ജപ്പാൻ ജപ്പാനിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Disporum smilacinum A.Gray

 
Colchicaceae 1 1 നിരീക്ഷണം
Disporum smilacinum