ജപ്പാൻ ജപ്പാനിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Achillea alpina L.

 
Asteraceae 3 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Achillea alpina
Achillea alpina
Achillea alpina

Achillea millefolium L. LC

അച്ചില്ലി മില്ലെഫോളിയം
Asteraceae 21,013 17,829 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Achillea millefolium
Achillea millefolium
Achillea millefolium
Achillea millefolium

Adenocaulon himalaicum Edgew.

 
Asteraceae 3 1 നിരീക്ഷണം
Adenocaulon himalaicum
Adenocaulon himalaicum
Adenocaulon himalaicum

Ajania pacifica (Nakai) K.Bremer & Humphries

 
Asteraceae 60 40 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Ajania pacifica
Ajania pacifica
Ajania pacifica
Ajania pacifica

Ambrosia artemisiifolia L.

 
Asteraceae 2,651 2,025 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Ambrosia artemisiifolia
Ambrosia artemisiifolia
Ambrosia artemisiifolia
Ambrosia artemisiifolia

Anaphalis margaritacea (L.) Benth. & Hook.f.

 
Asteraceae 148 118 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Anaphalis margaritacea
Anaphalis margaritacea
Anaphalis margaritacea
Anaphalis margaritacea

Antennaria dioica (L.) Gaertn.

 
Asteraceae 883 529 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Antennaria dioica
Antennaria dioica
Antennaria dioica
Antennaria dioica

Anthemis arvensis L.

 
Asteraceae 2,122 1,654 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Anthemis arvensis
Anthemis arvensis
Anthemis arvensis
Anthemis arvensis

Anthemis cotula L.

 
Asteraceae 744 609 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Anthemis cotula
Anthemis cotula
Anthemis cotula
Anthemis cotula

Arctium lappa L.

 
Asteraceae 5,538 4,469 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Arctium lappa
Arctium lappa
Arctium lappa
Arctium lappa

Artemisia absinthium L.

 
Asteraceae 2,555 2,085 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Artemisia absinthium
Artemisia absinthium
Artemisia absinthium
Artemisia absinthium

Artemisia annua L.

ആർ​ട്ടി​മീ​സിയ ആ​നു​വ
Asteraceae 1,625 1,332 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Artemisia annua
Artemisia annua
Artemisia annua
Artemisia annua

Artemisia dracunculus L.

ടർറഗോൺ
Asteraceae 984 841 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Artemisia dracunculus
Artemisia dracunculus
Artemisia dracunculus
Artemisia dracunculus

Artemisia princeps Pamp.

 
Asteraceae 1 1 നിരീക്ഷണം
Artemisia princeps

Artemisia schmidtiana Maxim.

ആർട്ടിമീസിയ ഷ്മിഡ്ഷിയാന
Asteraceae 90 58 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Artemisia schmidtiana
Artemisia schmidtiana
Artemisia schmidtiana
Artemisia schmidtiana

Artemisia scoparia Waldst. & Kit.

 
Asteraceae 1 1 നിരീക്ഷണം
Artemisia scoparia

Artemisia stelleriana Besser

 
Asteraceae 77 63 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Artemisia stelleriana
Artemisia stelleriana
Artemisia stelleriana
Artemisia stelleriana

Artemisia tilesii Ledeb.

 
Asteraceae 7 5 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Artemisia tilesii
Artemisia tilesii
Artemisia tilesii
Artemisia tilesii

Artemisia vulgaris L.

 
Asteraceae 10,195 8,038 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Artemisia vulgaris
Artemisia vulgaris
Artemisia vulgaris
Artemisia vulgaris

Aster ageratoides Turcz.

 
Asteraceae 15 8 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aster ageratoides
Aster ageratoides
Aster ageratoides
Aster ageratoides

Aster tataricus L.f.

 
Asteraceae 9 6 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aster tataricus
Aster tataricus
Aster tataricus
Aster tataricus

Bidens bipinnata L.

 
Asteraceae 1,446 1,236 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Bidens bipinnata
Bidens bipinnata
Bidens bipinnata
Bidens bipinnata

Bidens cernua L. LC

 
Asteraceae 275 181 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Bidens cernua
Bidens cernua
Bidens cernua
Bidens cernua

Bidens pilosa L.

