ജപ്പാൻ ജപ്പാനിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Campsis grandiflora (Thunb.) K.Schum.

 
Bignoniaceae 2,060 1,682 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Campsis grandiflora
Campsis grandiflora
Campsis grandiflora
Campsis grandiflora

Catalpa ovata G.Don LC

 
Bignoniaceae 142 112 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Catalpa ovata
Catalpa ovata
Catalpa ovata
Catalpa ovata