ജപ്പാൻ ജപ്പാനിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Impatiens noli-tangere L. LC

 
Balsaminaceae 1,742 1,316 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Impatiens noli-tangere
Impatiens noli-tangere
Impatiens noli-tangere
Impatiens noli-tangere