ജപ്പാൻ ജപ്പാനിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Buglossoides arvensis (L.) I.M.Johnst.

 
Boraginaceae 592 352 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Buglossoides arvensis
Buglossoides arvensis
Buglossoides arvensis
Buglossoides arvensis

Cordia dichotoma G.Forst. LC

 
Boraginaceae 45 26 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cordia dichotoma
Cordia dichotoma
Cordia dichotoma
Cordia dichotoma

Cynoglossum amabile Stapf & J.R.Drumm.

 
Boraginaceae 255 183 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cynoglossum amabile
Cynoglossum amabile
Cynoglossum amabile
Cynoglossum amabile

Cynoglossum lanceolatum Forssk.

 
Boraginaceae 2 1 നിരീക്ഷണം
Cynoglossum lanceolatum
Cynoglossum lanceolatum

Ehretia acuminata R.Br. LC

 
Boraginaceae 10 4 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Ehretia acuminata
Ehretia acuminata
Ehretia acuminata
Ehretia acuminata

Ehretia dicksonii Hance LC

 
Boraginaceae 48 26 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Ehretia dicksonii
Ehretia dicksonii
Ehretia dicksonii
Ehretia dicksonii

Tournefortia sibirica L.

 
Boraginaceae 10 4 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Tournefortia sibirica
Tournefortia sibirica
Tournefortia sibirica
Tournefortia sibirica