ജപ്പാൻ ജപ്പാനിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Ceratophyllum demersum L. LC

കരിംപായൽ
Ceratophyllaceae 163 110 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Ceratophyllum demersum
Ceratophyllum demersum
Ceratophyllum demersum
Ceratophyllum demersum