ജപ്പാൻ ജപ്പാനിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Buxus microphylla Siebold & Zucc. LC

 
Buxaceae 87 77 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Buxus microphylla
Buxus microphylla
Buxus microphylla
Buxus microphylla

Pachysandra terminalis Siebold & Zucc.

 
Buxaceae 676 593 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Pachysandra terminalis
Pachysandra terminalis
Pachysandra terminalis
Pachysandra terminalis