ജപ്പാൻ ജപ്പാനിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Canarium album (Lour.) DC.

 
Burseraceae 17 6 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Canarium album
Canarium album
Canarium album
Canarium album