ജപ്പാൻ ജപ്പാനിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Chloranthus fortunei (A.Gray) Solms

 
Chloranthaceae 1 1 നിരീക്ഷണം
Chloranthus fortunei