ജപ്പാൻ ജപ്പാനിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Alyssum alyssoides (L.) L.

 
Brassicaceae 483 295 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Alyssum alyssoides
Alyssum alyssoides
Alyssum alyssoides
Alyssum alyssoides

Arabidopsis thaliana (L.) Heynh.

അറബിഡോപ്സിസ് താലിയാന
Brassicaceae 1,094 723 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Arabidopsis thaliana
Arabidopsis thaliana
Arabidopsis thaliana
Arabidopsis thaliana

Arabis hirsuta (L.) Scop.

 
Brassicaceae 690 407 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Arabis hirsuta
Arabis hirsuta
Arabis hirsuta
Arabis hirsuta

Barbarea orthoceras Ledeb.

 
Brassicaceae 158 125 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Barbarea orthoceras
Barbarea orthoceras
Barbarea orthoceras
Barbarea orthoceras

Barbarea verna (Mill.) Asch. DD

 
Brassicaceae 773 565 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Barbarea verna
Barbarea verna
Barbarea verna
Barbarea verna

Barbarea vulgaris R.Br. LC

 
Brassicaceae 3,577 2,554 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Barbarea vulgaris
Barbarea vulgaris
Barbarea vulgaris
Barbarea vulgaris

Brassica juncea (L.) Czern.

 
Brassicaceae 450 386 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Brassica juncea
Brassica juncea
Brassica juncea
Brassica juncea

Brassica napus L.

റേപ്സീഡ്
Brassicaceae 5,083 4,000 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Brassica napus
Brassica napus
Brassica napus
Brassica napus

Cakile edentula (Bigelow) Hook.

 
Brassicaceae 172 148 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cakile edentula
Cakile edentula
Cakile edentula
Cakile edentula

Camelina microcarpa Andrz. ex DC.

 
Brassicaceae 67 39 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Camelina microcarpa
Camelina microcarpa
Camelina microcarpa
Camelina microcarpa

Camelina sativa (L.) Crantz

 
Brassicaceae 86 52 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Camelina sativa
Camelina sativa
Camelina sativa
Camelina sativa

Capsella bursa-pastoris (L.) Medik.

 
Brassicaceae 5,458 4,401 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Capsella bursa-pastoris
Capsella bursa-pastoris
Capsella bursa-pastoris
Capsella bursa-pastoris

Cardamine flexuosa With.

 
Brassicaceae 3,050 2,314 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cardamine flexuosa
Cardamine flexuosa
Cardamine flexuosa
Cardamine flexuosa

Cardamine hirsuta L.

 
Brassicaceae 1,480 999 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cardamine hirsuta
Cardamine hirsuta
Cardamine hirsuta
Cardamine hirsuta

Cardamine impatiens L.

 
Brassicaceae 1,088 824 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cardamine impatiens
Cardamine impatiens
Cardamine impatiens
Cardamine impatiens

Cardamine parviflora L.

 
Brassicaceae 686 507 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cardamine parviflora
Cardamine parviflora
Cardamine parviflora
Cardamine parviflora

Cardamine pratensis L.

 
Brassicaceae 8,774 7,466 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cardamine pratensis
Cardamine pratensis
Cardamine pratensis
Cardamine pratensis

Carrichtera annua (L.) DC.

 
Brassicaceae 171 78 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Carrichtera annua
Carrichtera annua
Carrichtera annua
Carrichtera annua

Chorispora tenella (Pall.) DC.

 
Brassicaceae 104 90 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Chorispora tenella
Chorispora tenella
Chorispora tenella
Chorispora tenella

Cochlearia groenlandica L.

 
Brassicaceae 6 6 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cochlearia groenlandica
Cochlearia groenlandica
Cochlearia groenlandica
Cochlearia groenlandica

Descurainia pinnata (Walter) Britton

 
Brassicaceae 130 109 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Descurainia pinnata
Descurainia pinnata
Descurainia pinnata
Descurainia pinnata

Descurainia sophia (L.) Webb ex Prantl

 
Brassicaceae 397 299 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Descurainia sophia
Descurainia sophia
Descurainia sophia
Descurainia sophia

Diplotaxis tenuifolia (L.) DC.

 
Brassicaceae 3,290 2,245 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Diplotaxis tenuifolia
Diplotaxis tenuifolia
Diplotaxis tenuifolia
Diplotaxis tenuifolia

Draba nemorosa L.

 
Brassicaceae 34 14 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Draba nemorosa
Draba nemorosa
Draba nemorosa
Draba nemorosa

Draba verna L.

 
Brassicaceae 1,032 679 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Draba verna
Draba verna
Draba verna
Draba verna

Eruca vesicaria (L.) Cav.

 
Brassicaceae 1,306 992 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Eruca vesicaria
Eruca vesicaria
Eruca vesicaria
Eruca vesicaria

Erucastrum gallicum (Willd.) O.E.Schulz

 
Brassicaceae 180 99 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Erucastrum gallicum
Erucastrum gallicum
Erucastrum gallicum
Erucastrum gallicum

Erysimum cheiranthoides L.

 
Brassicaceae 555 414 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Erysimum cheiranthoides
Erysimum cheiranthoides
Erysimum cheiranthoides
Erysimum cheiranthoides

Eutrema japonicum (Miq.) Koidz.

 
Brassicaceae 27 14 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Eutrema japonicum
Eutrema japonicum
Eutrema japonicum
Eutrema japonicum

Isatis tinctoria L.

 
Brassicaceae 1,779 1,254 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Isatis tinctoria
Isatis tinctoria
Isatis tinctoria
Isatis tinctoria

Lepidium apetalum Willd.

 
Brassicaceae 2 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Lepidium apetalum
Lepidium apetalum

Lepidium heterophyllum Benth. LC

 
Brassicaceae 150 88 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Lepidium heterophyllum
Lepidium heterophyllum
Lepidium heterophyllum
Lepidium heterophyllum

Thlaspi arvense L.

 
Brassicaceae 1,410 1,092 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Thlaspi arvense
Thlaspi arvense
Thlaspi arvense
Thlaspi arvense