripartita
Bidens tripartita

Callistephus chinensis (L.) Nees

 
Asteraceae 3,001 2,591 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Callistephus chinensis
Callistephus chinensis
Callistephus chinensis
Callistephus chinensis

Carduus acanthoides L.

 
Asteraceae 1,986 1,459 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Carduus acanthoides
Carduus acanthoides
Carduus acanthoides
Carduus acanthoides

Carpesium abrotanoides L.

 
Asteraceae 16 12 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Carpesium abrotanoides
Carpesium abrotanoides
Carpesium abrotanoides
Carpesium abrotanoides

Carpesium cernuum L.

 
Asteraceae 16 10 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Carpesium cernuum
Carpesium cernuum
Carpesium cernuum
Carpesium cernuum

Carpesium rosulatum Miq.

 
Asteraceae 2 1 നിരീക്ഷണം
Carpesium rosulatum
Carpesium rosulatum

Carthamus tinctorius L.

ചെണ്ടൂരകം
Asteraceae 665 575 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Carthamus tinctorius
Carthamus tinctorius
Carthamus tinctorius
Carthamus tinctorius

Chrysanthemum × morifolium (Ramat.) Hemsl.

 
Asteraceae 3 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Chrysanthemum × morifolium
Chrysanthemum × morifolium
Chrysanthemum × morifolium

Chrysanthemum arcticum L.

 
Asteraceae 1 1 നിരീക്ഷണം
Chrysanthemum arcticum

Chrysanthemum indicum L.

 
Asteraceae 4,130 3,696 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Chrysanthemum indicum
Chrysanthemum indicum
Chrysanthemum indicum
Chrysanthemum indicum

Chrysanthemum zawadskii Herbich

 
Asteraceae 25 11 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Chrysanthemum zawadskii
Chrysanthemum zawadskii
Chrysanthemum zawadskii
Chrysanthemum zawadskii

Cirsium japonicum DC.

 
Asteraceae 1 1 നിരീക്ഷണം
Cirsium japonicum

Cirsium tenuipedunculatum Kadota

 
Asteraceae 2 1 നിരീക്ഷണം
Cirsium tenuipedunculatum
Cirsium tenuipedunculatum

Coreopsis tinctoria Nutt.

 
Asteraceae 2,380 2,164 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Coreopsis tinctoria
Coreopsis tinctoria
Coreopsis tinctoria
Coreopsis tinctoria

Crassocephalum crepidioides (Benth.) S.Moore

 
Asteraceae 159 118 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Crassocephalum crepidioides
Crassocephalum crepidioides
Crassocephalum crepidioides
Crassocephalum crepidioides

Crepidiastrum denticulatum (Houtt.) Pak & Kawano

 
Asteraceae 3 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Crepidiastrum denticulatum
Crepidiastrum denticulatum
Crepidiastrum denticulatum
Loading...