ജപ്പാൻ ജപ്പാനിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Clethra barbinervis Siebold & Zucc. LC

 
Clethraceae 2 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Clethra barbinervis
Clethra barbinervis