സ്നേഹക്കൂറ
Asteraceae 1,585 1,165 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Bidens pilosa
Bidens pilosa
Bidens pilosa
Bidens pilosa

Bidens tripartita L. LC

 
Asteraceae 669 433 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Bidens tripartita
Bidens tripartita
Bidens tripartita
Bidens tripartita

Callistephus chinensis (L.) Nees

 
Asteraceae 2,489 2,142 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Callistephus chinensis
Callistephus chinensis
Callistephus chinensis
Callistephus chinensis

Carduus acanthoides L.

 
Asteraceae 1,363 999 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Carduus acanthoides
Carduus acanthoides
Carduus acanthoides
Carduus acanthoides

Carpesium abrotanoides L.

 
Asteraceae 7 6 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Carpesium abrotanoides
Carpesium abrotanoides
Carpesium abrotanoides
Carpesium abrotanoides

Carpesium cernuum L.

 
Asteraceae 11 5 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Carpesium cernuum
Carpesium cernuum
Carpesium cernuum
Carpesium cernuum

Carthamus tinctorius L.

ചെണ്ടൂരകം
Asteraceae 511 436 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Carthamus tinctorius
Carthamus tinctorius
Carthamus tinctorius
Carthamus tinctorius

Chrysanthemum arcticum L.

 
Asteraceae 1 1 നിരീക്ഷണം
Chrysanthemum arcticum

Chrysanthemum indicum L.

 
Asteraceae 2,970 2,649 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Chrysanthemum indicum
Chrysanthemum indicum
Chrysanthemum indicum
Chrysanthemum indicum

Chrysanthemum zawadskii Herbich

 
Asteraceae 19 8 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Chrysanthemum zawadskii
Chrysanthemum zawadskii
Chrysanthemum zawadskii
Chrysanthemum zawadskii

Cirsium japonicum DC.

 
Asteraceae 1 1 നിരീക്ഷണം
Cirsium japonicum

Coreopsis tinctoria Nutt.

 
Asteraceae 1,884 1,713 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Coreopsis tinctoria
Coreopsis tinctoria
Coreopsis tinctoria
Coreopsis tinctoria

Crassocephalum crepidioides (Benth.) S.Moore

 
Asteraceae 100 78 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Crassocephalum crepidioides
Crassocephalum crepidioides
Crassocephalum crepidioides
Crassocephalum crepidioides

Cyanthillium cinereum (L.) H.Rob.

 
Asteraceae 307 206 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cyanthillium cinereum
Cyanthillium cinereum
Cyanthillium cinereum
Cyanthillium cinereum

Eclipta prostrata (L.) L. LC

കയ്യോന്നി
Asteraceae 724 547 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Eclipta prostrata
Eclipta prostrata
Eclipta prostrata
Eclipta prostrata

Emilia sonchifolia (L.) DC.

മുയൽ ചെവിയൻ
Asteraceae 97 48 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Emilia sonchifolia
Emilia sonchifolia
Emilia sonchifolia
Emilia sonchifolia

Erigeron acris L.

 
Asteraceae 474 292 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Erigeron acris
Erigeron acris
Erigeron acris
Erigeron acris

Erigeron annuus (L.) Pers.

 
Asteraceae 3,253 2,657 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Erigeron annuus
Erigeron annuus
Erigeron annuus
Erigeron annuus

Erigeron canadensis L.

 
Asteraceae 6,137 4,701 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Erigeron canadensis
Erigeron canadensis
Erigeron canadensis
Erigeron canadensis

Erigeron philadelphicus L.

 
Asteraceae 1,523 1,260 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Erigeron philadelphicus
Erigeron philadelphicus
Erigeron philadelphicus
Erigeron philadelphicus

Erigeron strigosus Muhl. ex Willd.

 
Asteraceae 765 636 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Erigeron strigosus
Erigeron strigosus
Erigeron strigosus
Erigeron strigosus

Eupatorium lindleyanum DC.

 
Asteraceae 3 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Eupatorium lindleyanum
Eupatorium lindleyanum
Eupatorium lindleyanum

Farfugium japonicum (L.) Kitam.

 
Asteraceae 629 524 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Farfugium japonicum
Farfugium japonicum
Farfugium japonicum
Farfugium japonicum

Galinsoga parviflora Cav.

 
Asteraceae 2,194 1,752 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Galinsoga parviflora
Galinsoga parviflora
Galinsoga parviflora
Galinsoga parviflora
Loading...